Jeremiah 32

Ieremaiaava vata vo koqaama kora

King Sedekaiava 10 ihiara Iutaaqaa raqiki vau entara Noravano Kotiva uva vo ti tiva timurave. Vi ihira King Nebukanesaava 18 ihiara Babironiqaa raqiki vaumanta, vira iqoka vaiinti Ieruharemi vatuka ututumate vaumanta, te Iutaa avuhainaa naavu tataaqa karapuhi naavuqi vaunara.

Tota te Kotira uva qoqaiqama keha tiha, Noravano Kotiva mintima tivo: Sedekaiava Babironi avuhainaa vaiinti hampata iqoka raqireva autirera, viva kia ho vira aatara kaanarove. Te Babironi avuhainaa vaiinti qaqi kaariraro viva maa vatukara aatara kero varaanarove. King Sedekaiava kia ho ruqemakero viramanta navutaaka vira ravaaqavuke vare vuru Babironi avuhainaara kauquqi kaivaro, viva vira avuqaa vaiharo nai viri nai viri taveharo uva tianarove.

Nebukanesaava Sedekaiara rumpa varero vuru Babironini kairaro viva mini variqiro viraqe te vira qoraiqama amitaaina entava taiqa vuanarove. Noravano Kotiva minti tivo, ti.

Te minti turaro King Sedekaiava vi uvara iriro ti titiro tiharo, Oho, tavave ariara minti tivarae are vi uvara vaiinti nahenti tiva nimiaro? tivakero vira kaara ti rumpa varero vuru karapuhiqi kora.

Ho te karapuhiqi vauraro Noravano Kotiva tiriara tiharo, Ai varaqora Salumira maaqu Hanameliva ai tavareva anianarove. Viva vata vo Anatoti vatukaini vaira vora amiharo koqaa varareva iharo ariara mintima tianarove: Are ti qata vakaa taruva varianarara tira, are naane avuniqama kera vi vatara koqaa aqukera vareravama variaro, tianarove, tiro.

Ho Noravano tuntema kero Hanameliva te karapuhiqi vaunanaini anintero tiriara tiharo, Te vata vo Anatotini vataunara are vi vatara koqaa autu kera varaane, Are ti qata vakaa taruva varianarara tira, are koqaa aqukera nena vi vatara varaane, tuvaro ti aatovano kenko timanta te iruraro quqaa Noravano tiriara avuni vi uvara tura.

Mintimanta te Hanameliva Anatotini u vatara koqaa irerasikeriqaa hirike 17silvaa monu vira amunara.

10 Te vata vira varauna uvara vo vaiintinavu nivuqaa vaihapepaaqaa qara ntuvate, tenta hutuvata viraqaa qara ntuva tauramanta vika nái nutuvatapepaaviraqaa qara ntuva tomanta, te vipepaara ivaqohai taatauke,silvaavatasikeriqaa hirike vira maara avatamake Hanamelira amunara.

11 Te vata varauna uvara taarapepaaqaa qara ntuvake, vopepaa ivaqohai taatauke, vopepaa kia ivaqohai taatauke, viraqaahaipepaavitanta 12 Neriaara maaqu Barukira amunara. Barukiva Maseaara naintivano vaura. Tepepaavitanta vira ami vauramanta vokuka nái nutupepaaqaa qara ntuva tokavata, Hananelivavata, ekaa vo vaiinti mini ruvaaqumavi oquvi vaukavata, vira tave vaura.

13 Te ekaa vika nivuqaa vaiha Barukirara tiha, 14 Isareri Variqa Noravano Kotiva ekaa kempuka vataava mintima tivo:Pepaa maatantataatau tairavata, kia taatau tairavata, varera vuru aaqataiqohai aututaa taveraqi vatairaro airi ihiara koqemakero variarire.

15 Te Isareri Variqa Noravano Kotika ekaa kempuka vatauka mintima turo: Naantiara Iutaini variaka qaiqaa maa vataraqaa ani vaiha naavuve, kara naahove,uaini naahove, koqaama keha varevarave, tiro.

Ieremaiaava Kotira aaro uvara

16 Ho te vata varaunapepaara Barukira ami, viraqaahai te Nora Kotira aareha tiha, 17 Noravauvo, are ekaa haikaqaa raqiki variaravave. Are nena nora kempukaqohaira vatavata naaruvavata autukera vataanarave. Kia vo kaiqa maara ntairava vairaravauve are kia ho varenarave. Are ekaa kaiqa homa varenarave.

18 Are nai airi vaiinti nahenti aaqurihama nimite variarava vaiharavata, are vika noka qoka qora kaiqa varaa uvara kaara vika vaintaira ruquti varianarave. Are Variqa noravano variararo ai kempukavata uritarero vaivaro ai autuvano vaireva, Nora Kotiva ekaa kempuka vataavave.

19 Are nena avu aatoqi nora kaiqa vo kaiqa vo kaiqa autinara iri varianarave. Tenavu tavaurara are vare variana kaiqara, nai nora kaiqama vaivo. Are ekaa vaiinti nahenti vare varia kaiqara tave varianarave. Are ekaa vaiinti nahenti nana nana okara auti variara irihara, vika vohaiqa vohaiqa nái koqaa nimi varianarave.

20 Haaru are Isipini nora kaiqa aahuva kaiqa varaanarave. Are mintiaqira vira, maa entaravata are vi kaiqara Isarerinive, ekaa vo vatainive, vare varianarara tiro, ai autuvano nora autuma vaivo.

21 Are nora kaiqa, vo kaiqa vo kaiqa varaaramanta navutaaka voqamake qete varia vara are nena vaiinti nahenti Isareri Isipiqihai ntita vare anianarave.

22 Are maa vatara koqe vata vika nimianarave. Are nena kauqu aiqiqaa aqukehara vika kaivaqaukavara vi vatara nimirerave tianarave.

23 Vika ani maa vatara vare viraqaa vaihavata, kia are tiva taana uvara avataqi viraiti, are uva maara tiva tanara viravata kia iriqi vuarave. Vira kaara vate maa entara are qora enta vikaqaa qovarama kaanarave.

24 Ho tavaane. Navutaaka maa vatukara varareka auti vaiha, vika katari teqake vare, vaantaavura tataaqa vuru ntavate, vatavata varake ntavate, viraqaa vaarinte vaiha raqireka auti variavo.

Oho, iqoka paipevanove, karara aavoqi entavave, nora rovaravanove, tinavu aruqiro viramanta Babironi vika maa vatukara aatarake varevarave. Are vi haikava mintimakero qovaraiqianarove tianantema kero, vi haikava qovaraiqivara, arevata tave variaro.

25 Noravauvo, are ekaa haikaqaa raqiki variaravave. Babironi vika iqoka raqiha maa vatukara vareva aumanto vaivaravata, are tiriara minti tianarave: Aresilvaa monu aqukehara vata vo koqaa iramanta vo vaiintivata vira tavaate, tianarave, ti.

26 Te minti turaro Noravano Kotiva tiriara tiharo, 27 Te Noravano Kotika ekaa maa vataraqaa variaka Variqavanoma vauro. Kia vo kaiqa maara ntairava vairaqevauve te kia ho varaainarave.

28 Te maa vatukara King Nebukanesaaravata vira iqoka vaiintivata nimiari vika vira aatara kevarave.

29 Babironi vika maa vatukara aatarake, vatuka viravata naavu maaqavata iha quara kevarave. Vaiinti nahenti nái naavu qiata vau oru una variqa Baalirara koqe muntavi haikara iha quara amiteha, una variqa vo kiakaravatauainiofaa qihia nimite variara kaara, ti voqamakero arara itairave.

30 Isarerivata Iutaavata vika tota entaqaahai ti avuqaa vaiha qora okaraqai avataqi ani variarave. Vika nái kauquqohai ˻una variqa˼ autuke vataa haikara kaara ti arara ite vairave. Te Noravano Kotika minti turo.

31 Maa vatukara hoqare autuko entaraqaahai viraqi variaka ti qoraiqama timitaqi ani variara kaara, ti arara itaimanta te vira vehi autu taiqa kaariraro kia qaiqaa ti avuqaa varianarove.

32 Isarerivata Iutaavata qora kaiqa, vo kaiqa vo kaiqa vare variara kaara ti arara itairave. Vika avuhainaukave, vika qiata vaiintive, ti Kotika kaiqa vara timite variakave, vika paropeti vaiintive, Iutaini variakave, Ieruharemiqi variakave, ekaa vika qora kaiqaqai vare variarave.

33 Vika te unanaini aniataara vaimanta ti tauvaqa utu timite variarave. Te qaiqaa qaiqaa vika koqe okara numiqe vauramanta, vika ti uva kia iriataa imanta kia iriarave.

34 Vika una variqamaraqura/varaha te vaaqu haikave tuna haikara ti Naavuqi vara vaaviaramake vataarave. Vika mintiha ti Naavu anomake qoraiqama kaarave.

35 Vika una variqa Baaliraofaa iha quara amitareka Hinomu Uqitainiofaa tainta vo autuke, viraqaa nái maaqu raavura una variqa Molekira iha quara amitaarave. Kia te vikara mintiate tunarave. Vika mintimake vaaqu okara auti variara kia te tenta avu aatoqi iritaunarave. Vika vi okarara avataqi vuara kaara Iutaini variaka qora kaiqa voqavata vare variarave, tiro.

Isareri koqemake variqi virara tura

36 Noravano Kotiva tiriara tiharo, Ne quqaama tiha, Iqoka paipevanove, karara aavoqi entavave, nora rovaravanove, tinavu aruqiro viraro Babironi avuhainaava maa vatukara aatarakero varaanarove, tiarave. Ho te Isareri Variqa Noravano Kotika vo uvavata tiarirara iriane.

37 Ti voqamakero arara ite vaimanta te tenta vaiinti nahenti vo vataini vo vataini raumpirima karerave. Mintima kevata, naantiara te vika ruvaaqumake ntita vare qaiqaa maini viri kaari vika koqemake variqi vivarave.

38 Te vika Variqavano variari vika ti vaiinti nahentima vaivarave.

39 Te vika vohaa avu aato nimi, vohaa aaravata numiqaari vika ekaa enta ti aatu qeteha koqemake variqi vimanta vika kuvuarama tekavata naantiara koqemake variqi vivarave.

40 Naantiara te qaraaka uva vika hampata tiva taatauke vataariraro vi uvava ekaa entama varianarove. Te kia vikaqaahai tuqantaavi viraiti, qaqiqai vika koqema nimitaqi virerave. Vika kia qaiqaa ti tauvaqa utu timitaate ti, te vika koqe avu aato nimiari vika ti aatu qeteha koqemake variqi vivarave.

41 Te quaheha vika koqema nimi tarerave. Vika maa vataraqaa tupaaka variate ti, te vohaa avu aato vate vika qaiqaa ntita viri karerave.

42 Te Noravano Kotika mintima turo: Tota te maa vaiinti nahentikaqaa qora enta qovarama kauramanta vika qoraiqama vuarave. Ho naantiara te tenta kauqu aiqiqaa aquke tiva tauna uvara iriha, vika koqema nimitaari vika koqemake variqi vivarave.

43 Ne tiha, Noravano maa vatara Babironi kauquqi kaira kaara vi vatava aaharaiqama vimanta vaiintive, aantau vahive kia ho viraqi vaivarave, tiarave. Minti timantavata, naantiara vaiinti nahenti qaiqaa maa vataraqaa ani vaiha vi vatara koqaama keha varevarave.

44 Vikasilvaa monu aqukeha nái autuvata vo kika vika taveka nutuvatapepaaqaa qara ntuvateha,pepaa vira ivaqohai taataukeha vata vira varevarave. Te tenta vaiinti nahenti nái vata qaiqaa nái nimiainarara ti, Ieruharemi tataaqa vai vatukaraqi vaikave, Benaminira ankuvano vai vataraqaa vaikave, Iutaini vai vatukaraqi vaikave, aiqinaini vai vatukaraqi vaikave, inaara aiqinaini vai vatukaraqi vaikave, Nekevini vai vatukaraqi vaikave, ekaa vika koqaa aqukeha vata vira varevarave. Te Noravano Kotika minti turo, tiro.

Copyright information for `TBG