Jeremiah 27

Purumakau auntaqaa rumpato katarirara tura

King Josaiara maaqu Sedekaiava Iutaa avuhainaa vaiintiqama viro vau entara Noravano Kotiva tiriara tiharo, Are purumakau auntana rukitena katarira* autukerareti naaquntaqohaira nena auntana rukitaane. *(Purumakauvano vira uva iriarire tiro, vaiintivano vira auntana katari rukitaira.)

Viraqaahaira are uva vara kairaro Idomuni, Moapini, Taiani, Saidonini avuhainauka varianaini vuarire. Avuhainauka uva vare ania vaiintika King Sedekaiara tavareka Ieruharemiqi ani variavo. Vi vaiintika ai uva homa vare vuru nái avuhainauka tiva nimivarave.

Are vikara maa uvara tiramanta vuru nái nora vaiintinavu tiva nimiate: Isareri Variqa Noravano Kotiva ekaa kempuka vataava mintima tivo:

Te tenta nora kempukaqohai maa vatarave, vaiinti nahentive, ekaa aantauvahive, autuke vataunarara ti, te tentavano tenta antuqaqaa vi vatanaakave vo vatanaakave vi vatara vi vataraqaa raqikiate tirerave.

Ho te ekaa vo vatanaa vo vatanaaka varia vatara tenta kaiqa vaiinti Babironi King Nebukanesaara kauquqi kaariramanta ekaa vika vira vevaarainima vaivarave. Aantauvahivata vira vevaarainima vaivarave, turo.

Ekaa vi vatanaaka King Nebukanesaara vevaaraini vai, vira naantiara vira maaqu vo vevaaraini vai, qaiqaa vira naantiara vira nainti vo vevaaraini vaiha vika paanaa kaiqa vara nimitaqi ani vaivaro Babironivano taiqaaina entava anintaarire. Vi entava anintaira avuhainauka vonavu kempuka vaika Babironi aatarake viraqi vaika vara muntuviqama kaimanta vika paanaa kaiqa vara nimitevarave.

Ho te tavaariramanta vo vatanaaka kia King Nebukanesaara vevaaraini vaireka autiha, viva purumakau auntana rukitaina katarira voqaara nái auntaqaahai qaqini vara kaivera, te Noravano Kotika vi vatanaaka ntaiharerave turo. King Nebukanesaava vika vehi autu taiqa kaarire ti, te qaqi kaariraro iqoka paipevanove, karara aavoqi entavave, nora rovaravanove, vika aruqiro vuanarove.

Ne virara irihama kia vokia vaiintika una uva iriate. Ni paropeti vaiintinavuve, vokiaka tenavu naantiara qovaraiqiaina haikara ni homa tiva nimiainarave ti variakave, taira tave okarara ni tiva nimi variakave, varante varia nahentikave,vure/quaha vaiintive, vika vika tiha, Ne kia Babironi avuhainaara vevaaraini vaiha vira paanaa kaiqa varevarave, ti variarave.

10 Vika minti tiha una uvaqai ni tiva nimi variamanta ne vika vi uvara iriara kaara navutaaka ni rumpa vare maa vataraqaahai niaraini vuru kevarave. Te tentavano maihai ni ntata kaari ne vo vataini oru variqi vi, vehi autuvi taiqama vivarave.

11 Te tavaariramanta nai ta vatanaakae tiha, Tenavu Babironi avuhainaa vaiinti vevaaraini vairerave tivake, viva purumakau auntana rukitaina katarira voqaara vika nái auntaqaa rukitaivera, te vi vatanaaka qaqi kaari vika nái vata maataqaa vaiha kara utu namaqi viha variqi vivarave. Te Noravano Kotika minti turo, tiro.

12 Viva minti tumanta te vohaa vi uvaraqai Iutaa King Sedekaiaravata tiva ami tiha, Ne Babironi avuhainaara vevaaraini vaiha, viva purumakau auntana rukitaina katarira voqaara nenta auntana vataate. Ne kia qutiraiti, qaqi variqi vireka ivera, ne viravata vira vaiinti nahentivata paanaa kaiqa vara nimitaqi vuate.

13 Hauri iqoka paipevanove, karara aavoqi entavave, nora rovaravanove, ari nina vaiinti nahenti hampata arukaantorave. Vo vatanaaka tiha, Tenavu kia Babironi avuhainaa vaiinti vevaaraini vairerave ti vaika Noravano Kotiva vi haikaraqohairo vika vehi autu taiqa kaanarove tirave.

14 Kia paropeti vaiinti vokiaka ti varia uvara iriane. Vika tiha, Ne kia Babironi avuhainaara vevaaraini vaiha vira paanaa kaiqa vara amitevarave ti variarave. Vika uvavano una uvaqaima vaivo turo.

15 Noravano Kotiva tiharo, Te kia paropeti vaiinti vika kaamate vara kaunaravauve. Vika nái irike ti hutuqaa una uva ai tiva ami variarave. Are vika uva irirera, te arivata vikavata maa vataraqaahai ntata kaari navutaaka ni arukevarave tivo, ti.

16 Te minti tivake viraqaahai Kotira kaiqa vara amitokaravata, ekaa vaiinti nahentiaravata tiha, Noravano Kotiva mintima tivo: Paropeti vaiinti vokiaka tiha, Kia airi enta aitaraira navutaaka Kotira Naavuqihai koqe haika, vo haika vo haika vare vuru Babironiqi vataara qaiqaa vare viri Ieruharemiqi kevarave, tiarave. Vika una uvaqai ni tiva nimi variarave.

17 Ne kia vika uva iriraiti, Babironi avuhainaara vevaaraini variate. Ne mintivera, ne kia qutiraiti, qaqi variqi vivarave. Hauri navutaaka Ieruharemi vatuka vehi autu taiqa kevorave.

18 Vi vaiintika quqaa paropeti vaiinti vaiha ti Nora Kotika uva quqaa ti variaka vaivera, vika qaqi kairamanta ti Nora Kotika ekaa kempuka vatauka aareha ike mpo tiha kia navutaaka qaqi kairamanta ani ai Naavuqihaive, avuhainaa naavuqihaive, Ieruharemiqihaive, koqe haika tota vare vuavaro hini qaqi vai haikaravata vare vuru nái maaqaini kaate.

19 (Tota King Nebukanesaava Jehoiakimira maaqu King Jehoiakinirave, Iutaa qiata vaiintive, Ieruharemiqira qiata vaiintive, rumpa vare vu entara, viva Nora Kotira Naavuqihairo kia ekaa haika varero vura. Vivabaraasiqohai aututopohitantave,Varuva Namarive tu taverave,uiri kaarinavuve, vo haika vo haikave, mini qaqi kora.)

21 Te Isareri Variqa Noravano Kotika ekaa kempuka vatauka mintima turo: Ti Naavuqihaive Iutaa avuhainaa naavuqihaive, navutaaka qaqi kaa haikara 22 naantiara vika ekaa vi haikara vare vuru Babironini kevarave. Vi haikava mini vairaqe te vo enta vi haikara qaiqaa oru vararerave. Vi entara te vi haikara vare viri qoqaraanaini karerave. Te Noravano Kotika vi uvara turo, tiro.

Copyright information for `TBG