Jeremiah 21

Noravano Ieruharemi vatuka navutaaka kauquqi kaanarove tura

King Sedekaiava vaiinti taaraqanta Malakiara maaqu Pasuriravata, Kotira kaiqa vara amite vau vaiintira Maseaara maaqu Sefanaiaravata, varakomanta vitanta te vaunanaini aninte tiriara tiha, Babironi vika King Nebukanesaava nai iqoka vaiinti ntita varero tinavu Iutaa hampata raqireva ani vaivo. Are Nora Kotira aarairaro viva tinavu kahaqiarire. Haaru Noravano tinavu kaivaqauka nora kaiqa vara nimitaintema kero, viva vatevata hoe nora kaiqa tinavu vara timitairaro Nebukanesaava vira tavero iqoka qaqirakero vuanarove? ti.

Vitanta minti tumanta te vitantara tiha, Netanta oru Sedekaiara tiva amiate, Noravano Kotiva Isareri Variqavano mintima tivo:

Babironi avuhainaava nai iqoka vaiinti hampata Ieruharemi ututumate vaivo. Ho te qaqi kaariraro ni auvihehavaavano quminaiqama viro kia ho ni kahaqiraqe te navutaaka ntita vare maa vatukara avutaqi viri karerave.

Ti arara voqamakero ite vaimantara ti, te tentavano tenta kempukaqohai ni hampata raqirerave.

Te nora rovara vo vara kaariramanta maa vatukaraqi vaikavata aantauvahivata vi rovarara vare qutu vivarave.

Voki vaiinti nahentika vi rovarara vare qutu vivaro, iqoka paipevano voki vaiinti nahenti aru kairamanta, voki vaiinti nahentika narara variqi vi, vuru qutu vivarave. Viraqaahai te King Sedekaiara nai qiata vaiinti hampatave, vaiinti nahenti qaqi vaikave, Babironi King Nebukanesaara kauquqi kaariraro viva vika kia vehakuma nimitaraitiro, kia vika aaqurihama nimitaraitiro, viva vika ekaa arukaanarove. Te Noravano Kotika vi uvara turo, tiro.

Minti tivakero qaiqaa Noravano tiriara vaiinti nahenti mintima tiva nimiane tiro: Tavaate. Te ni taara aara numiqarerave. Ne vo aaraqaa nuvaqi viha qaqima variqi vivarave. Ne vo aaraqaa nuvaqi vivi, vuru qutuma vivarave.

Vokika Ieruharemi vatukaqi vaivaro iqoka paipevano vika arukairamanta, vokika narara variqi vi, qutu vivaro, nora rovaravano vokika arukaanarove.

Vaiinti nahenti vokika Ieruharemi vatukaqihai aaqaini orunte Babironi iqoka vaiintiara hove kia tenavu ni hampata raqirerave tika, vika kia qutu viraiti, qaqi vaivarave.

10 Te tenta uva kempukaiqamake tivate tiha, Te maa vatukara kia vehakuma amitaraiti, vira qoraiqama karerave tunarave. Te maa vatukara Babironi avuhainaara kauquqi kaariraro viva vira vehi autu taiqa kaanarove. Te Noravano Kotika vi uvara turo, tiro. Noravano tiriara vi uvara tura.

Noravano Iutaa avuhainaukara tura

11 Noravano tiriara tiharo, Are maa uvara Devitiva kuvuarama taika Iutaa avuhainauka tiva nimiane: Ne te Noravano Kotika tuna uvara iriate.

12 Ne vo enta vo enta toqaqiko tiha avuqavuqamake vaiinti nahenti uva raira nimitaate. Vika ia haikara muara varaa vaiinti nahentika kahaqiate. Vika qoraiqama nimite variaka kauquqihai vika ruaruama nimitaate.

Ne kia avuqavuqamake uva raira nimitaivera, vira kaara ti voqamakero arara itaanarove. Ti arara itairava qaqiqai itaqiro viraro kia vovano ho vira qimpa kaanarove, tiro.

13 Ieruharemio, are ori aiqina noraqaa vaihara tihara, Navutaaka kia ho uru ti haatara kevarave. Vika kia ho ti vaantaavura rukavuke vatukaqi uriqetevarave, tianarave. Ho te tentavano ai hampata iqoka raqirerave.

14 Are qora kaiqa varaanara kaara te ai ruqutirerave. Te ai avuhainaa naavu iha quara kaariraro ihavano vi naavuravata ekaa vo naavuvata ita kaanarove. Te Noravano Kotikama vi uvara turo, tiro.

Copyright information for `TBG