Jeremiah 37

Sedekaiava Ieremaiaara vo uvara irora

Babironi vika King Nebukanesaava Josaiara maaqu Sedekaiara noraiqama kovaro, viva Jehoiakimira maaqu Jehoiakinira vatuka varero Iutaa avuhainaava vaura.

Vivavata, vira kahaqi vaukavata, vaiinti nahenti Iutaini qaqi vaukavata, Noravano Kotiva tu uvara te vika tiva nimunara kia iriataa imanta kia irura.

Vo enta King Sedekaiava Selemiara maaqu Jehukaliravata, Kotira kaiqa vara amite vau vaiintira Maseaara maaqu Sefanaiaravata, vara komanta vitanta te vaunanaini aninte tiha, King Sedekaiava ariara tiharo, Tinavuara irihara Nora Kotira tinavu Variqa aarama timitairaro viva tinavu kahaqiarire tivo, tura.

Vi entara ti ravaaqavuke karapuhiqi ke entava kia anintomanta, te vaiinti nahenti nivutaini qaqi vi ani vaunara. Vi entara Babironi iqoka vaiinti Ieruharemi ututumate vauka uva vo irumanta, Isipi iqoka vaiinti Isipi ke aaraini ani variavo tumanta vika vi uvara iri Ieruharemi ke nái vura.

Mintuvaro Isareri Variqa Noravano Kotiva tiriara tiharo, King Sedekaiava vara kaitanta mintima tiva nimiane: Isipi avuhainaara iqoka vaiinti ni kahaqireka aaraini ani variaka, vika qaqirake anirante nái maaqaini vivarave.

Vika vimanta Babironi iqoka vaiinti qaiqaa orurante ani maa vatukara ututumate iqoka raqiha vira aatarake ihaqohai tatoqa kevarave.

Te Noravano Kotika niara rauriha variate turo. Hauri ne nenta una uva irike tiha, Babironi iqoka vaiinti vika kiama qaiqaa orurante anivarave tivorave. Naantiara vika qaiqaa orurante anivaravema turo.

10 Ne naantiara ekaa Babironi iqoka vaiinti naatara keva ho vairavauve, vikaqihai vokika vaata qoraiqama keka náiseri naavuqi qaqi vainavuka homa himpi ani maa vatukara iha quara kevarave. Noravano Kotiva minti tivo, ti.

Ieremaiaara ravaaqavuke karapuhiqi vuru kora

11 Vi entara Isipi iqoka vaiinti aaraini ani vaura kaara Babironi iqoka vaiinti Ieruharemi ke vumanta, 12 te kaiqe Ieruharemi ke, Benaminira vata vainaini orunte, tenta vata koqaama taunara oru varaare tivake, 13 Ieruharemi vaantaavura qenti voBenaminira Qentive tunaini oruntauraro maimaraara iqoka vaiintiqaa raqiki vauva Iriaava ti ravaaqavu kora.

Iriaara qova Selemiava vauvaro vira naaquva Hananiaava vaura. Iriaava ti Iutaini ravaaqavu kero tiharo, Are Babironi iqoka vaiinti varianaini ruqema kera vireva auti variaro, tiro.

14 Viva minti tumanta te aqao ti, Kia te Babironi iqoka vaiinti varianaini ruqemake vireravauve turarovata, Iriaava kia ti uva iriraitiro, viva ti ravaaqavu varero qiata vaiinti vaunaini vuru kora.

15 Mintumanta vika Iriaava tu uvara iruvaro arara itomanta vika vokuka tumanta ti kaavu ruqutuke vate, karapuhi naavuqi ti vuru kora. Vi naavuva Ionataaniva uva qara nti vau vaiintira naavuvano vaumanta vika vi naavuva karapuhi naavu variarire ti, qaiqaa vira autukora.

16 Vi naavuraqi vata vevanto nkaurukerumu vo autuke vatora viraqi vika ti muntu komanta te airi enta viraqi vaunara.

17 Te karapuhi viraqi vauraro vo enta King Sedekaiava tiriara tumanta vika tuvu ti tivita vare vira avuhainaa naavu vaunaini vuru kovaro viva evaara ti irero tiharo, Nora Kotira vakaaka vo vairove? tumanta te eo tivake tiha, Viva mintima tivo: Navutaaka ai ravaaqavuke Babironi avuhainaara kauquqi kevarave, ti.

18 Te minti tivake vira ireha tiha, Te nana okarae autiha ai qoraiqama amite ai qiata vaiintie, vaiinti nahentie qoraiqama nimitaunara kaara are ti karapuhi naavuqi kaanarave? ti.

19 Ai paropeti vaiinti vo kiaka ˻una uva˼ tiha, Babironi vika kia ai hampata iqoka raqivarave. Vika kia maa vataraqaa ani iqoka raqivarave, tiarave. Ho vate paropeti vaiinti vika tainie variavo?

20 Nora vaiintio, te ariara mpo tiha, kia ti Ionataanira karapuhi naavuqi qaiqaa kaane. Are mintirera, te viraqi vaiha qutuma virarave.

21 Te minti turaro King Sedekaiava tumanta vika kia ti Ionataanira karapuhi naavuqi muntu karaiti, vika Iutaa avuhainaa naavu tataaqa karapuhi naavu vovano vaura viraqi ti vuru kora. Te viraqi vauramanta vika vo enta vo enta mpareti unte vau naavuraqihai mpareti vohaiqa vohaiqa vareha viri ti timi vaura. Mintiaqi vuvaro Ieruharemi vatukaqi ekaa mpareti taiqa vumanta kia qaiqaa ti timiva vaura.

Copyright information for `TBG