Jeremiah 28

Paropeti vaiinti Hananiaarara tura

King Sedekaiava 4 ihiara Iutaaqaa raqiki vau entara 5 toraqaa te Nora Kotira Naavu vaunaini vauraro Asura maaqu Hananiaava Gibeoni vatukaihainaava Kotira kaiqa vara amitoka nivuqaavata, ekaa vaiinti nahenti nivuqaavata vaiharo tiriara tiharo:

Isareri Variqa Noravano Kotiva ekaa kempuka vataava tiharo, Babironi avuhainaava tinavu Isareri auntaqaa purumakau auntana katari rukitaira voqaara te raqa karerave.

Taara ihi aitarairaqe te King Nebukanesaava ti Naavuqihairo vo haika vo haika varero vuru Babironini kai haikara, ekaa vi haikara qaiqaa vare viri maini qoqaraanaini karerave.

Te vi haikaravata vare, vo kiaka rumpa vare vuru Babironini kaaka, Jehoiakimira maaqu Iutaa King Jehoiakinirave, ekaa vo vaiinti nahentive, qaiqaa ntita vare maini viri karerave. Eo, Babironi avuhainaava ni Isareri auntana purumakau auntana katari rukitaira voqaara te raqa karerave. Te Noravano Kotika minti turo, tiro.

Hananiaava minti tumanta te Kotira kaiqa vara amitokaravata, ekaa vaiinti nahenti Nora Kotira Naavu vaunaini himpi vaukaravata tiha, Ho koqeve. Noravano mintirera, te hove tiataarave. Are tinantema kero, Noravano Kotiva nai Naavuqihai vare vua haikarave, vaiinti nahenti rumpa vare Babironini vuru kaakave, maini qaiqaa viri kairera, te hove tiataarave.

Are minti tiaraveravata, te vo uva tiarirara arevata vaiinti nahentivata iriate.

Nai haaru arevata tevata kia variavauna entaraqaahai paropeti vaiinti vika vaiinti nahenti tiva nimi tiha, Iqoka raqivave, qora entavanove, qora rovaravanove, vi vatanaaka vi vatanaakaqaa qovaraiqianarove, ti vaurave.

Paropeti vaiinti vovano tiharo, Tenavu maateraiqamake variqi vuainarave, tiramanta vaiinti nahenti vaiha tavaivaro vira uvavano quqaa vi vau vairera, vika vi vaiintirara quqaama Noravano Kotiva vira noqaahairo uva tivo tivarave, tiro.

10 Te minti turaro Hananiaava anintero purumakau auntana rukitaa katarira ti auntanahairo qaqini varakero kinta kaantama kero 11 vaiinti nahenti mini ruvaaqumavi vaukara tiharo, Noravano Kotiva mintima tivo: Taara ihi aitarairaqe te vohaa qaramake Babironi King Nebukanesaava purumakau auntana katari rukitaira voqaara vo vatanaa vo vatanaaka auntana rukitaira kinta kaantama karerave tivo, tiro. Hananiaava minti tumanta te mini ke vunara.

12 Ho vo entanavu aitarovaro Noravano tiriara tiharo, 13 Oruntera Hananiaarara mintima tiane: Noravano Kotiva ariara mintima tivo: Are purumakau auntana rukitaira katariqohai aututaara kinta kaantama kaanarave. Ho te vira vatukaainiqohai aututaaina haikara rukitarerave.

14 Te Isareri Variqa Noravano Kotika ekaa kempuka vatauka mintima turo: Ekaa maa vatanaaka Babironi King Nebukanesaara vevaaraini variate ti, teainiqohai auntana rukitaa haikara varake vika auntana rukitarerave. Te qaqi kaariramanta aantauvahivata vira vevaaraini vaivarave turo, tiro.

15 Noravano tiriara minti tumanta te Hananiaarara tiha, Hananiao, iriane. Noravano Kotiva kia ai atitaivara, are maa vatanaaka una uva tiva nimiaramanta vika ai uvara quqaa uvave tiavo.

16 Are minti tianara kaara Noravano Kotiva ariara mintima tivo: Te maa vataraqaahai ai qaqini vara karerave. Are maa vaiinti nahentikara te Noravano Kotika Ieremaiaara noqihai tuna uvara kia iriate tianara kaara, are maa ihiraqima qutu vinarave turo, ti.

17 Ho vohaa vi ihira 7 toraqaa Hanaiaava qutu vura.

Copyright information for `TBG