Jeremiah 52

Sedekaiava 21 ihi varakova Iutaa avuhainaa vaiintiqama viro vaiharo Ieruharemiqi 11 ihiara ˻Iutaaqaa˼ raqiki vaura. Vira nova Hamutaliva Lipina vatukaihainaava Jeremaiaara raavuravano vaura.

Jehoiakimiva qora okara autuntema kero, Sedekaiava vivavata Nora Kotira avuqaa qora okara auti vaura.

Iutaavata Ieruharemiqi vaukavata qora okara auti vaura kaara, Nora Kotira voqama kero arara itovaro viva ekaara vitini vi vaiinti nahentikara popohovaro vika nai avuqaahairo qaqini vara kora.

Ho Sedekaiava kia Babironi avuhainaa vaiinti vevaaraini vaireva auti vaura kaara
Sedekaiava 9 ihi 10 tora Iutaaqaa raqiki vau entara Babironi vika King Nebukanesaava nai iqoka vaiinti ekaa ntita varero ani Ieruharemi vatuka ututumatero aaqaini vaiharo naiseri naavu maaqa kaqatero vaura. Vika Ieruharemi vatuka ututumate viraqaa vaarinte raquare ti, vata quvike vuru vaantaavura tataaqa nte vaura.

Babironi vika Ieruharemi vatuka ututumate variqi anuvaro Sedekaiava 11 ihiara Iutaaqaa raqiki vau entara vi ihira 4 tora 9 entaqaa Ieruharemiqi karavano ekaa taiqa vuvaro vika kara neva kia vaura.

Vi entara Babironi vika vaantaavura hini mantaraini ravantiaqake vatukaqi oriqetora.

Mintumanta iqoka vaiinti Ieruharemiqi vauka qetake entaqi vika ekaa ruqemake vura. Babironi vika Ieruharemi vatuka ututumate vaumantavata, avuhainaara kaqava tataaqa qenti vo vaantaavura taaraqanta vaunaini vika ruqiare vevante, Ieruharemi ke Iotani Uqitaini vireka vura.

Mini vireka vumanta Babironi iqoka vaiinti King Sedekaiara avataqi vuvaro viva Ieriko Uqitaini otu vumanta Sedekaiara vira iqoka vaiinti vika vira qaqirake ruqemake nariara nariara raumpirima vura.

Vika vumanta Babironi iqoka vaiinti Sedekaiara ravaaqavu vare Nebukanesaava Ripila vatukaqi vaunaini vuru kovaro viva viraqaa uva vateroko tiva taiqa komanta 10 vika Sedekaiara maaqunavu ntita vare vuru Sedekaiara nai avuqaa aruke, Iutaa qiata vaiinti vikavata ekaa arukora.

11 Mintuma kovaro Nebukanesaava tumanta vika Sedekaiara avutantavata vauru kora. Vika vira avutanta vaurukebaraasiseniqohai vira aiqu kauqu rumpake vare vuru Babironiqi kovaro, viva mini karapuhi naavuqi variqiro viviro, vuru qutu vura.

Kotira Naavu qoraiqama kora (2 King 25:8-17)

12 King Nebukanesaava 10 enta 5 tora 19 ihiara Babironiqaa raqiki vau entara, vaiinti vo Nebusaradaaniva Ieruharemini anura. Vi vaiintiva Nebukanesaaraqaa maimaraara raqiki vau vaiintika qiata vaiintivano vaura.

13 Viva Ieruharemini anintero, Nora Kotira Naavuvata avuhainaa naavuvata qumpiarama kero, ekaa Ieruharemiqi nora vaiinti vika naavuvata qumpiarama kero, 14 viraqaahairo viva tumanta Babironi iqoka vaiinti vika Ieruharemi ori vaantaavura aututora ekaa rukavu raakavuma aqukora.

15 Nebusaradaaniva Ieruharemiqi qaqi vaukave, vehi vaiinti nahenti hini kukave, vo kaiqa vo kaiqa kankomake tave vaukave, rumpa varero Babironini vuru kora. Vokuka iqoka qaqirake Babironi vevaaraini vauka, viva vikavata ntita varero, Babironini vuru kora.

16 Viva ekaa vika Babironini vuru keharovata, Iutaa vokuka anomake vehiqamavi vauka vikaqai mini kerouaininaahoqaavata ekaa vo naahoqaavata raqikiate tura.

17 Babironi vika Nora Kotira Naavu avunibaraasiqohai aututopohitanta aratora ravantiaqake rukavu raakavumake, Naavu naanteqarainiuirikaarinavuvata rukavu raakavumake, Varuva Namarive tu taverabaraasiqohai autu tora, viravata rukavu raakavumake,baraasi vira vare Babironini vuru kora.

18 Nora Kotira Naavuqi vira kaiqa vara amite vau haikarabaraasiqohai aututora: kureve, havoreve, ova qimpaarave, tanuve, ekaa vo haika vo haikave, Babironi vika ekaa vi haikara vi haikara vare vura.

19 Koriqohaivesilvaaqohaive aututo haikara, ihauri vaqitaa tanurave, vo tanu vo tanuve, ekaa vi haikara Nebusaradaaniva vare vura.

20 Haaru Soromonuva Nora Kotira Naavuara iriharo aututo haikara,baraasiqohai aututopohitantavata, Varuva Namarive tu taveravata, viraqaa vuntutaira purumakaubaraasiqohai aututaara 12 navuvata,uiri kaarivata, ˻vika rukavu raakavumake vare vura.˼Baraasi orivano voqamakero maara ntomantara ti, vika kia ho vira maara hirike tavora.

21 Kotira Naavu avunibaraasiqohai aututopohitanta vukaivano vaireva, 8mita vaura. Vitanta vaata ovenaaruma taiva vaireva, 5mita 30sentimita vaura.Pohivitanta avutaqi kavaaka vauvaro vira pahivano vatoqiqama kero 8sentimita vaura.

22 Pohi vitanta qiatabaraasiqohai aututova vauvaro qiata vira vukaivano vaireva, 2mita 20sentimita vaura.Baraasiqohai airipomigraneti tava ututumake naiqi naiqi vaataiqamake aututova vauvaro, vopohivata vohaa qaramake vaataiqamake vatora.

23 Pohivo qiataini 100pomigraneti tava aututova vaura.Pohi vira qiataini kaatara 4 navuqaa 96pomigraneti tava autuke vatora.

Babironi vika Iutaa rumpa vare Babironini vuru kora (2 King 25:18-21; 27-30)

24 Nebusaradaaniva ˻Ieruharemiqi vaiharo˼ Kotira kaiqa vara amite vauka vika qiata vaiinti Seraiaara ravaaqavu varero, Seraiaara vira vevaaraini vau vaiintira Sefanaiara ravaaqavu varero, Kotira Naavu qentiqaa raqiki vauka taaramonavu ravaaqavu varero, 25 Ieruharemiqi Iutaa iqoka vaiintiqaa raqiki vau vaiintira vo ravaaqavu varero, Iutaa avuhainaara koqe avu aato ami vauka 7 navu ravaaqavu varero, Iutaa iqoka vaiinti naarama keharo vika nutu qara nti vau vaiintira vo ravaaqavu varero, Ieruharemiqi nora vaiinti 60 navuvata ravaaqavu kero varora.

26 Nebusaradaaniva ekaa vi vaiintika ravaaqavu varero Babironi vika avuhainaava vaunaini Ripila vatukaqi 27 Hamaati vataini vuru kovaro Babironi vika avuhainaava tumanta ekaa vika arukora. Ho Babironi vika mintimake ˻Iutaa vokuka aruke,˼ vokuka rumpa vare nái vataihai vonaini vuru kora.

28 Nebukanesaava maa vaiinti nahentika rumpa varero nai maaqaini vuru kora:

  • Viva 7 ihiara raqiki vau entara: Iutaa vatanaaka 3,023.
29 
  • Viva 18 ihiara raqiki vau entara: Ieruharemiqihairo 823.
30 
  • Viva 23 ihiara raqiki vau entara: 745.
  • Nebusaradaaniva ekaa vi vaiinti nahentika 4,600 rumpa varero Babironini vuru kora.

Jehoiakinira kuvantu kora

31 Ho Iutaa King Jehoiakiniva Babironiqi 37 ihiara karapuhiqama viro vau entara, Evili-Merodaakiva Babironi avuhainaa vaiintiqama viro, vi ihira 12 tora 25 entaqaa viva Jehoiakinira koqema amiteharo vira karapuhiqihairo kuvantu kora.

32 Evili-Merodaakiva Jehoiakinira vikantiro koqe uva tivakeharo, vira koqe autuvata amuvaro, viva Babironiqi ekaa avuhainauka vira hampata rumpatoka vikaqihairo Jehoiakinira autuvano avuni vaura.

33 Jehoiakiniva qaqini kuvantuviro vau entaraqaahairo viva karapuhi utavaaqa kia qaiqaa nonkiraitiro, koqemakero vaiharo nai qaqi vau entara Babironi avuhainaa naavuqi kara ne vaura.

34 Jehoiakiniva koqema kero variarire tiro, Babironi avuhainaava tumanta ekaa Jehoiakiniva qaqi vau entara vika vira monuve airairave ami vaura.

Copyright information for `TBG