Jeremiah 29

Ieremaiaava Babironini rumpa vare vuru kokara qara ntuva nimitora

King Nebukanesaava Kotira kaiqa vara amitokave, paropeti vaiinti vikave, qiata vaiinti vikave, vaiinti nahenti vokukave, Ieruharemiqihairo rumpa varero vuru Babironini kokara irihama te Ieruharemiqi vaiha qara ntuva nimitaunara.

(Navutaaka Ieruharemi aatarake, King Jehoiakinirave, vira norave, avuhainaa naavuqi kaiqa varokave, Iutaa qiata vaiintive, Ieruharemiqira qiata vaiintive, vo kaiqa vo kaiqa kankomake tave vaukave, airi vo vaiinti nahentive, rumpa vare vuru Babironini komanta te qara vira ntuva taunara.)

Vi entara Iutaa King Sedekaiava Safaanira maaqu Elasaaravata, Hilkiaara maaqu Gemariaaravata Babironi King Nebukanesaava vaunaini nititama kareva auti vaumanta te vi qarara vitanta nimunara. Te maa uvara qara ntuva taunara:

Isareri Variqa Noravano Kotiva ekaa kempuka vataava ekaa ni Ieruharemiqihai rumpa vare Babironini vuru kaakara mintima tivo:

Ne mini naavu maaqa kaqate vaiha kaiqa varake naaho maata ututeha nenta naahoqihai kara qantukeha naate.

Ne naata vaati varateha vainti vatataimanta variate. Nenta maaquvarara iriha, vika nahenti vara nimimanta vikavata vainti vataate. Mintima keha ne airi vatanaaka vaiha kia taaraiqa variate.

Te tentavano navutaaka qaqi kauramanta vika ni rumpa vare vuru ne vate varia vatukaraqi kaarara ti, ne mini vaiha vi vatukaraqi variaka koqemake kahaqama nimitaimanta vika koqemake variqi vuate. Ne ti Nora Kotika haaraiqe te vika koqema nimitaari vika koqemake variate. Vi vatukaraqi variaka koqemake vaimanta nevata koqemake variqi vivarave.

Te ni Isareri Variqa Noravano Kotika ekaa kempuka vatauka niara mintima turo: Ne kia qaqi kaimanta ni avutana variakavure/quaha vaiintive, paropeti vaiintive, ni una uva tiva nimiate. Ne kia vika timanta vika qumina taira taverara ni tiva nimiate.

Vika ti hutuqaa una uva ni tiva nimi variarave. Kia te vika nititaunarave. Noravano Kotiva minti tivo.

10 Qaiqaa Noravano mintima tivo:

Babironi mini 70 ihiara variqi vivaqe viraqaahai te tenta kauqu aiqiqaa aquke tiva taurava vivau variarire ti, te ni ntita vare viri ninta maaqa maini karerave.

11 Te Noravano Kotika niara iriha naantiara vara nimitaaina okarara kankomake irunarave. Naantiara te kia ni qoraiqama nimitaraiti, koqema nimitaari ne koqemake variqi vivarave. Te ni kahaqama nimitaari ne koqe entavano niqaa qovaraiqiainara vira veka variate. 12 Vi entara ne ti aaqanto aivaiqi ti haaraiqe te ne ti haare uvara iriainarave.

13 Vi entara ne ti rantareka iha, ti rantama kevarave. Eo, ne nenta avu aato muntukaqihai kempukaiqamake ti rantareka ivera, 14 te qaqi kaari ne ti rantama kevarave, turo. Te ni ekaa vo vatainive, vonaini vonainive, raumpirima kaunaraqihai ntita vare viri ninta maaqa maini qoqaraanaini karerave. Noravano Kotiva mintima tivo.

15 Ne tiha, Tenavu Babironiqi vauraukara iriharo Noravano Kotiva paropeti vaiinti vonavu tinavuni varakaivo ti variarave.

16 Ne minti ti variavarovata, Noravano Kotiva Devitira avuhainaa taintaqaa oquvi vairaravata, ni navunaaka Ieruharemiqi variaka kia ni hampata Babironini vuru kaakaravata, mintima tivo:

17 Te Noravano Kotika ekaa kempuka vatauka vikara mintima turo: Te qaqi kaariraro iqoka paipevanove, karara aavoqi entavave, nora rovaravanove, vika aruqiro viramanta vikafiki tava ntera vimanta kia ho nera voqaarama vaivarave.

18 Eo, te qaqi kaariraro iqoka paipevanove, karara aavoqi entavave, nora rovaravanove, vika aruqiro vuanarove. Te vika mintimake qoraiqama nimitaari ekaa naato vatanaaka antuqavano kia vikara varianarove. Te vika vo vataini vo vataini raumpirima kaari vika mini oru vaimanta vi vatanaaka vika qoraiqama nimiteha naaraihama nimiteha vikara vaaquqama vuate tivarave.

19 Vika kia ti uva iriara kaara te ekaa vi haikara vikaqaa qovarama karerave. Te tenta kaiqa vaiinti paropeti vaiintinavu vika ianaini qaiqaa qaiqaavata vara kauramanta, vika kia ti uva iriarave. Babironini vuru kaaka nevata kia ti uva iriarave.

20 Ho te ni Ieruharemiqihai kauramanta rumpa vare vuru Babironini kaaka, ne ekaa te Noravano tiaina uvara iriate.

21 Te Isareri Variqa Noravano Kotika ekaa kempuka vatauka una paropeti vaiintitanta Kolaiaara maaqu Ahaapirarave, Maseaara maaqu Sedekaiararave, tiha, Vitanta ti hutuqaa una uva ni tiva nimi variara kaara te vitanta Babironi King Nebukanesaara kauquqi kaariraro viva ni nivuqaa vitanta arukaanarove.

22 Naantiara Ieruharemiqihai rumpa vare Babironini vuru kaaka nái kenauka nitiha mintima tivarave: Oho, Babironi avuhainaava Ahaapika Sedekaiaka ihaqohairo tatoqa kaintema kero, Noravano aivata mintima kairera, tenavu ariara huviqorave tiataarave tivarave.

23 Vitanta ti vaiinti nahenti nivutaini vaiha voqamake qora kaiqa vare variarave. Vitanta náitanta hana vaiinti naatavara hampata hampi nuvakeha, ti hutuqaa una uva vaiinti nahenti tiva nimi variarave. Kia te vitantara minti tiate tunaravauve. Te Noravano Kotika vitanta qora okara auti variara kankomake iri tavaunarave turo, tiro.

Noravano Semaiaarara tura

24 Isareri Variqa Noravano Kotiva ekaa kempuka vataava tiriara tiharo, Are maa uvara Babironiqi vaira Nehelamaihainaa vaiinti Semaiaara tiva amiane: Are nena irikera qara vo ntuva kera ekaa Ieruharemiqi variakarave, ti Kotika kaiqa vara timite vai vaiintira Maseaara maaqu Sefanaiarave, ekaa ti Kotika kaiqa vara timite variakarave, ekaa vika qara vira tavaate tira, vara kaanarave. Are Sefanaiarara mintima tiaro:

26 Are Kotira kaiqa vaiinti Jehoiadaara vatuka varera Nora Kotira Naavuqaa raqikiane tiro, Noravano Kotiva ai noraiqama kaivo. Are tavairaro vuera vaiinti vovano te paropeti vaiintima vauro tirera, are vi vaiintira ravaaqavu kera, vira kauqutantavata, aiqutantavata, katari ntoma teraqi veta nonku taatau tera, auntanavataainiqohaira taatau taane.

27 Ho nantivarae are kia Anatotihainaa vaiinti Ieremaiaara ravaaqavu kera mintima kaanarave? Viva ni nivutana vaiharo unaqaraiqama kero te paropeti vaiintima vauro ti vairave.

28 Vi vaiintiva uva vara kaivaro tenavu Babironini vaurauka vaunanaini anirave. Viva tiharo, Ne airi ihiara mini vaira kaara, ne naavu maaqa kaqate vaiha, kaiqa varake naaho maata ututeha, nenta naahoqihainaa kara qantukeha naate, tivo. Semaiaava Ieremaiaarara minti tivo tura.

29 Semaiaava qara vira vara kovaro Kotira kaiqa vara amite vau vaiintiva Sefanaiava vi qarara varero vi uvara ti kaara ntuva timitomanta irunara.

30 Mintuvaro Noravano Kotiva tiriara tiharo, 31 Are qara vo vara kairamanta ekaa Isareri Babironini variaka tavaate. Te Noravano Kotika Semaiaarara mintima turo: Te viravata viva kuvuarama taikavata qoraiqama nimitarerave. Kia tevauve ne varianaini vira vara kauro. Viva paropeti vaiinti voqaara ni uva tiva nimiharo ni kuntama virivi kaimanta, ne vira una uvara quqaa uvave tiarave.

Viva niara te Noravano Kotika Ieremaiaara noqihai tuna uvara kia iriate tira kaara, viva kuvuarama taika ni nivutaini vaika taiqa vivaro, naivata qutu vuanarove. Tenta vaiinti nahentiara iriha koqema nimitarerave tuna haikara viva kia tavaraitiro, vaaka qutu vuanarove. Te Noravano Kotika niara minti turo, tiro.

Copyright information for `TBG