Jeremiah 3

Isareri vika kia Kotirara kempukaiqamake irura

Noravano Kotiva tiharo, Vaiinti vovano nai naata qaqira kairaro vi nahentiva vo vaiinti varairera, vira vaati avuniava kia ho qaiqaa vi nahentira varaanarove. Viva qaiqaa vi nahentira varairera, vira kaara vi vatava kia kotataiqama vairaitiro, anomakero qoraiqama vuanarove.

Vi uvava mintima vaimantavata, ni Isareri muntukavano una variqa, vo variqa vo variqara vaimanta variaka ne qaiqaa te unanaini anireka auti variavo.

Ne aiqinaini tavaate. Hampi nariro ni vai nahentira voqaara ekaa vo aiqina vo aiqinaqaa ne una variqa, vo variqa vo variqa quahama nimiteha, hampi qare okarara avataqi vi variarave.

Hampi nariro ni vai nahentiva aara auvahini oquvi vaiharo qorainti veka vaintemake, ne una variqa quahama nimite variarave.

Arebia vataihainaaka aahara vataini vaiha muara varareka auti variantemake, ne qora kaiqa varareka auti variarave.

Ne vo aiqina vo aiqinaqaa una variqa quahama nimiteha hampi qare okarara avataqi vuara kaara Isareri vatavano kia kotataiqama vairaitiro, anomakero qoraiqama viro vairave.

Ho vira kaara te aaqu ravaaqavu kauraro kia ntirave. Aaqu nti entara kia aaqu ntirave.

Oho, hampi nariro ni vai nahentiva kia kauriraitiro, kempuka viri aratero vaintemake, ne qora kaiqa varaara kaara toqaavu arira kauriha variataara vaimanta kia kauruavo.

Ne ti aareha tiha, Mpo, tinavu Qo, tenavu naatikaa vauna entara are tinavuqaa raqikiqira anianarave. Kia tinavuara ekaa enta ai arara itaanarove. Are kia ekaa enta tinavu titinarave. Ne minti tiarave.

Minti tivakeha ne kia qora okara qaqira karaiti, ne qora okara voqavata auti variavo, tiro. Noravano Kotiva minti tura.

Qora aara qaqira kaate tura

King Josaiava Iutaaqaa raqiki vau entara Noravano Kotiva tiriara tiharo, Are Isareri varaa kaiqara tavaanarae? Naata vaati varaa okarara raqakai nahentira voqaara, Isareri vika ekaa vo aiqina vo aiqinaqaave, ekaa aumaqaara vai katarira okarainive, una variqa, vo variqa vo variqa quahama nimiteha hampi qare okarara avataqi vi variarave.

Ho te tiha, Vira aura Isarerivano hampi qare okarara avata vuru taiqakero, viva qaiqaa te unanaini orurantero anianarove turarovata, viva kia mintirave. Iutaava vira nakaavavata naata vaati varaa okarara raqakai nahentiva vaiharo viva nai aura Isarerivano vare vai okarara tave vaira.

3:7Ieremaiaava vau entara, navutaaka Isareri vatanoti mantaraini vaura aatara kovarosauti mantaraini Iutaa vatavanoqai qaqi vaura.


Vira nakaava Iutaava vaiharo tavaimanta te vira aura Isareri qaqira kaunapepaara ami, nai hampi nariro ni okarara kaara vira atitama kaunarave. Vira nakaava Iutaava vira taveharovata, viva kia qetaraitiro, vivavata hampi qare okarara avataqiro vi vairave.

Viva hampi qare okarara autiharo kia kauriraitiro, viva una variqa, oriqohai aututaarave, katariqohai aututaarave quahama nimitaqiro vi vaiharo naivata Iutaa vatavata qoraiqama kaivaro kia kotataiqama viro vairave.

10 Vira nakaava Iutaava hampi qaramaqiro viviro, viraqaahairo kia te unanaini quqaa aniraitiro, viva unaqaraiqama kero te unanaini anirave, tiro. Noravano Kotiva minti tura.

11 Noravano Kotiva minti tivakero qaiqaa tiriara tiharo, Te tavauraro Isareri viva naata vaati varaa okarara raqa kaivarovata, vira nakaava Iutaava nai viravata uri aatarakero voqavata vi okarara raqa kairave.

12 Ieremaiao, arenotimantaraini oruntera Isareri vikara mintima tiane: Isarerio, nahentivano nai vaati qaqirakero vo qorainti vo qorainti hampata hampi nintemake, ne ti qaqira kaavo. Ho ne te unanaini orurante aniate. Te Noravano Kotika vaiinti nahenti aaqurihama nimite vauraukara tiro, kia ekaa enta ti niara arara itaqiro vuanarove.

13 Ne qora okara autuara qoqaa tiva qovarama kaate. Ne kia ti Nora Kotika nenta Variqa vevaaraini vaireka autuarave, aumaqaara vai katarira okaraini una variqa, vo variqa vo variqa quahama nimite variarave, te niara maa uvara iriqi vuate tunara kia iriarave, ne virara mintima tiate: Quqaa tenavu qora okara, vo okara vo okara autunarave, tiate. Te Noravano Kotika niara minti turo.

14 Ne ti vaiinti nahenti ti qaqirake vuaka, ne qaiqaa te unanaini aniate. Te vo vatuka vo vatukaqihai ni vohaiqa vohaiqa ntita vare, ni anku vo anku vo ankuqihai taaraqanta ntita vare, tenta aiqina Saionini viri karerave.

15 Viraqaahai te qiata vaiintinavu ti uva irika ni nimiariramanta vika koqe avu aato okara avataqi viha niqaa raqikivarave.

16 Vi entara ni kuvuarama teka airitahaa vataqi vaivarave. Vi entara te Noravano uva tiva taatautauna Vokiseva kia vaira kaara kia ne mpo ike tiraiti, virara tauruke kia qaraaka Vokise vo autivarave.

17 Vi entara ne Ieruharemiara Noravano Kotivaoquviro vaiharo raqiki vai taintarave timanta, vo vatanaa vo vatanaaka Ieruharemiqi ani ruvaaqumavi vaiha ti hutu noraiqama timitevarave. Vi entara vika nái avu aatoqihai kempukaiqamake qora kaiqa varera qaqirake, kia qaiqaa vi okarara autuqi vivarave.

18 Vi entara Isarerivata Iutaavata akukumavi vohaa vaivarave. Navutaaka vitantanoti mantaraini rumpa vare vuru kaa vataraqaahai orurante, te vika kaivaqaukavara nimitauna vataraqaa qaiqaa ani vaivarave. Te vika vi vataraqaa maahota variate ti, te vika nimitaunarave, tiro. Noravano Kotiva minti tura.

Kotiva nai vaiinti nahentiara qora aara qaqirake te unanaini aniate tura

19 Noravano Kotiva tiharo, Mpo Isarerio, te vo vatanaa vo vatanaakaqihai ni nora autu nimi, koqe vata, ekaa vo vata vo vata uri aatara kero vaira, ni nimunarave. Te niara vika tiriara viva tinavu Qovave tivakeha kia ti qoririma karaiti, ti avataqi vuate, tunarave.

20 Te minti turamanta, Isarerio, vira naatavano vo qorainti vo qorainti hampata hampi nintemake, ne una variqa, vo variqa vo variqa quahama nimite variavo. Te Noravano Kotika niara mintima turo, tiro.

21 
  • Vo aiqina vo aiqina qiataqaahai iqi rate variara iriate. Isareri vaiinti nahenti Nora Kotira nái Variqa tauruke hampi aaraqaa nuara kaara vika mini iqi rateha nái una variqara ike mpo ti variara.
22 Ho ne Nora Kotira tauvaqa utu amite hampi aaraqaa ni variaka, ne viva inaini orurante anivaro viva ni koqema nimitaira ne kia qaiqaa hampi aaraqaa vuate.

Ne mintima tiate: Eo, viva tinavu Variqavano vaimantara ti, tenavu Noravano inaini virerave.

23 Tenavu vo aiqina vo aiqinaqaa vaiha noraiqaake una variqa naare vaura okarava kia tinavu kahaqirave. Noravano Kotiva, vivaqai tinavu Isareri ruaruama timitaariravama vaivo.

24 Mpo, tenavu qaraaka vaiinti vauna entaraqaahai una variqa Baalira quahama amiteha kaurira kaiqa vare vaunarave. Tinavu kaivaqaukavara vukaari utiha varaa haikara, sipisipive, purumakauve, nái maaqu raavurave, ekaa vi haikara vikavata tenavuvata qumina Baalira quahama amitehaofaa autu amite vaunarave.

25 Oho, tinavu kaivaqaukavata tenavuvata qaraaka vaiinti vauna entara mintimakeha tentanavu Variqa Nora Kotira uva raqaqi ani, vate maa entaravata qaqiqai raqaqi ani vauro. Vira kaara kaiqe noraiqaake kauriha konkomakanta variare, tiate. Ne Isareri mintimake nenta qora kaiqara Nora Kotira qoqaa tiva amiate.

Copyright information for `TBG