Jeremiah 18

Ieremaiaava aaqataiqohairo tave auti vau vaiintira naavuqi vura

Noravano Kotiva tiriara tiharo, Are himpira tave auti vai vaiintira naavuqi otu viraqe te tenta uva mini ai tiva amiare, tiro.

Viva minti tumanta te tave auti vau vaiintira naavuqi otunte tavauraro vi vaiintiva tave vo aaqataiqohairo auti vaura.

Viva vi tavera autukero tavovaro, kia koqe uvaro, viva vi tavera qoraiqama kero, qaiqaa vira varakero, vo tave nai antuqaqaa autura.

Viva auti vauvaro Noravano Kotiva tiriara tiharo, Ne Isarerio, tave auti vai vaiintiva aaqataiqohairo nai antuqaqaa autintemake, te kiae nivata varake autuainarave? Isarerio, tave auti vai vaiintira kauquqi aaqatai vaira voqaantemake, ne ti kauquqi variavo.

Ieremaiao, te vo enta vo vatanaakara tiha, Ne rauriha variate. Tuqa hampata ravau kaantemake, te ni ravau karerave, ni vara muntuvi karerave, ni vehi autu taiqa karerave tiari vi vatanaaka nái qora okara autira qaqira kaivera, te kia tota tiainantemake vi vatanaaka vehi autu taiqa karerave.

Qaiqaa te vo enta vo vatanaakara tiha, Katari koqemakero vataqi ututaintemake, te ni kahaqiari ne nora vatanaakama vaivarave tiari 10 vi vatanaaka kia ti uva iriraiti, qora okara avataqi vivera, te kia tota tiainantemake vi vatanaaka kahaqirerave.

11 Virara irihara are Iutaini variakave, Ieruharemiqi variakave, tiva nimira tihara, Isareri Variqa Noravano Kotiva mintima tivo: Tavaate. Qora entavano niqaa qovaraiqiarire ti, te vira qera i vauro. Te ni ntaiharera qera i vauro. Ne vohaiqa vohaiqavano qora aaraqaa ni vaira qaqirake koqe aaraqaa niha koqe kaiqa varaate, tivo.

12 Are minti tiramanta vika ai tiva ami tiha, Qumina are tinavu qioqirorave. Tenavu qaqiqai tentanavu vuataa ina aararaqaa virerave. Tenavu vohaiqa vohaiqavano kempukaiqamake tentanavu avu aatoqi hampi kaiqa varaataa inara avataqi virerave tivarave, tiro.

13 Noravano Kotiva qaiqaa tiharo, Ne vo vatanaa vo vatanaaka ireha tavaate. Ne tavaimanta vika kia Isareri qora okara auti variantemake, auti variarave. Isareri vika kia qorainti hampata hampi ni vai varaatara aanante variataara vaimanta, vika ti qaqirake una variqa, vo variqa vo variqa avataqi vi variarave.

14 Lebanoni aiqinainiaisivano kia ravita viraitiro, ekaa enta qaqiqai mini vairave. Nantaqihairo antai namariva tuviharo kia ekaara aaharaiqama viraitiro, qaqiqai tuvi vairave.

15 Mintima vaimantavata, ti vaiinti nahenti ti tauru kaavo. Vika quminamaraqura/varaha autuke vataa haikarara quahama nimite, koqe muntavi haikara iha quara nimite variarave.

Vika haarua aara koqe aaraqaa vuataara vaimanta vika kuntavaivaima vare, hampi aara, vo aara vo aaraqaa vi variarave.

16 Vira kaara vika vatavano qoraiqama viro qumina vataiqama vuanarove. Vokika vitare aitare iha vi vatara taveha, aiqi nunurama vare vi anivarave. Vika vira tave, ravukuvi ike mpo tiha nái kauqu runkinkiri ivarave.

17 Uvaivano kuari urunaihairo utiharo konkoma vuaqa kaintemake, te navutaaka avuqaahai vika raumpirima karerave. Vi entava qora entavano anintairaqe te kia vika kahaqiraiti, te vika tauvaqa utu nimitarerave, tiro.

Noravano Kotiva minti tura.

Vokuka uva tiva taatauke Ieremaiaara qoraiqama amitareka auti vaura

18 Vaiinti vokuka tiha, Kaiqenavu Ieremaiaara qoraiqama amitaaina aarara rantaare. Viva kia vairera, Kotira kaiqa vara amite variaka uva maara homa tinavu tiva timivarave. Koqe avu aato vataaka vika homa koqe avu aato tinavu tiva timivarave. Paropeti vaiinti vonavu homa Kotira uva tinavu tiva timivarave. Aniqenavu viraqaa uva vateha, kia qaiqaavata viva tina uvara iriare, ti.

19 Vika minti tumanta te Kotira aareha tiha, Noravauvo, ti uva iriane. Tiqaa una uva ntuvake tiaka uvavata iriane.

20 Te vika koqema nimitauramanta vira qiata vika qora okaraqai ti autu timitaarave. Vika ti arukerara uva tiva taatauke vataarave*.

*Hiparu uva: Vika tiriara viraqi aqu vuarire ti, hiqainti quvike vataarave.

Hauri ai arara itairara are vika qoraiqama nimiterorave ti, haaru te ai avuqaa himpi vaiha vikarao ti, ai aaraunara are virara iritaane.

21 
  • Vika qora okara autu timitaara kaara are qaqi kairamanta vika vaintaira karara narara variqi vi vuru qutu vuate.
  • Qaqi kairaro iqoka paipevano vika teqa taaqama kaarire.
  • Qaqi kairamanta vika naatavara tentoqaiqama vimanta, vika vaintivaravata kia variate.
  • Qaqi kairamanta vika naampaivara nora rovara vare qutu vuate.
  • Qaqi kairaro iqoka paipevano vika qaraaka vaiinti arukaarire.
22 Qaqi kairamanta naavutaaka vaaka anintaimanta vika nái naavuqihai noraiqaake keke tivaqi viha, voqamake qeteha variate. Vika tiriara viraqi aqu vuarire ti, hiqainti quvike vataarave. Vika ti ravaaqavu kareka vaara vuike vataarave.

23 Noravauvo, vika ti arukareka vo uva vo uva tiva taatauke vataara, are virara kankoma kera irianarave. Oho, kia vika qora kaiqa varaa uvara nunka nimitaane. Kia vika qora uva tauru nimitaane. Ai arara qaqi ite vairara are navutaaka qaqi kairamanta vika ruqutu vataini aqukaivaro vika vaatavano ai avuqaa vata kanta variarire.

Copyright information for `TBG