Jeremiah 23

Avuhainaa vaiinti koqeva Isareriqaa raqikiainarara tura

Noravano Kotiva tiharo, Te qiata vaiinti vikara oho tiva nimitauro. Vika ti vaiinti nahentiqaa kia koqemake raqikiraiti, vika qoraiqama nimiteha vika raumpirimake variarave.

Te Isareri Variqa Noravano Kotika tenta vaiinti nahentiqaa raqiki variakara mintima turo: Sipisipi qova nai sipisipiqaa koqema kero raqikintemake, ne ti vaiinti nahentiqaa koqemake raqikiataara vaimanta, ne kia mintiraiti, ne vika ruhaaqike raumpirimake variarave. Virara iriha te ne qora kaiqa varaara kaara ni ntaiharerave.

Te tenta vaiinti nahenti vo vataini vo vataini raumpirima kauraukaqihai hini kika qaqi vaika ruvaaqumake ntita vare viri nái maaqaini karerave. Vika mini vaiha airi vainti vatake kuvuarama kaivaro airiqama vuanarove.

Vi entara te qiata vaiinti vonavu kaamataari vika ti vaiinti nahentiqaa koqemake raqiki vaimanta vika kia qaiqaa vo haika aatu qete vaivaro, kia vikaqihairo vovanovata kakakima vuanarove.

Te Noravano Kotika mintima turo: Vo enta anintairaqe te vi entara katari kaaravano aimakau arataintemake, Devitiva kuvuarama tainaraqihai vo kaama taariraro, viva avuhainaava vaiharo koqe avu aatoqohairo maa vataraqaa vaika raqikiharo, avuqavu okara koqe okaraqai autu nimitaqiro vuanarove.

Viva Avuhainaa Vaiintivano vairamanta kiama Isarerivata Iutaavata qaiqaa navutaaka naatu qeteha variqi vivarave. Vika vi vaiintira autu nteha maantima tivarave:Noravano Avuqavu Okara Tinavu Timite Vaivama Vaivo, tivarave. tiro.

Minti tivakero Noravano Kotiva tiharo, Ho vo enta anintaira ne vi entara qaiqaa tiriara quaheha ti hutu tuahera kevarave. Vi entara ne kia tiriara tiha, Viva qaqi vai Variqava Isipihairo tinavu Isareri ruaruama timitairave tivarave.

Ne vi entara kia minti tiraiti, ne tiriara tiha, Viva qaqi vai Variqavanoti mantaraini vai vatarave, vo vata vo vatave, vihairo tinavu ruaruama timitairave tivarave. Te vo vatanaa vo vatanaaka varianaini ni raumpirima kaunanaihai ni Isareri ntita vare qaiqaa ni kaivaqaukavara nimuna vataraqaa viri karerave. Te Noravano Kotika minti turo, tiro.

Ieremaiaava paropeti vaiinti vonavuara tura

Te paropeti vaiinti vo kiakara tirera. Vika hampiqama keha Kotira uva vaiinti nahenti tiva nimi variara kaara, ti muntukavano qoraiqimanta vauraro ti tivaatavanovata ntiri ntiri i vaimantama vauro. Airiuaini namakaiva vueraiqaaviro taventu vauntumaqi vi vaintemake, te vi ani vauro.

10 Nora Kotira qaqirake una variqa, vo variqa vo variqa avataqi vi variaka maa vataraqaa mpiqavi variavo*. Vira kaara Noravano Kotiva maa vatarara qoraiqama vuane tivaro aaharaiqama vivaro, sipisipive purumakauve kara neva kia vaivo. Paropeti vaiinti vika hampi aaraqaa viha, vika nái nora autuara iriha vaiinti nahenti kahaqama nimitaataara vaimanta, vika qoraiqama nimite variavo. *
23:10Hiparu uva: Naata vaati varaa okarara raqe variaka maa vataraqaa mpiqavi variavo.


11 Noravano Kotiva tiharo, Paropeti vaiinti vikavata, ti Kotika kaiqa vara timite variakavata, vika ti Nora Kotika kaiqara kia noraiqaake iri variarave. Te tavauramanta vika ti Naavuqivata vaiha qaqiqai qora okara auti variarave.

12 Vira kaara te vika qaqi kaariramanta vika vauriri ntaaina aararaqaa vivarave. Vi aarava konkiraiqira aarava vairamanta vika viraqaa viha kuntavaivaima vare kaavuntivarave.

Te vika ntaihaaina entara kaama tauro. Vi entaraqaa te vika vehi autu taiqa karerave. Te Noravano Kotika vi uvara turo.

13 Te haaru vaiha tavauramanta Sameriaqi varia paropeti vaiinti vika anomake vaaqu kaiqa vare variarave. Vika Baalira autuqaa ti vaiinti nahenti una uva tiva nimiha, hampi aaraqaa vika ntita vare vuarave.

14 Te tavauramanta Ieruharemiqi varia paropeti vaiinti vika Sameriaqi variakavata uri aatarake nai anomake vaaqu kaiqa vare variarave. Vika naata vaati varaa okarara raqaqi viha kia tiriara noraiqaake iriraiti, una variqanavu avataqi vi variarave. Vika qaqiqai vaiinti nahenti una uva tiva nimi variarave.

Vika qora kaiqa vare variaka kahaqama nimite variamanta vika kia vi kaiqara qaqira karaiti, qaqiqai vare variarave. Te tavauramanta paropeti vika vaireka, Sodomi vatukaqi qora kaiqa vare vauka voqaara variarave. Ieruharemiqi variaka vaireka, Gomora vatukaqi qora kaiqa vare vauka voqaara variarave.

15 Te Noravano Kotika ekaa kempuka vatauka paropeti vaiinti vika qora kaiqa vare variarara iriha mintima turo: Te hunkavi kararavata uhi namarivata vika nimiari nevarave. Ieruharemiqi varia paropetika okara kaara, vaiinti nahenti kia ti Nora Kotikara noraiqaake iri varia okarava Iutaa vataini ekaa raapama virave.

16 Te Noravano Kotika ekaa kempuka vatauka ni Ieruharemiqi variakara tiha, Paropeti vaiinti vika una uva ti variara ne kia iriate. Vika unahaa tiha naantiara ne homa vaivarave ti variarave. Vika kia te Noravano Kotika tenta noqihai tuna uvara ni tiva nimiraiti, vika nái avu aatoqihai hampi taira tavaa haikara ni tiva nimi variarave.

17 Te Noravano Kotika ˻Ieremaiaara˼ tiva amuna uvara qoririma kaa vaiinti nahentikara paropeti vika qaiqaa qaiqaa vika tiva nimi tiha, Noravano mintima tivo: Ne maateraiqiha vaivarave, tiarave. Nái avu aatoqi hampi kaiqa vare okarara avataqi vi variakara paropeti vikara tiha, Kia qora entavano niqaa qovaraiqianarove, ti variarave. Noravano Kotiva minti tura.

18 Te Ieremaiaaka tiha, Paropeti vaiinti vikaqihairo tavave Nora Kotira aaqanto vaiharo vira uva kankoma kero irirave? Vikaqihairo kia voqavanovata vira uva kankoma kero iriro varairave.

19 Rauriha variate. Aaronaavano utintema kero, Nora Kotira arara itairava qovarama viraro viva qora kaiqa vare variaka qiata rukavuma kaanarove.

20 Vira arara ite vairava kia vaaka taiqa viraitiro, qaqi itaqiro vi vairaro viva ekaa ntaihama kareva nai avu aatoqi iritainara taiqama kaanarove. Naantiara vo entanavu aitaraira ne viva autina okarara kankomake irivarave.

21 Noravano Kotiva tiharo, Te kia paropeti vika niti tauramantavata, vika nái irike vaante vaantemake vaiinti nahenti uva tiva nimireka vuarave. Te kia tenta uva vika tiva nimuramantavata, vika nái irike ti hutuqaa vaiinti nahenti uva tiva nimi variarave.

22 Vika ani ti aaqanto vaiha ti uva iriatirio, vika homa ti uva vaiinti nahenti tiva nimiatirio. Vika ti uva vaiinti nahenti tiva nimiatirio, ti vaiinti nahenti homa qora aara qaqirake kia qaiqaa qora kaiqa varaatirio.

23 Te Noravano Kotika ni irama nimiteha turo: Te vohaanainiqai vaura Variqaukae vauro? Aqao kiave, te ekaa vataqaave naaruvaqaave raqiki vaura Variqaukama vauro.

24 Hoe vovano voqi kukeqaviro vairaqe te kiae vira tavaainarave? Aqao kiave, te Noravano Kotika ekaa naaruvainivata vatainivata mpiqake vauraukave.

25 Paropeti vaiinti vika ti hutuqaa una uva vaiinti nahenti tiva nimi tiha, Tenavu taira tave vauraro Kotiva nai uva tinavu tiva timivo, ti variarave.

26 Oho, nanti nanti entae vika una uva tivaqi vivarave? Vika nái avu aatoqi una uva iritaara viraqai vaiinti nahenti tiva nimi variarave.

27 Vika kaivaqaukavara ti Nora Kotika tauruke una variqa Baalira quahama amitaantemake, vika tiha, Kaiqe tenavu taira tavaunara vaiinti nahenti tiva nimiari vika Kotirara tauru kaate, ti variarave.

28 Paropeti vaiinti vovano taira vo tavairera, viva vokika taira vira tiva nimiharo qaqi qumina tairaqai tavauro tiarire. Paropeti vovano ti vakaaka irirava viva vi uvara vutukero vaiinti nahenti tiva nimiarire.Uiti auruvano koqe haika vaivaro vira rapavano qumina haika vairave.

29 Ti uvavano vaireva, ihavano ite vaira voqaarama vaivo. Qaiqaa ti uvavano vaireva,hamavano ori rukavu raakavumake vaira voqaarama vaivo.

30 Ho iriate. Paropeti vaiinti vika nái hana paropetiqihai una uva muara vare tiha, Noravano Kotiva mintima tivo ti variaka, te vika navutaiqama nimitauro.

31 Vokia paropeti vaiinti nái avu aatoqi vai uvaraqai tiha, Noravano Kotiva mintima tivo ti variaka, vikavata te navutaiqama nimitauro.

32 Vokia paropeti vaiinti unahaa tiha, Te taira tavauraro Noravano Kotiva mintima tivo ti variaka, te vikavata navutaiqama nimitauro. Te kia vi vaiintika nititaraiti, te kia vika kaamate vi uvara tiate tunaravauve. Vika nái una uva tiaraqohai ti vaiinti nahenti hampi aaraqaa ntite vi variarave. Vika una uvavano kia ti vaiinti nahenti kahaqi vairave. Te Noravano Kotika vi uvara turo, tiro.

33 Noravano Kotiva tiriara tiharo, Ieremaiao, paropeti vovanoe, ti Kotika kaiqa vara timite vai vaiintiva vovanoe, ai irero tiharo, Nana maara ntai uvarae Noravano vate ai tiva amivo? tirera, are virara Noravano Kotiva ariara mintima tivo tiane: Are nenavano maara ntai uvavama variaro. Noravano Kotiva ai qaqira aqu kaanarove tivo, tiane.

34 Paropeti vovanoe, ti Kotika kaiqa vara timite vai vaiintiva vovanoe, vaiinti vovanoe, tiharo, Nora Kotira vakaaka vaireva, maara ntai uvarama vaivo, tirera, te vi vaiintiravata vira naavuqi variakavata ntaiharerave.

35 Ne nai ireha nai ireha mintima tiate: Noravano Kotiva nana uvae ai tiva amivo? Noravano nana uvae tivo? tiataarave.

36 Hauri ne ti uva virara tiha, Nora Kotira vakaaka maara ntai uvava vaivo tivorave. Te minti tirara qioqama tauro. Vovano minti tirera, te qaqi kaariraro ti uvavano viraqaa nora maara voqaara varianarove.

Vaiintivano qumina uva tinarara, ne homa vi uvarara maara ntai uvarave tivarave. Te Noravano Kotika ekaa kempuka vatauka qaqi variqi vi vaura Variqauka vauramanta ne ti uva hampiqamake variavo.

37 Ne homa orunte paropeti vaiinti vikara tiha, Nana uvae Noravano ni tiva nimivo? Noravano nana uvae tivo? tivarave.

38 Ne minti timanta vika tiha, Nora Kotira vakaaka vaireva, maara ntai uvavama vaivo tivera, 39 vira kaara te vika utuvare niaraini vara aqu karerave. Te vikavata vika kaivaqaukavara nimuna vatukaravata niaraini vara aqu karerave.

40 Te qaqi kaariramanta ne ekaa enta kaurira haika varaqi vivarave. Ne kia kaurira haika vira ho tauru kaivaro qaqi variqiro vuanarove, tiro. Noravano Kotiva minti tura.

Copyright information for `TBG