Jeremiah 33

Noravano qaiqaa Isareri koqema nimitarerave tura

Te qaqiqai Iutaa avuhainaa naavu tataaqa karapuhi naavuqi vauraro qaiqaa Noravano Kotiva tiriara tiharo, Ti hutu vaireva Nora Kotikave. Te maa vatara autuke vate, viraqaa aiqinave nora namarive autuke vatauraukama vauro.

Are ti haarairaqe te nina tiva amiha are kia iri tavena haikara nora haika kukeqaviro vainara ai tiva amiare.

Te Isareri Variqa Noravano Kotika mintima turo: Te tavauramanta Ieruharemiqi variaka navutaaka vaantaavura rukavuke viraqaa vaarintevorave ti, vika nái naavu vonavu rampaike, Iutaa avuhainaa naavuvata hini rampaike, viraqaahai orive katarive vare vuru vi haikaraqohai vaantaavura kempukaiqama kareka auti variarave.

Ho vika Babironi hampata iqoka raquqi viha qutu vivaro vika vaatavano vo naavu vo naavuqi mpiqa vuanarove. Ti voqamakero arara ite vairaqe te navutaaka qaqi kaari vika mintima kevarave. Ieruharemiqi variaka qora kaiqa, vo kaiqa vo kaiqa vare variara kaara te vika tauvaqa utu nimitarerave.

Te mintimake vika qoraiqama nimitevata, naantiara te maa vatukaravata viraqi vaikavata koqema nimitaari vika koqemake variqi vivarave. Te vi entara tenta vaiinti nahenti koqema nimitaari vika koqemake variqi viha kia navutaaka naatu qetevarave.

Vi entara te Iutaavata Isarerivata navutaaka rumpa vare vuru kaanaihai ntita vare maini viri kaari vika tota kempuka vatanaaka vauntemake, qaiqaa kempuka vatanaaka vaivarave.

Vika ti uva raqa kaarave, qora kaiqa vare variarave, kia ti vevaaraini vaireka auti variarave, ekaa vi uvara te nunka nimite taiqa karerave.

Vi entara te Ieruharemiqi vaika koqema nimitaaina okarara ekaa vo vatanaaka iri, vika quaheha ti autu tuaherakeha noraiqama kevarave. Vika Ieruharemiqi vaika koqemake variqi vira taveha kauqu runkinkiri ivarave, tiro.

10 Noravano Kotiva qaiqaa tiharo, Maa entara vo kiaka maa vatara tiha, Maa vatava anomakero qoraiqama viro aahara vata voqaara vaimanta kia vaiintivata aantau vahivata viraqi variarave, tiarave. Vika minti tivakeha quqaa uva ti variarave. Iutaini vai vatukaraqive, Ieruharemiqi vai aararaqaave, kia vaiintive aantau vahive vaivaro qumina naantaaka ntirave.

11 Ho vi entara ne qaiqaa Isareri quaheha naaraihi vai uvaranontantave/otatave, qaraaka naata vaati vareha quaheha ti uvaranontantave/otatave, irivarave. Ne irimanta vika ihi tiha koqeve tiofaara vare ti Naavuni vuru kevarave. Vika maantimake ihi tivarave:

  • Kaiqenavu Nora Kotira ekaa kempuka vataarara koqeve tiare.
  • Vira okaravano koqe okaraqai vaivaro, vira muntukavano tinavuara ekaa entama variqiro vuanarove, tivarave.
Naantiara te maa vataraqaa variaka koqema nimitaari vika tota koqemake variqi vuantemake, qaiqaavata koqemake variqi vivarave. Te Noravano Kotikama minti turo, tiro.

12 Te Noravano Kotika ekaa kempuka vatauka maantima turo: Maa entara maa vataraqaa kia vaiintive aantau vahive variavaro qumina naantaaka ntirave. Ho naantiara qaiqaa koqe ukauvano vairamanta sipisipiqaa raqikika nái sipisipi mini vuru kaimanta ukau nevarave.

13 Naantiara Ieruharemi tataaqa vai vatukaraqive, Benaminira ankuvano vai vataraqaave, Iutaini vai vatukaraqive, aiqinaini vai vatukaraqive, inaara aiqinaini vai vatukaraqive, Nekevini vai vatukaraqive, mini mini sipisipiqaa raqikika homa nái sipisipi qaiqaa kaara ntuvake tavevarave. Te Noravano Kotika minti turo, tiro.

14 Noravano Kotiva tiharo, Vo enta anintairaqe vi entaraqaa te kauqu aiqiqaa aquke Isarerivata Iutaaravata tiva tauna uvava vi vauma varianarove.

15 Te vi entara katarivano aimakau arataintemake, Devitiva kuvuarama tainaraqihai vo kaama taariraro avuhainaava vaiharo maa vataraqaa vaika avuqavu okara koqe okaraqai autu nimitaqiro vuanarove.

16 Viva Avuhainaa Vaiintivano vairamanta kiama Isarerivata Iutaavata qaiqaa navutaaka naatu qeteha variqi vivarave. Vika vi vaiintira autu nteha maantima tivarave: NoravanoAvuqavu Okara Tinavu Timite Vaivama Vaivo, tivarave.

17 Te Noravano Kotika tenta kauqu aiqiqaa aquke tiha, Ekaa enta Devitira ankuqihainaa vaiinti vovano Isareri avuhainaava varianarove, turo.

18 Ekaa enta Rivaira ankuqihainaa vaiinti vovanovata ti avuqaa vaiharo kaintu iha quareofaarave,uiti ofaave, voofaave, autu timitaanarove, tiro.

19 Noravano Kotiva tiriara tiharo, 20 Te kuarivata toravata vitanta hampata vohaa vaiha uva tiva taatau tauraro kuarivano aatitairaqaa ite vaivaro toravano entaqi ite vairave. Kia vovano te vitantara tiva taatau tauna uvara nunka kaira vitanta hampiara voqaara itevarave.

21 Ho vira voqaantemake, te tenta kaiqa vaiinti Devitira hampata vohaa vaiha uva tiva taatau taunarave, Rivaira anku hampata vohaa vaiha uva tiva taatau taunarave, vi uvara kia ho vovano nunka kero vo uva tianarove. Ekaa enta Devitira ankuqiraa vaiinti vovano Isareri avuhainaava vairaro, ekaa enta Rivaira ankuqiraa vaiinti vovanovata ti avuqaa vaiharoofaa iha quara timitaanarove.

22 Te qaqi kaari Devitika Rivaika kuvuarama teka nai airitahaa vaivarave. Opu makau naaruvaini nai airitahaa variamanta ne kia ho kaara ntuvake tavaantemake, ne vitanta kuvuarama tekavata kia ho kaara ntuvake tavevarave, tiro.

23 Qaiqaa Noravano Kotiva tiriara tiharo, 24 Vo kiaka ti vaiinti nahentiara ti varia uvara are irianarave? Vika tiha, Noravano Isarerivata Iutaavata kaamatero, viraqaahairo viva vitanta qoririma kaivo, ti variarave. Vika minti tiha ti vaiinti nahentiara vehi vatanaakave, kia qaiqaa nora vatanaaka vaivarave ti variarave.

25 Vika minti tiamantavata, te mintima turo: Aatitaivavata enta ivavata te uva vataunara naitaramake avataqi vuate ti, vitanta autuke vataunarave. Naaruvavanovata vatavanovata vohaa aramake te uva vataunara avataqi vi variarave.

26 Te vi haikara mintimake autuke vataunantemake, te Iekopika Devitika hampata vohaa uva tivake taatau taunara qaqi iriqi virerave. Te Devitira ankuqihainaa vaiinti vo kaama taariraro, viva Eparahaamivave, Aisaakivave, Iekopivave, kuvuarama taakaqaa raqikiqiro vuanarove. Naantiara te tenta vaiinti nahenti aaqurihama nimitaari vika qaiqaa koqemake variqi vivarave turo, tiro. Noravano Kotiva minti tura.

Copyright information for `TBG