Jeremiah 34

Sedekaiarara raurihara variane tura

King Nebukanesaava nai iqoka vaiintivata, vo vatanaa vo vatanaaka vira vevaaraini vauka iqoka vaiintivata ntita varero, ani Ieruharemi vatukave, vira auvahini vau vatukaukave, vika hampata raqi vau entara, Noravano Kotiva tiriara qaiqaa uva tura.

Isareri Variqa Noravano Kotiva tiriara tiharo, Are Iutaa King Sedekaiava vainaini oruntera maa uvara vira tiva amiane: Noravano Kotiva mintima tivo: Te maa vatukara Babironi avuhainaara kauquqi kaariraro viva vira iha quara kaanarove.

Are kia ho ruqema kera vinarave. Navutaaka ai ravaaqavuke vare vuru vira kauquqi kaivara are vira avuqaa vaihara nai viri nai viri tavehara vikantira uva tinarave. Viraqaahai vika ai rumpa vare Babironini vuru kevarave.

Ho Iutaa avuhainaa vaiinti Sedekaiao, te Noravano Kotika ariara mintima turo: Iqoka paipevano kia ai arukaanarove. Are qihaaqama kera qutu vinarave. Are qutu viramanta vika haaru ai kaivaqaukavara avuhainauka koqe muntavi haikara iha quara nimitaantemake, aivata vi haikara iha quara amiteha iqi rateha tiha, Mpo, tinavu avuhainaa vaiintivano qutu vivo, tivarave. Te Noravano Kotika ariara minti turo, tiro.

Noravano tiriara Sedekaiara vi uvara tiva amiane tumanta te Ieruharemiqi vaiha vi uvara King Sedekaiara tiva amunara.

Vi entara Babironi avuhainaara iqoka vaiinti Ieruharemi hampata iqoka raqiha, taara vatuka Lakisivata Asekaavata hampata raqi vaura. Navutaaka Iutaini iqoka raqiha ekaa vaantaavura vai vatukara naatarake, taaramo vatuka vinavukaqai qaqi vaura.

Iutaa nái paanaa kaiqa varoka kia kuvantu nimitora

King Sedekaiava Ieruharemiqi vauka hampata vohaa uva vatero tiharo, Tenavu tentanavu paanaa kaiqa vareka qaqi kuvantu karerave, tura.

Vika maantimake uva tiva tora: Ne kia nenta hana Isareri tuataimanta vika karapuhi vaiinti voqaara ni kaiqa vara nimitaate. Ne vika vaiintie nahentie ekaa kuvantu kaimanta qaqi variate, tura.

10 Minti tumanta ekaa qiata vaiintivata vaiinti nahentivata vi uvarara eo tivake tiha, Tenavu vi vaiinti nahentika kuvantuke kia qaiqaa vika rumpa tarerave ti. Vika vi uvarara eo tivake nái paanaa kaiqa varoka kuvantu nimitora.

11 Vika mintuma kevata, naantiara vika vo avu aato vare, vika kuvantu koka ntita vare qaiqaa viri ke tiha, Ne qaiqaa tinavu paanaa kaiqa varaate tura.

12 Mintuvaro Isareri Variqa Noravano Kotiva tiriara tiharo, Maa uvara vaiinti nahenti tiva nimiane: Haaru Isipihainaaka ni kaivaqaukavara rumpa tomanta te vika ruaruama nimite, vika hampata vohaa uva tiva taataute tiha, 14 Ni hana Hiparu vaiintie nahentie* ni paanaa kaiqa vara nimiteka 6 ihiaraqai ni kaiqa vara nimitevarave. 7 ihivano anintaira ne vika kuvantu kaimanta qaqi variate, tiavaunarave.

Te minti turamantavata, ni kaivaqaukavara kia vi uvara iriataa umanta kia irurave. ˻Vika kia nái qumina kaiqa vaiintie nahentie kuvantu nimitaraiti, qaqiqai vika tuate vaurave.˼

34:14Vi entara vaiintivanoe nahentivanoe náidinau taiqa karevae, vo maara kaara uva taiqa karevae, viva vo vaiintiara ai paanaa kaiqa vara amitaqi vuariraro vi uvava taiqa vuarire tivakero, vi vaiintira paanaa kaiqa vara amite vaura.


15 Ho tuvana te tavauramanta ne qora okara autura qaqirake, vo avu aato vare, koqemake ti uva avataqi viha nenta hanauka Isareri kuvantu nimitaarave. Vi entara ne ti Naavuvano vainaini ti avuqaa vaiha uva vohaa vateha tenavu mintirerave, tiarave.

16 Ne minti tivakevata, ne qaiqaa vo avu aato vare, ti hutu qoraiqamake vataini muntuvi kaavo. Ne nenta vohaa uva tivake vataara raqake, ne vohaiqa vohaiqavano nenta kuvantu kaamanta qaqi vua vaiinti nahentika qaiqaa ntita vare viri ke, vikara kempukaiqamake tiha qaiqaa tinavu paanaa kaiqa vara timitaate tiavo.

17 Vira kaara te Noravano Kotika niara tiha, Ne ti uva raqa keha nenta hana Isareri kia kuvantu nimitaara kaara, tevata ni kuvantu karerave. Te ni kuvantu kaariraro iqoka paipevanove, karara aavoqi entavave, nora rovaravanove, ni aruqiro vuanarove. Te ni qoraiqama nimitaari ekaa naato vatanaaka niara vaaqu vatanaakave tivaro, vika antuqavanovata kia niara varianarove.

18 Iutaa qiata vaiintive, Ieruharemi qiata vaiintive, nora vaiinti avuhainaa naavuqi variakave, ti Kotika kaiqa vara timite variakave, vo vaiinti nahentive, ne ekaa ti tivuqaa vaiha vohaa uva tiva taatauke tiha, Tenavu vika kuvantu karerave tiarave.

Ne vi uvara kempukaiqama kareka iha, purumakau aruke vira vaata vuavu tavaaraqaa kahike hini hini vate, ne vira vaata avuta ntuna oru viha vi uvara tivataara avatarerave tiarave. Ne minti tiaravata, raqake kia vira avataqi vuarave.

Vira kaara te navutaaka qaqi kaari vika ne purumakau arukaantemake, nintavata arukevarave. Ni arukaivaro ni vaatavano qumina vairamanta uvirive qaakau aantau vahive ani ni vaata nevarave.

21 Te Iutaa King Sedekaiaravata vira qiata vaiintivata navutaaka kauquqi kaariramanta vika arukevarave*. Vate maa entara Babironi avuhainaara iqoka vaiinti Ieruharemi vahuqa qaqirake vuavo.

*(37:5, 37:11)

22 Ho naantiara te tiariramanta vika orurante ani maa vatukara qaiqaa ututumate iqoka raqiha vira aatarake iha quara kevarave. Te qaqi kaariramanta navutaaka ani Iutaini ekaa vatuka qoraiqama kaivaro kia vovanovata viraqi varianarove. Te Noravano Kotika minti turo, tiro.

Copyright information for `TBG