Jonah 2

Ionaava Nora Kotira aarora

Ionaava havuka auhaqi vaiharo nai Variqa Nora Kotira aarero tiharo,

 • Noravauvo, te anomake qoraiqamavi vaurauka ai aaraurara are ti uva irira iaro.
 • Qutu vuaka varianaini te vaiha ai aareha ariara mpo ti kahaqiane turara are ti uva irira ti kahaqira iaro.
 • Are nora namariqi ti aqu kaaramanta te varuvaqi kupeqavi vauraro nora namarivano ti naavuma kero tiqaa kumpetaqi uriro takui vaiharo vi ani vairave.
 • Mintimanta te tiha, Oho, Kotiva nai avuqaahairo ti qaqirama kaivo. Mpo, te Kotira Naavu kia ho qaiqaavata tavaainarave, turo.
 • Namarivano ti aqu kero raqutu kareva auti vaimanta te vauraro namarivano ti aqu ravaaqavu kaivaro namariqi vai ukauva ti qiatavau ovenaaruma kaimanta vaunarave.
 • Nora namariqi vai aiqinara vira auvoqi te otinuraro vevaraqi vai vatava ti ekaara ravaaqavu kareva auti vaimanta vaunarave.
 • Noravauvo, are ti Variqavano variaramanta te mini vaurara are nora varuvaqihaira ti tivita varaaramanta te kia qutu viraiti, qaqi vaunarave.
 • Noravauvo, te tiha, Mpo, te qutu vuarirava aumantoma vaivo, tivake viraqaahai te ariara irike ai aaraurara are nena Naavuqihaira ti uva irianarave.
 • Ike, una variqa autu tuaherake variaka kia are aaqurihama nimitaana okarara iriarave.
 • Te kia vika voqaantemake vairaiti, te ihi tivakeha ariara koqeve tivaqi viha, voofaa vare ai iha quara amitarerave.
 • Te kauqu aiqiqaa aqukeha mintirerave tuna uvara quqaa mintirerave.
 • Noravauvo, areqaima tinavu ruaruama timiterava variaro, tiro.
10 Ionaava minti tivakero Nora Kotira aarovaro Noravano Kotiva tuvaro nora havukavano vuru aahara vataini Ionaara vihi kora.

Copyright information for `TBG