Jeremiah 48

Noravano Moapiara tura

Noravano Kotiva ekaa kempuka vataava Moapi vatanaakara mintima tivo:

 • Te Nebo vatukaqi variakara oho tiva nimitauro. Navutaaka vika vehi autu taiqama kevarave.
 • Vika iqoka raqiha Kiriataimi vatukavata aatara kevarave. Vika kempuka vaantaavura aututaara viravata rukavu raakavumake, ravantiaqa aquke, viraqi variaka kaurira haika nimivarave.
 • Moapi vatanaaka nora autu vataa entava taiqa vivo.
 • Navutaaka Hesaboni vatukaqi vaiha Moapi vatanaaka vehi autu taiqakera virara nai tiva ami nai tiva ami tiha, Aniqenavu Moapi vatanaaka aru taiqa kaare, tivarave.
 • Vika Matimeni* vatukaqi variaka hampata iqoka raqi vaimanta vika anomake evaara vaivarave. Iqoka paipevano vikavata avataqiro viharo vika arukaanarove. *
  48:2Matimeni: Evaara
 • Ho iriate. Horonaimi vatukaqihai vaiinti nahenti mpo ike tiha, Oho, navutaaka ekaa maa vatukaraqi vai haikara anomake qoraiqamake variavo, ti variavo.
 • Navutaaka Moapi vata maata vehi autu taiqa kaamanta naati vainti vika noraiqaake iqi rate variavo.
 • Vika Luhiti vatukaini vua aararaqaa oru viha qaqiqai iqi rataqi vi variamanta, Horonaimini otu vua aararaqaa vaiinti nahenti keke tivaqi viha iqi rate variavo.
 • Ho ruqemake vuate. Navutaaka ni arukevorave ti, kantama vuate. Aahara vataini aakau donkivano kantaintemake, nevata kantama vuate.
 • Moapini variaka, ne nenta kempukarave nenta airairarave noraiqaake iriha, vi haikava homa tinavu kahaqianarove tiara kaara, navutaaka ni naatara kevarave. Vika ni una variqa Kemosira vare, virapirisivata qiata vaiintivata rumpa vare nái maaqaini vuru kevarave.
 • Kia vo vatukavano qaqi varianarove. Navutaaka ekaa vo vatuka vo vatuka vehi autu taiqa kevarave. Vika uqita vata vevaini vairavata, uqita vata veraini vairavata, anomake qoraiqama kevarave. Te Noravano Kotika minti turo.
 • Navutaaka Moapi vata maata qoraiqama kerara iriha, ori vo mini vaavi arataate. Moapi vataini ekaa vo vatuka vo vatuka anomakero qoraiqama viraro nuqihi vatukaqai vairaro kia vovanovata viraqi varianarove.
10 (Popohaimanta Noravano vika nimitai kaiqara kia vareka vika vaaquqama vuate. Naarevano vika iqoka paipeqaa kia vairauka vikavata vaaquqama vuate.)

Moapi vehi autu taiqake entava aumaiqi vaivo tura

11 Noravano Kotiva tiharo, Tota entaqaahai Moapi vatanaaka koqemake variqi aniamanta navutaaka kia aninte vika rumpa vare nái maaqaini vuru kaarave. Vika vaireka, koqeuainivano nora kureqi qaqi vaivaro kia vovano vira varakero vovotori vovotoriqi qihia kaara voqaara vairave. Mintimake vaivarouaini viva qaqi hiakaa ivaro vira muntavanovata qaqi koqe iro vairave.

12 Moapi vika mintimake vaivarovata, vo enta anintairaqe te vi entaraqaa vaiinti vokika vara kaarimanta vika Moapi vatanaaka qoraiqama kevarave. Nora kureqihaiuainivovotori vovotoriqi qihiake, viraqaahaivotorivika rukavu raakavuma kaantemake, navutaaka Moapi vatanaaka qoraiqama kevarave.

13 Vi entara Moapi vika tavaivaro nái una variqa Kemosiva kia ho vika kahaqama nimitaira vika kaurivarave. Haaru Isareri vika Betelini purumakau naatimaraqura/varaha autuke tinavu variqave tiavaro vi haikava kia ho vika kahaqama nimitaimanta vika kauruantemake, Moapi vikavata kaurivarave.

14 
 • Moapi vaiintivauvo, ne nantihae nenta mahuta tiha, Tenavu iqoka vaiinti tarukave. Tenavu kia qetaraiti, kempukaiqaake iqoka raqi vauraukave, tiavo?
15 
 • Naantiara navutaaka Moapi vata maata qoraiqamake, ekaa vo vatukavata naatara kevarave. Vika iqoka raqiha Moapi qaraaka vaiinti koqeka teqa taaqamake arukevarave. Te Avuhainauka Noravano Kotika ekaa kempuka vatauka vi uvara turo.
16 
 • Moapi qoraiqamavi entava aumaiqi vaivo. Vi entava vaakama anintaanarove.
17 
 • Ne Moapi auvahini variaka vira nora autuara kankomake iriaka, Moapi vatanaaka qoraiqama virara iriha ne vikara iqi rata nimitaate.
 • Ne Moapiara mintima tiate: Mpo, navutaaka Moapi avuhainaara kauru kinta kaavo. Moapi kempukavanovata vira nora autuvanovata taiqa viro, kia qaiqaavata vaivo, tiate.
18 
 • Ne Diboni vatukaqi variaka ne nenta nora autu vatera qaqirake, konkoma kanta tuvu variate. Moapi vehi autu taiqa keka vika ni hampatavata iqoka raqiha ni vaantaavura rukavu raakavuma aqukevarave.
19 
 • Ne Aroe vatukaqi variaka oru aara auvahini himpi vaiha, vaiinti nahenti ruqemake vi variakara ireha tiha, Nana haikavanoe qovarama vimanta ne ruqemake vi variavo? tiate.
20 
 • Ne minti timanta vika niara mintima tivarave: Navutaaka Moapi aatara kaavaro vira kaara tinavu autu vatainiqama vivo. Mpo, ne tinavu hampata iqi rateha ike mpo tiate. Ne Anoni Namari auvahianta vi aniha aakara nteha mintima tiate: Navutaaka Moapi vata maata vehi autu taiqa kaavo, tiate.
21 Vika qora kaiqa varaara kaara te Noravano Kotika navutaaka qaqi kaari vika uqita vata veraini varia vatukauka maaka ntaihevarave:

Holoni, Jasa, Mefati,
22 Diboni, Nebo, Beti-Dibalataimi, 23 Kiriataimi, Beti-Gamuli, Beti-Meoni, 24 Kerioti, Bosara, ekaa Moapi vataini vo vatuka vo vatuka niarainive aumantove vaika, te Noravano navutaaka qaqi kaari vika ekaa naatara kevarave.

25 Moapi vatanaaka kempukavano taiqama vivo. Vika kia ho qaiqaa iqoka raqivarave. Te Noravano Kotika minti turo, tiro.

Noravano Moapi vika vara vatainiqama kaainarara tura

26 Noravano Kotiva tiharo, Moapi viva kia ti Nora Kotika vevaaraini vaireva auti vaira kaara, ne ti arara ite vainauainira vira amivaro nero vueraiqaa vuarire. Vira qaqi kaivaro viva nai vuru vihi taainaraqi kumparaa kaamparamaqiro viramanta vokika vira tave naaraihama amitaate.

27 Moapivauvo, are Isareri naaraihama nimite varianara taurue kaaro? Are vikara muara vaiinti nahenti variavo tivakehara, vikara qora uva tihara nena qiatavata runkinkiri i varianarave.

28 Ne Moapini variaka, ne nenta vatuka, vo vatuka vo vatuka ke, ori onkaiqi oru variate. Uviri vovano nai naavu onkai qoraiqiraqi kaqatero vaintemake, nevata mini oru variate.

29 Moapi viva nai autu tuaherake vairave, nai mahuta ti vairave, viva aiqi nunurama varero vo vatanaakara qumina vatanaakave ti vairave, tenavu ekaa virara irunarave.

30 Te Noravano Kotika viva nariara noraiqaakero iri vairara kankomake irunarave. Ho viva nai mahuta ti vai uvava qumina uvaqaima vaivo. Viva vare vai kaiqavavata qumina kaiqaqai varianarove, tiro.

31 Vira kaara te Moapiqi variakara iqi rata nimitarerave. Te Kiri-Heresiqi variakaravata ike mpo tiva nimitarerave.

32 Te Jaseqi variakara iqi rata nimitarerave. Te Sipimaqi variakara nai voqavata iqi rata nimitarerave. Tota vi vatukaraqiuaini naaquntavano raapama viro viviro, vuru Qutu Vi Varuvara auvahianta oruntero, Jase Varuvainivata oruntorave. Vate navutaaka niuaini naaquntavatafiki katarivata qoraiqama kaavo.

33 Moapi naaho maataqihai vaiinti nahenti kia qaiqaa quaheha kara qantuke vare variavo. Te vika ravaaqavu kauramanta vika kia qaiqaauaini tava aiquqohai ntava tatike quaheha aakara ntaraiti, vate vika aakara nteha ike mpoqai ti variavo.

34 Moapi vataini, vo vatuka vo vatukaqihai vaiinti nahenti navutaaka naatu qeteha noraiqaake aakara nteha ike mpo ti variavo. Hesaboniqive, Elealeqive, Jahasive, Soaaqive, Horonaimiqive, EkalatiSelisiaqive, vihai vihai ekaa vaiinti nahenti noraiqaake ike mpo ti variavo.

Nimirimi Namarivanovata aaharaiqama viro, kia qaiqaa tuvivo.

35 Moapini vo aiqina vo aiqinaqaa vaiha vika nái una variqaraofaa autu nimiteha, koqe unta i haikaravata iha quara nimite variaka, te vika vehi autu taiqa karerave. Te Noravano Kotika minti turo, tiro.

36 Vira muntuka qoraiqivaro aanumaara vuaqe vai vaiintira voqaara, ti muntukavata qoraiqimanta te Moapi vikara iqi rata nimite vauro. Vira voqaantemake te Kiri-Heresiqi varia vaiintikaravata iqi rata nimite vauro. Ekaa vika vataa haikava taiqama vivo.

37 Vika ekaa nái qiata kauhi muquke, nái okauvata toqa aqu kaavo. Vika ekaa nái kauqu teqa taaqamake, kovaara utavaaqa nonkute variavo.

38 Noravano Kotiva tiharo, Tave qoraiqira qaqira kero rukavu kaintemake, te Moapivata qaqirake qoraiqama kauro. Vira kaara vi vatanaaka nái naavu qiataqaave, vaiinti nahenti ruvaaqumavi varia vatukarainive vaiha qaqiqaqi rate variavo.

39 Oho, Moapi anomakero qoraiqama vivo. Viva kauriharo nai viri kukeqa tero tuqantaaviro vaivo. Ho iriate. Moapiqi variaka noraiqaake iqi rate variavo. Moapi vata auvahini varia vatanaaka vira taveha naaraihama amite variavo. Vika viva qoraiqama viro vaira taveha, virara tinavu haatu ite vai haikarave ti variavo.

40 Noravano Kotiva tiharo, Tavaate. Memoravano nai aroka rairakero vo haika arukareva kante otu vi vaivo.*
48:40Uva tuqantaakero navutaaka Moapi hampata iqoka raqireka auti variarara tiro


41 Navutaaka Moapi hampata iqoka raqiha vo vatuka vo vatuka vareha, vika kempukaiqamake aututaa vatukaravata varevarave. Nahentivano vainti vatareva iharo qetaintemake, vi entara Moapi iqoka vaiinti vikavata qeteha vaivarave.

42 Moapi vika nái autuaraqai noraiqaake iriha kia ti Nora Kotika vevaaraini vaireka auti variara kaara, te navutaaka qaqi kaariramanta vika Moapi vehi autu taiqa kevarave.

43 Noravano Kotiva tiharo, Aatu itaaina haikavave, hiqainti quvike vataavave, vaara vuike vataavave, vi haikava ni Moapi vekama vaivo, tiro.

44 Aatu itaaina haikaraqihairo ruqema kero virava viva hiqainti quvi tainaraqi aqu vuanarove. Hiqainti quvi tainaraqihairo qaqini vaarintainara vaaravano vira ravaaqavu kaanarove. Te Moapini variaka qoraiqama nimitaaina entara vo kaama taunarara ti, te vi entaraqaa vika qoraiqama karerave, turo.

45 Vaiinti nahenti vo kiaka ruqemake Hesaboni vatuka aaqaini oru variavaro vika kempuka taiqa vimanta tavaavaro ihavano vi vatukara itakero Sihonira* avuhainaa naavuvata itakaira kaara, vika kia ho vatuka viraqi oriqeteva vairave.

*
48:45Haaru Amo vika King Sihoniva Hesaboniqaa raqiki vaura.


Iha viva itaqiro viharo Moapi vika avu naavu tatoqa kero, vika nái mahuta ti variaka qiata vuhaarivata tatoqa kaanarove.**

**
48:45Vo uva: Iha viva itaqiro viharo raapama viro ekaa Moapi vatavata vatukavata ita taiqa kaanarove.


46 Ne Moapini variakara te niara oho tiva nimitauro. Una variqa Kemosira autu tuaherake variaka, navutaaka vika ekaa vehi autu taiqake, vika maaqu raavuravata rumpa vare vuavo.

47 Moapi vika mintimake qoraiqamavi variqi viqevata, naantiara vo enta te vika koqema nimitaari vika tota koqemake variqi vuntemake, qaiqaa koqemake variqi vivarave. Te Noravano Kotika Moapi vikara vi uvara tiva taunarave, tiro.

Copyright information for `TBG