Jeremiah 26

Jeremaiaaraqaa uva vatora

Josaiara maaqu King Jehoiakimiva avuni hoqarero Iutaaqaa raqiki vau entara Noravano Kotiva tiriara tiharo, Oru ti Naavu avuni vai vatukaraqaa himpira vaihara, vaiinti nahenti Iutaa vo vatuka vo vatukaqihai maara tireka anika ti vakaaka vika tiva nimiane. Kia vo uvavata qaqira karaitira, are te ai tiva amuna uvara ekaa vi uvarama vika tiva nimiane.

Are vi uvara vika tiva nimiramanta vika ai aato amiha ai uva irihae, qora aara qaqira kevarave? Vika qora kaiqa, vo kaiqa vo kaiqa vare variara kaara te vika vehi autu taiqa karera auti vauro. Vika qora aara qaqira kaivera, te kia mintirerave, turo.

Maa uvaravata vika tiva nimiane: Noravano Kotiva mintima tivo: Ne kia nenta aato ti timiraiti, te tiva tauna uvaravata kia avataqi vuarave.

Te tenta kaiqa vaiinti paropeti vika ne ianaini qaiqaa qaiqaavata vara kauramanta, ne kia vika uvavata iriataa imanta kia iriarave.

Ho rauriha variate. Ne qaqiqai mintiaqi vivera, te haaru Siloqi autunantemake, tenta Naavu qoraiqama karerave.

Naantiara ekaa vo vatanaa vo vatanaaka Ieruharemi vatukavano qoraiqama virara iriha nái kenauka nitiha tiha, Ieruharemi qoraiqama vintemake, nevata vaaquqama vuate tivarave, tiro.

Te Nora Kotira Naavu vainaini oru vi uvara turamanta Kotira kaiqa vara amitokavata, paropeti vaiinti vikavata, ekaa vaiinti nahentivata vi uvara irura.

Te Noravano Kotiva vaiinti nahenti tiva nimiane tu uvara ekaa tiva taiqa kauramanta Kotira kaiqa vara amitokavata, paropeti vaiintivata, ekaa vaiinti nahentivata ti ravaaqavuke tiha, Oho, are vi uvara tianara kaara ai arukaariravama vaivo.

Are nantiharae Nora Kotira autuqaa tihara, Silo vatukavano qoraiqama vintema kero, Nora Kotira Naavu maava qoraiqama viraro, Ieruharemi vatukavata qoraiqama viraro kia vovanovata viraqi varianarove tiaro? ti. Vika minti tivake ti ututumate vaura.

10 Mintumanta Iutaa qiata vaiinti avuhainaa naavuqi vauka vi uvara iri, vika himpi vi uvara avuqavu ireka Nora Kotira Naavu hohainiQaraaka Qentive tunaini oru qentiana oquvi vaura.

11 Mini vaumanta Kotira kaiqa vara amitokavata, paropeti vaiintivata, himpi qiata vaiinti vikaravata vaiinti nahentiaravata tiha, Maa vaiintira arukevaqaima vaivo. Viva tiharo, Maa vatukava qoraiqama vuanarove, tivo. Viva ti uvara ne nenta aatoqohai iriavo, ti.

12 Vika minti tumanta te qiata vaiinti vikaravata vaiinti nahentiaravata tiha, Noravano Kotiva naivano ti tititeharo tiriara ekaa vi uvara vika tiva nimiane tirave. Naivano tiharo, Maa Naavuva qoraiqama viraro Ieruharemi vatukavata qoraiqama vuanarove tirave.

13 Ne qora aara qaqirake kia qaiqaa qora okara avataqi viraiti, nenta Variqa Nora Kotira uva koqemake iriqi vivera, Noravano Kotiva qaiqaa vo avu aato varaanarove. Viva varareva ina okarara qaqirakero kia ni vehi autu taiqa kaanarove.

14 Ho te ni kauquqima vauro. Ne nana okarae koqe okara avuqavu okara vaivo tivake vi okarara avataqi viha tiqaa autuate.

15 Ho maa haikarara kankomake iriate. Ne ti arukaivera, ti qumina vaiinti arukera kaara, ti naarevano niqaavata, maa vatukaraqaavata, viraqi variakaqaavata varianarove. Noravano Kotiva naivano ti titaimanta te vira uva ni tiva nimuramanta iriavo, tiro.

16 Te minti turamanta qiata vaiinti vikavata vaiinti nahentivata himpi Kotira kaiqa vara amitokaravata paropeti vaiintiaravata tiha, Maa vaiintiva tinavu Variqa Nora Kotira autuqaa uva tinavu tiva timivo. Kia vira aruke uvava vaivo, ti.

17 Vika minti tumanta naampai vonavu nora autu vatauka himpi ekaa ruvaaqumavi vaukara tiha, 18 King Hesekiaava Iutaaqaa raqiki vau entara Moreseti vatukaihainaa paropeti Maikaava Iutaa vaiinti nahenti tiva nimiro tiharo, Noravano Kotiva ekaa kempuka vataava mintima tivo:

  • Naantiara Saioni vatukavano kaiqa korataa vatara voqaarama varianarove.
  • Ieruharemi vatukavano qoraiqama viraro orivanoqai viraqi vo kanta vo kanta kirikairiro varianarove.
  • Nora Kotira Naavuvano vaina aiqinaraqaa ahakavano urikuma vuanarove, turave.
19 Viva minti tumanta King Hesekiaava Iutaini vauka hampata Maikaara arue kaavo? Aqao kiave. Hesekiaava Nora Kotira aatu qeteharo vira aareharo tinavu aaqurihama timitaane tuvaro, Noravano Kotiva qaiqaa vo avu aato varero, kia viva tuntema kero vika qoraiqama nimitorave. Oho, tenavu Ieremaiaara arukaainara kaara nai nana qora haikavanoe tinavuqaa qovaraiqianarove? tura.

20 Viva minti tuvaro nora vaiinti vo, Safaanira maaqu Ahikaamiva vivavata ti mantaraini vairara ti, qiata vaiinti vika kia vaiinti nahenti kauquqi ti komanta vika kia ti harukora.

(Vaiinti vo Semaiaara maaqu Uriaava Kiriati-Jearimi vatukaihainaava vivavata Nora Kotira autuqaa vaiinti nahenti vira uva tiva nimi vaura. Vi vaiintiva ti aanantero Ieruharemi vatukave Iutaa vatave qoraiqama vuainarara vaiinti nahenti tiva nimi vaura.

Viva minti ti vaumanta King Jehoiakimiva nai qiata vaiintivata, nai iqoka vaiintiqaa raqikukavata Uriaara uva iri, King Jehoiakimiva vira arukareva auti vauvaro, vovano Uriaara virara tiva amuvaro Uriaava qetakero Isipini ruqema kero vura.

Viva mini vuvaro King Jehoiakimiva vaiinti vo Akabora maaqu Elanataanira atitama kovaro viva vo vaiintinavu hampata Uriaara ravaaqavu kareva vura.

Vira ravaaqavu vare vuru King Jehoiakimiva vaunaini kovaro viva vira arukaate tumanta, vika Uriaara aruke vira vaata vare vuru qaqi vaiinti nahenti quntama tonaini aqukora.)

Copyright information for `TBG