Jeremiah 45

Barukirara tura

Josaiara maaqu King Jehoiakimivaera kaimaante ihiara Iutaaqaa raqiki vau entara Barukiva te vira tiva amuna uvara qara ntuva komanta viraqaahai te virara tiha, Barukio, Isareri Variqa Noravano Kotiva ariara mintima tivo:

Are tihara, Oho, te nora maaraqi vauraro Noravano maara voqavata tiqaa vataivo. Te keke ti vauraro ti kempukavano kia vaivaro ti muntukavanovata kia qihaaqama viro vaimanta vauro tianarave.

Ho te Noravano Kotika maa entara te tenta naavu maaqa kaqataunara ravantiaqa aqu karerave. Te tenta utu tauna haikara tuqa hampata ravau aqu karerave. Te ekaa maa vataraqaa vi aniha mintima karerave.

Barukio, are nena vainarara irihara koqe haikarae rante variaro? Ho qaqirakera kia vi haikarara rantaqira vuane. Te ekaa maa vatainira variakaqaa qora enta qovarama kehavata, ai qaqi kaarirara are taini taini vireva ihara are kia qutiraitira, qaqi variqira vinarave. Te Noravano Kotika minti turo, tiro.

Copyright information for `TBG