Jeremiah 7

Ieremaiaava Nora Kotira Naavu vaunaini uva tura

Noravano Kotiva tiriara tiharo, Are oru ti Nora Kotika Naavu qentiana himpi vaihara maa uvara vaiinti nahenti tiva nimiane: Ne Iutaa vaiinti nahenti maini maara tireka aniaka Isareri Variqa Noravano Kotiva ekaa kempuka vataava niara ti uvara iriate. Viva mintima tivo: Ne qora aaraqaa ni variara qaqirake koqe aaraqaa nivera, te ni qaqi kaariramanta ne maa vataraqaa homa variqi vivarave.

Vokiaka tiha, Nora Kotira Naavuvano maini vairara ti, navutaaka kia ho tinavu haatara kevarave, tivake ihi tiha, Maa vira Nora Kotira Naavuve, Maa vira Nora Kotira Naavuve, Maa vira Nora Kotira Naavuve, ti variarave. Hauri ne vika una uvara quqaave tivorave.

Ho iriate: Ne qora aaraqaa ni variara qaqirake kia qaiqaa hampi kaiqa varaate. Ne koqe okara nai umiqe nai umiqemaqi vuate.

Vo vatanaaka ani ni hampata variakave, viqa vaintive, tentoqa nahentive, kia vika vikaqaa nora maara vataate. Kia qaiqaa maa vataraqaa vaiinti nahenti qumina arukaate.

Ne una variqa, vo variqa vo variqa avataqi viha nenta qoraiqamake vai okarara qaqira kaate.

Ne ekaa vi uvara avataqi vivera, te ni qaqi kaariramanta ne maa vataraqaa koqemake variqi vivarave. Haaru te maa vatara ni kaivaqaukavara nimi tiha, Ekaa enta maa vatava vaireva, ni vatama varianarove, tiavaunarave.

Ho te tavauramanta ne kempukaiqamake una uva iriqi vi variarave. Vi uvava kiama ho ni kahaqianarove.

Ne muara auti variarave, vaiinti aruke variarave, naata vaati varaa okarara raqe variarave, kauqu aiqiqaa aqukeha una uva ti variarave, una variqa Baaliraofaaautu amite variarave, una variqanavu haaru ne kia vikara iri tavaaka, ne vikavata avataqi vi variarave.

10 Ne ekaa vaaqu okara vira autuqi vivi, viraqaahai ne ti Naavuvano vainaini ani ti avuqaa vaiha tiha, Navutaaka kiama ani tinavu qoraiqama kevarave. Tenavu homa vairarave, ti variarave.

11 Maa naavura Nora Kotira Naavuve tiara ne virara nana naavue tiavo? Tenavu muara kaiqa vareha oru viraqi kukeqavi vairarave, ne virara mintie tiavo? Ho iriate. Ne qora okara auti variara te tavema vauro.

12 Ho ne Siloqi oru tavaate. Haaru te uva tiva taatau tauna Vokiseva mini vaimanta ti vaiinti nahenti Isareri qora kaiqa varaara kaara te qaqi kauramanta navutaaka Vokise vira vare vuarave.

13 Vate nevata qaqiqai qora kaiqa, vo qara vo qara i kaiqara vare variavo. Airi tataa te niara vi kaiqara vare variara qaqira kaate turamanta ne kia ti uva irireka auti variavo. Te ni aareha qora aara qaqira kaate turamanta ne kia vo tiraiti, kia ti uva iriavo.

14 Vira kaara te haaru Siloqi autunantemake, tenta hutu vai Naavura qoraiqama karerave. Ne tiha, Vi Naavuva vaimantara ti, navutaaka kia ho tinavu haatara kevarave tiarave. Te maa vatara ni kaivaqaukavara nimunara, te viravata qoraiqama karerave.

15 Te ni qata vakaa Isareri nititama kaunantemake, ni Iutaavata tenta avuqaahai nititama kaariramanta ˻navutaaka ni rumpa vare vo vataini vuru kevarave˼, tiro. Noravano Kotiva vi uvara tura.

Iutaa kempukaiqamake una variqara avataqi vi vaurara tura

16 Noravano Kotiva tiriara tiharo, Ieremaiao, kia maa vaiinti nahentikara irihara ti haaraane. Kia mpo ike tihara tiriara vika aaqurihama nimitaane tiane. Are mintirera, te kiama ai uva irirarave.

17 Iutaa vo vatuka vo vatukaqive, Ieruharemi vo aara vo aaraqaave, vika qora kaiqa vare variara are kiae tave variaro?

18 Vika vaintivara iha nuntu ruvaaqumake variamanta, vika qokavara iha quarate variamanta, vika nokavaraporisi/voruhi varakebisiketi auti variavo. Vikabisiketi varakeofaa autuke una variqa Naaruva Kuinirave ti varia variqara ami variavo. Ti popohama timitareka, una variqa vo variqa vo variqarauainiofaa rauru nimite variavo.

19 Vika mintiha kia ti Nora Kotikavauve qoraiqama timite variavo. Vika mintiha nái qoraiqama nimiteha, kaurira haikavata vare variavo.

20 Vika minti variara kaara te Noravano Kotika ekaa haikaqaa raqiki vaurauka tiha, Te kia maa vataraqaa variaka vehakuma nimitarerave. Ti noraiqaakero arara ite vairaqe te vaiintive, aantauvahive, katarive, naahove, qoraiqama karerave. Ti arara ite vairava kia humpama viraitiro, qaqiqai arara itaqiro vuanarove turo, tiro.

21 Noravano Kotiva Iutaa vaiinti nahentiara tiharo, Te ni Isareri Variqa Noravano Kotika ekaa kempuka vatauka niara mintima ti: Ne hiniofaa ekaa kaintu iha quarake, hiniofaa nenta vira mati ne variarave. Ho qaqirake, ne nenta ekaa voofaa voofaa autira qaqi naate.

22 Te ni kaivaqaukavara Isipiqihai ntita vare anuna entara kia te vikara ekaa kaintu iha quareofaarave voofaave iha quara timitaate tiraiti, 23 te maa uvaraqai kempukaiqamake vika tiva nimi tiha, Ne ti uva koqemake iriqi vi vaiqe te ni Variqa variariramanta ne ti vaiinti nahentima vaivarave. Ne koqemake variqi vuate ti, te niara vi aarara vi aararaqaa nuate tiariramanta ne viraqaa vuate, tunarave.

24 Te vikara minti turamanta vika kia ti uva avataqi viraiti, kia nái aato ti timiraiti, vika kempukaiqamake nái avu aatoqi qora kaiqa varera viraqai avataqi vuarave. Vika te unanaini aniataara vaimanta, ti tauvaqa utu timitaarave.

25 Ni kaivaqaukavara Isipi ke ania entaraqaahai te vo enta vo enta qaiqaa qaiqaa tenta kaiqa vaiinti paropeti vaiinti vara kauramanta vika ne Isareri ianaini ani variarave.

26 Ti paropeti vika ti uva ni tiva nimiamanta ne kia vika uva iriraiti, kia nenta aatovata vika nimiarave. Ne kempukaiqaake qora okara avataqi vuavaro ne qora kaiqa varaava ni kaivaqaukavara varaaravata uri aatara kairave.

27 Ho Ieremaiao, are ekaa maa uvara ti vaiinti nahenti tiva nimiramanta vika kia ai uva irivarave. Are vikara qora aara qaqira kaate tiramanta vika kia ai uva irivarave.

28 Vika kia ai uva iriara kaara vikara mintima tiane: Maa vatanaaka nái Variqa Nora Kotira uva kia iriraiti, vika kia vira qaqi kaavaro vika okara avuqavu qirave. Vika quqaa okara kia avataqi vuavaro quqaa uvavano kia vika noqihairo qovaraiqi vairave.

29 Oho, Ieruharemiqi variakao, Nora Kotira arara itaivaro ni nai vaiinti nahenti qoririma kairara ti, ne nenta qiata kauhi toqa aquke, oru aiqinaini vaiha qutuakara ihi tiara tiate.

30 Noravano Kotiva tiharo, Iutaa vika ti tivuqaa qora okara auti variarave. Vika una variqamaraqura/varaha te vaaqu haikave tuna haikara ti Naavuqi vara vaaviarama taarave. Vika mintiha ti Naavu anomake qoraiqama kaavo.

31 Vika nái maaqu raavuraofaa iha quarareka Hinomu Uqitainiofaa tainta vo Tofetini aututaarave. Kia te vikara mintiate tunarave. Vika mintimake vaaqu okara auti variara kia te tenta avu aatoqi iritauna haikarave.

32 Ho rauriha variate. Vo enta anintaira vaiinti nahenti kia qaiqaa vi vatara autu nteha Tofetive, Hinomu Uqitainive tiraiti, vika viraraVaiinti Nahenti Airitahaa Arukaa Vataravetivarave.Naantiara navutaaka ni Iutaa vaiinti nahenti airitahaa teqa taaqamake aru kaimanta vokika qutuvika vaata mini quntamaqi vivi, vi vatara mpiqa kaivaro kia hini vata qaqi varianarove.

33 Hini kika qunte vatava kia vairamanta vika vaata qaqi vairamanta mati ne uvirikave, qaakau vairive, ani vika vaata ne vaivaro, kia vovano vika ruhaaqi kaarirava varianarove.

34 Iutaini vo vatuka vo vatukaqive, Ieruharemiqi vai aararaqaave, kia vovanovata varianarove. Vaiinti nahenti quaheha naaraihi varia uvanontantarave/otatarave, qaraaka naata vaati varaarara quaheha uva otata tiarave, ne kia viraqihai vi uvara vi uvara qaiqaa irivarave. Te vi uvara vi uvara tira taiqa kaariraro qumina naantaaka ntuanarove. Noravano Kotiva minti tura.

Copyright information for `TBG