Jeremiah 49

Noravano Amo vatanaakara tura

Noravano Kotiva Amo vatanaakara mintima tivo: Ne una variqa Molekira autu tuaherake variaka, ne nantihae Gaatira ankuvano ia vatara varaavo? Ne Amo vatanaaka, nantihae Isareri vatuka, vo vatuka vo vatukaqi variavo? Isareri vika kuvuarama taaka airitahaama variavo. Vika homa te nái nimuna vataraqaa qaiqaa ani vaivarave.

Ho vo enta anintairaqe te vi entaraqaa navutaaka nititama kaari vika ani iqoka raqiha Amo vika nora vatuka Raba aatarake, viraqi vai naavu maaqara ekaa rukavu raakavuma ke, ihaqohai vira tataaqa vai vatukara, vo vatuka vo vatuka ekaa tatoqa kevarave. Vi entara Isareri vika Amo kauquqihai nái vata qaiqaa ani varevarave.

Hesaboniqi variaka, ne noraiqaake ike mpo tiha iqi rataate. Navutaaka Ai vatuka vehi autu taiqa kaavo. Ne Raba vatukaqi variaka, nevata kovaara utavaaqa nonkute iqi rateha, nenta vaata teqa taaqamake variate. Navutaaka ani ni una variqa Molekira vare, virapirisivata, vira nora vaiintinavuvata rumpa vare nái maaqaini vuru kevarave.

Ne Amo vatanaaka kia ti vevaaraini vaireka auti vaiha, ne nenta monu airairara noraiqaake iriha tiha, Nai taukae iqoka raqiha tinavu ho haatara kevarave? tiarave. Ho ne rauriha variate. Kia nenta mahuta tiate. Ni kempukavano taiqe vaivo.

Te Noravano Kotika ekaa kempuka vatauka mintima turo: Te hihai hihai aatu itaaina haikara vara kaariramanta ne ekaa qetake kantama vivarave. Ne ekaa nenta qaqi variqi virara iriha hampiara voqaara kante vaivaro, kia vovanovata ni iqoka vaiinti qaiqaa ruvaaquma kaanarove, turo.

Amo vika mintimake qoraiqama vi vaiqevata, naantiara vo enta te vika koqema nimitaari vika tota koqemake variqi vuntemake, qaiqaa koqemake variqi vivarave. Te Noravano Kotika Amo vikara minti tiva taunarave, tiro.

Noravano Idomu vatanaakara tura

Noravano Kotiva ekaa kempuka vataava Idomu vatanaakara mintima tivo:

Temaanini koqe avu aato vataaka kiae maa entara variavo? Idomu vataini vo kiaka kiae maa entara ni koqe avu aato nimi variavo? Koqe avu aato avataqi vua okarava Idomuqi taiqae vivo?

Ne Dedaaniqi variaka* vatuka viraqihai ruqemake oru kukeqavi variate. Te Isova kuvuarama taika ntaihaaina entava anintaimantara ti, te vika vehi autu taiqa karerave.
49:8Vika Arebia vatanaaka Idomusauti mantaraini vaura.


Vaiintiuaini tava hiqireka iha, kia ekaa tava hiqi karaiti, vika taaraiqa naaquntaqaa qaqi ke variarave. Muara vaiinti entaqi aniaka, vika kia ekaa haika muara vara karaiti, vika nái antuqa vai haikaraqai vare variarave.

10 Vika mintiqevata, te Isora ankuqihai ekaa haika vara karerave. Te vika kukeqavi varia vatukara qaqini vara kaari vika kia ho qaiqaa kukeqavi vaivarave. Vika viqa vaintive, tentoqa nahentive, te vikaqai qaqi vehakuma nimitaari vika tiqaa muntuvi vaivarave. Ekaa vo kiaka te vehi autu taiqa karerave.

12 Te Noravano Kotika Idomu vatanaakara tiha, Kia vikaqaa uva vaivo tuna vatanaaka, te vikaravata ti arara ite vaikaapuraqihai naate tunarave. Te ni Idomu vatanaakara kiae naate tiainarave? Aqao, te niaravata vikaapuraqihai naate tivakeha ni ntaiharerave.

13 Te Noravano Kotika tenta hutuqaa tiha, Te navutaaka qaqi kaari vika ani nora vatuka Bosaraqi vai naavu maaqara rukavu raakavuma kaivaro nuqihiqai varianarove. Vokika vira taveha nái kauqu runkinkiriha tiha, Vi haikara tenavu tavauraro haatuma itaivo tivarave. Vika vira naaraihama amiteha nái hana vaiinti atiha tiha, Bosara vatukavano vaaquqama vintema kera, arevata vaaquqama vuane, tivarave. Bosara vatukavanovata vira auvahini varia vatukaukavata ekaa enta nuqihi vatukaqai vaivarave, tiro. Noravano Kotiva minti tura.

14 Te Ieremaiaaka tiha, Idomuvauvo, Noravano Kotiva vo uva ti tiva timivo. Viva vo vatanaa vo vatanaaka varianaini uva vara kero vikara mintima tivo: Ne nenta iqoka vaiinti ruvaaqumake Idomu hampata iqoka raqireka qeramate variate, tivo.

15 Idomuvauvo, iriane. Noravano Kotiva ai kempuka taiqa kairamanta vokika ariara vehi vatanaave tivarave.

16 Ne tiha, Ekaa vo vatanaa vo vatanaaka tinavu aatu qete variavo tivakeha nenta mahuta ti variarave. Ne minti tihavata, ne nenta unahaama tiavo. Ne verara ori onkai vainainive aiqinaqaave vaiha tiha, Tenavu maini vaiha kia navutaaka naatu qetaainarave, tiarave. Ho iriate. Hevikavano verara kantaaqaini nai naavu kaqatainaini ne oru mini vaivera, te verara vihai ni vara vataini muntu karerave. Te Noravano Kotika minti turo.

17 Te Noravano Kotika tiha, Te Idomu vata maata anomake qoraiqama kaarimanta vokika vi vatara taveha voqamake qeteha ike mpo tiha nái kauqu runkinkiri ivarave.

18 Haaru te Sodomivata Gomoravata vitanta tataaqa vau vatukaukavata anomake qoraiqama kaunantemake, te Idomuvata qoraiqama kaariraro vi vataraqaa kia voqavanovata vairaro qumina naantaaka ntuanarove.

19 Raionivano Iotani Namari auvahini vai nantaraqihairo ukauni anintero vi anima sipisipi raumpirima kaintemake, tevata vaaka Idomu vatanaaka raumpirima kaari vika nái vata maata ke viqe, te vo vaiinti kaama taariraro viva vi vataraqaa raqikianarove.

Ho tavave ti voqaantema kero vaivo? Tavave tiriara aqao kia mintiane tianarove? Qiata vaiinti vovano hoe te vararera iaina kaiqara kuvai kaanarove?

20 Virara irihama ne iri vaiqe te Idomu vatave, Temaaniqi variakave, qoraiqama nimitarera iaina uvara ni tiva nimiare. Te qaqi kaari navutaaka ani vika nái naati vainti hampata ekaa rarau vare vonaini vuru ke, vika vata maatavata anomake qoraiqama kevarave.

21 Idomu vatanaaka vataini hiqintivaro nora auva ntairaro vatavano qaki qaki iramanta, vika ike mpo ti uvaravata Naare Namari vainaini vaika irivarave.

22 Ho tavaate. Memora vovano nai aroka rairakero vo haika arukareva kantero otu vi vaintemake, navutaaka Bosara hampata iqoka raqireka ani variavo. Vi entara nahentivano vainti vatareva iharo qetakero vaintemake, Idomu iqoka vaiinti qeteha vaivarave, tiro.

Noravano Damasikusiqi vaukara tura

23 Noravano Kotiva Damasikusiqi vaukara mintima tivo: Taara vatuka Hamaatiqive, Apaatiqive variaka qora vakaaka iriara kaara vika qeteha variavo. Nora namarivano kia qihaaqama viro vaintema kero, vika muntukavano kia qihaaqama viro vaimanta variavo.

24 Damasikusiqi variaka kempukavano kia vaimanta vika ruqemake vireka auti variavo. Nahentivano vainti vatareva qeteharo antura nti vaintemake, vikavata qeteha antura nti variavo.

25 Nora autu vataa vatuka Damasikusiqi variaka mpo ike tiha, Tota tenavu maaqi vaiha quaheha vaunarave. Navutaaka aniara kaara tenavu ruqemake vuainarave, tiavo.

26 Navutaaka ni qaraaka vaiinti vatuka vira aara vau arukevarave. Vika ni iqoka vaiinti ekaama arukevarave.

27 Te Damasikusi vaantaavura ihaqohai tatoqa kaariraro ihavano ita varero BeniHadaativa kempukaiqama kero kaqatai naavu maaqaravata tatoqa kaanarove. Te Noravano Kotika ekaa kempuka vatauka minti turo.

Noravano Kedaa ankuaravata Haso vatukaravata tura

28 Babironi vika King Nebukanesaava iqoka raqiharo Kedaa ankuvata Haso vatukavata naatara kora. Noravano Kotiva vikara mintima tivo: Ne Babironi iqoka vaiinti, iqoka raqiha Kedaa anku kuari urinaini variaka vehi autu taiqa kaate.

29 Ne vikaseri naavu maaqave, vika sipisipive, vika naavuqi vai haikarave, vika kamerive, ekaa vi haikara nuntu ruvaaqumake varaate. Vi entara ne aakara nteha vikara mintima tiate: Oho, ekaa mantaraini aatu itaaina haikavaqai vaivo, tiate.

30 Te Noravano Kotika ne Hasoqi variakara tiha, Kante ruqemake oru niaraini onavu vainanaini kukeqavi variate. Babironi vika King Nebukanesaava ni vehi autu taiqa kaaina uvara tivakero vataivo.

31 Te Noravano Kotika tiha, Ne Babironi iqoka vaiinti oru vi vatanaaka hampata iqoka raquate. Vi vatanaaka tiha, Tenavu homa vauro. Navutaaka kiama ho ani tinavu hampata iqoka raqivarave, tiavarovata, vaantaavuravano kia vika vatuka ututuma taivaro kia qentivata vairave.

32 Ne iqoka raqiha vika kamerive, purumakauve, sipisipive, varaate. Te vi vatanaaka nái tiriqaa kauhi qiquqamake toqataaka raumpirima kaari vika ekaa vona vona vi anima vivarave.

Te vika vehi autu taiqa keka qaqi kaariramanta vika hihai hihai ani vika qoraiqama kevarave.

33 Haso vatukavano qoraiqama viro aahara vataiqama viramanta qaakau vairiqai viraqi ani vaivarave. Kia vovanovata vi vatukaraqi qaiqaa ani varianarove. Te Noravano Kotika minti turo, tiro.

Noravano Elaamu vatainiara tura

34 Sedekaiava Iutaa avuhainaa vaiintiqama viro vau entara Noravano Kotiva Elaamu vatainiara ti tiva timiro tiharo, 35 Te Noravano Kotika ekaa kempuka vatauka mintima turo: Te Elaamu huru tuateha iqoka raquaka ekaa aru taiqa kaariraro vi vatanaaka iqoka raqi kempukava taiqa vuanarove.

36 Te ekaa mantaraihai navutaaka ntita vare viri kaari vika Elaamu hampata iqoka raqivarave. Viraqaahai te Elaamu vatanaaka raumpirima kaari navutaaka vika rumpa vare ekaa naato vataini vika vuru kevarave.

37 Navutaaka vika arukareka aniqe te Elaamu vatanaaka aatu itaaina haikara nimiari vika voqamake qete vaivarave. Ti voqamakero arara ite vairaqe te vi vatanaaka anomake qoraiqama nimitarerave. Te qaiqaa qaiqaa iqoka paipe vara kaariraro viva vika vehi autu taiqa kaanarove.

38 Te vika avuhainauka nái qiata vaiinti hampata ekaa vehi autu taiqa ke, vika vatukavata vare vikaqaa raqikirerave.

39 Elaamu vika mintimake qoraiqama nimitevata, naantiara vo enta te vika qaiqaa koqema nimitaari vika tota koqemake variqi vuntemake, qaiqaa koqemake variqi vivarave, turo. Noravano Kotiva minti tura.

Copyright information for `TBG