Jeremiah 43

Vika Ieremaiaara vita vare Isipini vura

Ho tinavu Variqa Noravano Kotiva ti tititeharo vi uvara vika tiva nimiane tumanta te ekaa vi uvara tiva taiqa kauramanta Hosaiaara maaqu Asariavave, Kareaara maaqu Johanaanivave, ekaa vo vaiinti nariaraqai noraiqaake iri vaukave, vika tiriara tiha, Are unahaama tiaro. Tinavu Variqa Noravano Kotiva kiama qioqama tero tinavuara tiharo, Kia Isipini oru variate tiravauve.

Are Babironi kauquqi tinavu kairamanta vika tinavu arukaate tirove, tinavu rumpa vare Babironini vuru kaate tirove, Neriaara maaqu Barukiva ai vihi vaahi ti vaivo, ti.

Vika minti tivake Kareaara maaqu Johanaanivave, ekaa iqoka qiata vaiintive, ekaa vaiinti nahentive, Noravano Kotiva tu uvara raqake kia Iutaa vata mini vaura.

Vika kia Iutaini vairaiti, Johanaaniva ekaa iqoka qiata vaiinti hampata navutaaka ekaa vo vataini vo vataini Iutaa raumpirima koka orurante ani vauka ntitake Isipini vireka auti vaura.

Vika mintimake qaiqaa Babironi qiata vaiinti Nebusaradaaniva noraiqama kova Gedaliaava raqiki vauka, vaiintive nahentive vaintive, avuhainaara raavuravarave, Barukirave, ti Ieremaiaakave ekaa tinavuvata vika tivita vare Isipini vura.

Vika Noravano Kotiva tivato uvara raqake kia vira avataqi viraiti, Isipini oru vivi, vatuka vo Tapanesini orunte vaura.

˻Tapanesini Pero vaiinti naavu vo vaura.˼ Ho te Tapanesini vauraro Noravano Kotiva tiriara tiharo, Iutaa vika ai tave vaivara are oru nora ori vonavu mpaqi varera vuru Pero vaiinti naavu qentiana vataqi quvikera quntama taane.

10 Mintima kera Iutaa vikara mintima tiane: Isareri Variqa Noravano Kotiva ekaa kempuka vataava mintima tivo: Te tenta kaiqa vaiinti Babironi vika King Nebukanesaara vara kaariraro viva maini anintero, nai avuhainaa tainta maa orira quntama taunaraqaa vatero, nai avuhainaaseri vo rairakero qiataini aqutaanarove.

11 Viva Isipi hampata iqoka raqireva maini anianarove.

  • Te vokiaka kaamate nora rovaravano vika aru kaanarove tiarirauka nora rovaravano vika arukaanarove.
  • Te vokiaka kaamate viva vika rumpa varero vuru nai maaqaini kaanarove tiarirauka viva vika rumpa varero vuru nai maaqaini kaanarove.
  • Te vokiaka kaamate iqoka paipevano vika arukaanarove tiarirauka iqoka paipevano vika arukaanarove.
12 King Nebukanesaava Isipini ani vaiharo vika una variqa naavu maaqa ihaqohairo tatoqa kero, vika una variqamaraqura/varaha aututaaravata varero vuanarove. Sipisipiqaa raqiki vaiintiva nai utavaaqaqaahairo ekaa taru nuntu kaintema kero, viva Isipiqihairo ekaa haika nuntu ruvaaquma varero, vora ntuvaqiro nai maaqaini anirantero vuanarove.

13 Kuari avu quahama amite variaka vika maara naavuqi oripohinavuara tiha variqapohive ti variara, viravata viva rukavu raakavuma kero, Isipi vika una variqa naavu, vo naavu vo naavuvata ihaqohairo tatoqa kaanarove. Te Noravano Kotika minti turo, tiro.

Copyright information for `TBG