Jeremiah 36

Barukiva Kotira uva qara ntuvato vukura King Jehoiakimiva iha quara kora

Josaiara maaqu Jehoiakimiva 4 ihiara Iutaaqaa raqiki vau entara Noravano Kotiva tiriara tiharo, Quruqurumatai vukura varera viraqi te Iutaaravata, Isareriaravata, ekaa vo vatanaakaravata, ai tiva amuna uvara qara ntuva taane. Are avuniqama kera te Josaiava vau entara ai tiva amuna uvara vira naane qara ntuva tera, vira naantiara ekaa vo uvavata, maa entara ai tiva amunara viravata, qara ntuva taane.

Iutaini variaka te naantiara vika qoraiqama nimitaaina uvara, vo uva vo uva iri, vika qora aara qaqirae kevarave? Vika mintivera, te vika qora kaiqa, vo kaiqa vo kaiqa vare uvara nunka nimitarerave, tiro.

Viva minti tumanta te Neriaara maaqu Barukira aaramake, Noravano ti tiva timu uvara vira tiva amuraro Barukiva ekaa vi uvara quruqurumato vukuraqi qara ntuva timitora.

Mintumanta te Barukirara tiha, Ti Nora Kotira Naavuqiara qioqama taarara ti, te kia ho mini virarave.

Ho vo enta vaiinti nahenti kara auramate entara, are Nora Kotira Naavu vainaini oruntera, ekaa Nora Kotira uva ai tiva amurara vukuqi qara ntuva taanara vira kaara ntiramanta, Iutaini vo vatuka vo vatukaihai anika vi uvara iriate.

Ti voqamakero arara itairaqe te vika ntaihaaina uvara iri, vika Nora Kotikara tinavu aaqurihama timitaane tivake, nái qora aaraqaa ni variara qaqirake tuqantaae vivarave? tiro.

Noravano minti tuvaro Barukiva te tunantema kero, Nora Kotira Naavuni oruntero vi vukuraqihairo Noravano Kotiva tu uvara vaiinti nahenti kaara ntuva nimura.

Jehoiakimiva 5 ihi 9 torara Iutaaqaa raqiki vau entara vika Nora Kotira avuqaa vaiha kara aurama taare tivake vo enta kaamate Ieruharemiqihaive, ekaa Iutaini vau vatukaraqihaive, vaiinti nahenti Kotira Naavuvano vaunaini anura.

10 Vika aninte mini vauvaro Barukiva Nora Kotira Naavuqirumu qentiana himpi vaiharo, ekaa te vira tiva amuna uvara vukuqihairo kaara ntuva nimitora. Virumuva Safaanira maaqu Gemariaararumuvano vauvaro Safaaniva avuhainaa vaiinti uva qara ntuva amite vau vaiintiva vaura. Gemariaararumuvano Qaraaka Qentive tura aumanto vauvaro Barukiva virumura qentiana vaiharo vukuqihairo vi uvara kaara ntuva nimitora.

11 Barukiva kaara nti vauvaro Gemariaara maaqu Safaanira nainti Mikaiaava ekaa Noravano Kotiva tu uvara iriro, 12 viraqaahairo viva mini kero avuhainaa naavu Elisamaararumuqi otuntero tavomanta Elisamaava avuhainaa vaiinti uva qara ntuva amite vauva viva vo, Semaiaara maaqu Delaiaava vo, Akabora maaqu Elanataaniva vo, Safaanira maaqu Gemariaava vo, Hananiaara maaqu Sedekaiava vo, nora vaiinti vo kuka vatamake, ruvaaqumavi viraqi vaura.

13 Vikarumu viraqi vauvaro Mikaiaava ekaa uva Barukiva vaiinti nahenti kaara ntuva nimito uvara vikavata tiva nimumanta, 14 viraqaahai vika Netaaniara* maaqu Selemiara nainti Jehudira atitamake tiha, Are Barukirara mintima tiane: Are vaiinti nahenti kaara ntuva nimitaana vukura varera aniane tuvaro Jehudiva oru vira tiva amuvaro Barukiva vi vukura varero vika vaunaini anura. *
36:14Netaaniara qova Kusiva vaura.


15 Viva anumanta vika virara tiha, Are oquvira vi vukuraqihaira tinavu uva kaara ntuva timitaane, tuvaro Barukiva vuku viraqihairo vika uva kaara ntuva nimitora.

16 Viva kaara nti vaumanta vika vi uvara iri, ravukuvi qeteha nai tave nai tave iha Barukirara tiha, Oho, kaiqe ekaa vi uvara avuhainaa vaiinti vuru tiva amiare, tivake 17 vika vira ireha tiha, Are nantiakerae vi uvara qara ntuva taaro? Ieremaiaava ai tiva ami vaivarae are vi uvara qara ntuva taaro? tuvaro 18 Barukiva eo tiro, Viva ekaa vi uvara ti tiva timi vaimanta teinkiqohai maa vukuraqi qara ntuva taunarave, tiro.

19 Minti tumanta vika tiha, Netanta Ieremaiaaka oru kukeqavi variate. Kia vo vaiintiara tetanta mini oru vairerave tiate, tivake 20 vika quruqurumato vukura vare vuru Elisamaava avuhainaara uva qara ntuva amite vaurarumuqi vate, viraqaahai vika avuhainaava vaunaini orunte ekaa vi haikara vira tiva amura.

21 Avuhainaa vaiinti viva vika uva iriro, viraqaahairo Jehudiva vi vukura varaarire tiro, vira atitovaro Jehudiva oru Elisamaararumuqihairo vuku vira varero orurantero ani vaiharo uva vira kaara nti vaumanta avuhainaa vaiinti vivavata vira ututumate himpi vaukavata vi uvara irura.

22 Vi entara 9 tora iqara auti vau entava vauvaro avuhainaa vaiinti viva nai naavuqi iha tataaqa vaiharo iha taari vaura.

23 Ho Jehudiva quruqurumato vukura viraqihairo uva vo kaara ntuva taiqa kovaro, avuhainaa vaiinti viva muhupaqohairo vi uvara vukuqaahairo teqakero ihaqira aqu kero, viraqaahairo qaiqaa qaiqaavata viva mintiaqiro viro, ekaa vi vukura iha quara taiqa kora.

24 Avuhainaa vaiinti vivavata vira hampata vaukavata ekaa vi uvara iri, vika qeteha ike mpo tivakeha nái uta vaaqa unahi aanahima kaataara vaimanta vika kia mintiraiti, qaqi vaura.

25 Elanataaniva vo, Delaaiaava vo, Gemaariaava vo, vinavuka avuhainaa vaiintiara mpo tiha vi vukura kia iha quara kaane tuvaro, viva kia vinavuka uva iriraitiro, 26 nai maaqu vo Jeramelirave, Asarielira maaqu Seraiaarave, Apadelira maaqu Selemiarave vinavuka nititero tiharo, Nenavu oru Ieremaiaaka Barukika ravaaqavu kaate, tuvarovata Noravano titanta kukeqa komantara ti, vinavuka kia ho titanta ranta kora.

27 Ho King Jehoiakimiva te Barukira tiva amuna uvara qara ntuva tai vukura iha quara kovaro Noravano Kotiva tiriara tiharo, 28 Are quruquruma tai vukura vo varera, avuni tiva tauna uvara, ekaa vi uvara qaiqaa qara ntuva taane.

29 Are uva vo vara kairaro Iutaa King Jehoiakimiva vira tavaarire. Virara mintima tiane: Noravano Kotiva ariara mintima tivo: Are quruquruma tai vukura vira iha quara kera Ieremaiaarara tihara, Viva nantiharoe maa vukuraqi qara ntuva tero tiharo, Naantiara Babironi avuhainaava ani maa vata maatara vehi autu taiqakero vaiintivata aantau vahivata aru taiqa kaanarove, tivo? tianarave.

30 Ho te Noravano Kotika ai King Jehoiakimira tiva amirerave: Kiama are kuvuarama terava vovano Devitira avuhainaa taintaqaa oquviro varianarove. Are qutu viramanta vika ai vaata vare muntu qumina kanta aqu kaivaro vairaro aatitairaqaa kuarivano vira tatoqa kairaro entaqi iqaravano vira aruanarove.

31 Ne qora kaiqa vare variara kaara te ai nina vaintivaravata, nora vaiinti ai naavuqi kaiqa vare variakavata, ntaiharerave. Arevata, Ieruharemiqi variakavata Iutaini variakavata, ne ekaa ti uva kia iriara kaara, te tenta tiva taunantemake, te niqaa qoraiqama nimitaaina haikara qovarama karerave, tiro.

32 Noravano minti tumanta te quruqurumato vukura vo vare vuru ti uva qara nti vai vaiintira Barukira amuraro, viva ekaa te vira tiva amuna uvara qaiqaa qara ntuva timitora. Viva avuni vau vukuraqihainaa uvavata, qaraaka uvavata te vira tiva amunara qara ntuva timitora.

Copyright information for `TBG