Jeremiah 42

Vika Ieremaiaarara Kotira aarama timitaane tura

Ekaa iqoka qiata vaiinti Johanaanivave, Hosaiaara maaqu Jesaaniaavave, vokukave, nora vaiinti nahentive, qaqi vaiinti nahentive, te unanaini aninte tiriara tiha, Mpo, are tenavu tiainante iane. Are tenavu qaqi vauraukara irihara nena Variqa Nora Kotira aaraane. Tenavu hoqare airitahaa vaunarave. Ho are tavaane. Vate maa entara tenavu taaraiqaqaima vauro.

Are nena Variqa Nora Kotira aarairaro viva tenavu vuaina aarara humiqeharo tenavu varaaina kaiqaravata tiva timiarire, ti. Vika minti tumanta te tiha, Hove. Te ne tiantemake, ni Variqa Nora Kotira aaraariraro viva vonare tiraqe te kia vo uvavata kukeqa karaiti, te ekaa vi uvara ni tiva nimirerave, ti.

Te minti turamanta vika tiriara tiha, Ho tenavu Nora Kotira avuqaa vaiha tiha, Noravano Kotiva ai tiva amiharo tinavuara minti mintimake nuate tina uvara are tinavu tiva timiraqe tenavu ekaa vi uvara avataqi virerave. Tenavu kia ekaa vi uvara avataqi vuarera, Noravano Kotiva homa tinavuqaa uva vataanarove.

Tenavu vira uvara quahaarera, kia quahaarera, tenavu qaqiqai tentanavu Variqa Nora Kotira uva avataqi virerave. Tenavu ariara vira aarama timitairaqe tenavu vira uva avataqi viha koqemake variqi vuare, turo, ti.

Vika minti tuvaro 10 entanavu aitarovaro Noravano Kotiva ti uva tiva timumanta te iri, viraqaahai te Kareaara maaqu Johanaanirave, ekaa iqoka qiata vaiinti vira hampata vaukave, ekaa vo vaiinti nahentive, naaramake vi uvara vika tiva nimunara.

Te vikara mintima turo: Ne tiriara Isareri Variqa Nora Kotira aarama timitaane tivakeha ti tititama kaarave. Ho viva niara mintima tivo: 10 Ne kia vo vatainivata oru vairaiti, mainiqai vaivera, te kia ni vara vataini muntuvi karaiti, te ni vara vuruviqama karerave. Kuvukanaa koqe vataqaa utu taantemake, te ni koqema nimiteha, kia ni qaiqaa tuqavata ravau aqu kaantema karerave. Te niqaa qora enta qovaraiqama kaunara kaara ti muntukavano qoraiqimantama vauro.

11 Ne kia Babironi avuhainaara aatu qaqiqai qetaqi vuate. Te Noravano Kotika ni hampata vaiha vira kauquqihai ni ruaruama nimitarerave turo.

12 Viva ni aaqurihama nimiteharo ni qaqi kairamanta ne nenta maaqaini ho anirante vuate ti, te ni aaqurihama nimitarerave. Ni Variqa Noravano Kotiva mintima tivo, ti.

13 Te minti tivake qaiqaa tiha, Ne nenta Variqa Noravano Kotiva ti uvara kia avataqi viraiti, maa vataraqaa kia vaireka auti vaiha 14 tiha, Tenavu Isipini virerave. Tenavu mini oru vaiha kia qaiqaa iqoka raqirekaaanumaara/noma vuaqera iriraiti, kia qaiqaa karara narara variqi virerave tivera, 15 ne Iutaa qaqi variaka Isareri Variqa Noravano Kotiva ekaa kempuka vataava tina uvara iriate: Ne kempukaiqamake Isipini vireka auti vaiha mini oru vaivera, 16 ni aatu itaimanta qete varia haikava, iqoka paipevanove, karara narara vai entavave, vi haikava ni ntataqiro viviro, vuru Isipini ni aruma kaanarove.

17 Ekaa kempukaiqamake Isipini vireka auti variaka vika mini oru vaivaro iqoka paipevanove, karara aavoqi entavave, nora rovaravanove vika aruma kaanarove. Kiama voqavanovata qaqi varianarove. Te vikaqaa qora enta qovarama kaariraro vikaqihairo kia voqavanovata ruqemakero viramanta vika ekaama qutu vivarave.

18 Te Isareri Variqa Noravano Kotika ekaa kempuka vatauka tiha, Tota ti voqamakero arara itaimanta te Ieruharemiqi variaka qoraiqama nimitaunarave.

Ho vohaa qaramake ne Isipini oru vaivaro ti voqamakero arara itairaqe ni qoraiqama nimitarerave. Vi vatanaaka ni taveha, niara vaaqu vatanaakave tivakeha, ni qoraiqama nimiteha naaraihama nimiteha niara vaaquqama vuate tivarave. Ne kiama qaiqaa orurante maa vatara ani tavevarave. Noravano Kotiva mintima tivo, ti.

19 Te minti tivake qaiqaa tiha, Noravano Kotiva ne Iutaini qaqi variakara tiharo, Kia Isipini vuate, tivo. Ho vate te niara rauriha variate turo.

20 Ne nenta antuqa avataqi vivera, ne qutuma vivarave. Tota ne ti tititama keha tiha, Are tinavuara irihara tinavu Variqa Nora Kotira aarama timitaane. Are ekaa viva ai tiva amina uvara tinavu tiva timiraqe tenavu vi uvara avataqi vuare, tiarave.

21 Ho ni Variqa Noravano Kotiva ti tititeharo vi uvara vika tiva nimiane timanta, te vate vi uvara ni tiva nimuramantavata, ne kia vira uva avataqi vireka auti variavo.

22 Oho, ne kankomake iriate. Ne nenta muntukavano vaina vataraqaa oru vaivaro iqoka paipevanove, karara aavoqi entavave, nora rovaravanove, ni aru taiqama kaanarove, tunara.

Copyright information for `TBG