Matthew 1

Ihu Karaitira anku

(Ruki 3:23-38)

Ihu Karaitira anku maantima vaura:

 • Eparahaamivavata Devitivavata vitanta vira kaivaqaukatantama vaura.
 • Eparahaamiva Aisaakira qova vauvaro
 • Aisaakiva Iekopira qova vauvaro
 • Iekopiva Iutaara vira qata vakaara qova vauvaro
 • Iutaava Peresika Saraaka qova vauvaro vitanta nova Temaava vaura.
 • Peresiva Hesaronira qova vauvaro
 • Hesaroniva Raamira qova vauvaro
 • Raamiva Aminadaapira qova vauvaro
 • Aminadaapiva Nasonira qova vauvaro
 • Nasoniva Saramonira qova vauvaro
 • Saramoniva Boaasira qova vaura. Boaasira vira nova Rehaapiva vaura.
 • Boaasiva Obetira qova vaura. Obetira vira nova Rutiva vaura.
 • Obetiva Iesira qova vauvaro
 • Iesiva King Devitira qova vauvaro Devitiva Soromonura qova vaura. Soromonura nova tota Uraiaara naatavano vaura.
 • Soromonuva Rehoboamura qova vauvaro
 • Rehoboamuva Abiaara qova vauvaro
 • Abiaava Asaara qova vauvaro
 • Asaava Jehosafaatira qova vauvaro
 • Jehosafaativa Jehoraamura qova vauvaro
 • Jehoraamuva Usiaara qova vauvaro
 • Usiaava Jotaamura qova vauvaro
 • Jotaamuva Ahaasira qova vauvaro
 • Ahaasiva Hesekiaara qova vauvaro
10 
 • Hesekiaava Manasera qova vauvaro
 • Manaseva Emonira qova vauvaro
 • Emoniva Josaiaara qova vauvaro
11 
 • Josaiaava Jehoiakiniravata vira qatanavuvata qova vaura. Vi entara vo vatanaaka ekaa Isareri vatanaaka rarauke ntita vare Babironini vuru kora.
12 
 • Jehoiakiniva Seatielira qova vauvaro
 • Seatieliva Serubabelira qova vauvaro
13 
 • Serubabeliva Abiutira qova vauvaro
 • Abiutiva Eliakimira qova vauvaro
 • Eliakimiva Asora qova vauvaro
14 
 • Asova Sadokira qova vauvaro
 • Sadokiva Akimira qova vauvaro
 • Akimiva Eliutira qova vauvaro
15 
 • Eliutiva Eleasaara qova vauvaro
 • Eleasaava Mataanira qova vauvaro
 • Mataaniva Iekopira qova vauvaro
16 
 • Iekopiva Iohepira qova vauvaro
 • Iohepiva Mariara vira vaativano vaura.
 • Mariava Ihura vatatora. Tenavu IhuraraMesaiaarave tunara. ˻Karaitirave, Mesaiaave, Kotiva atitai vaintirave, vohaa qaramakero vai uvara.˼
17 Ihu Karaitira anku vaireva Eparahaamiraqaahairo Devitiraqaa vira kaivaqaukavara anku 14navu vaura. Devitiraqaahairo vatuka vo Babironini rarauke ntita vare vuru ko entaraqaa vira kaivaqaukavara anku 14navu vaura. Babironini rarauke ntita vare vuru koraqaahairo Karaitiva qovaraiqu entaraqaa vira kaivaqaukavara anku 14navu vaura.

Iohepiva tavovaro Mariava vainti taiqama vura

18 Ihu Karaitira vatato okarava maantimama vairo: Vira nora Mariara Iohepira qaqi vaiririqama amitovaro kia vikantiro nuvaka Mariava tavovaro Kotira Maraquravano vira vainti taiqama kora. 19 Viva vainti taiqama viro vauvaro vira vaativano Iohepiva koqe vaiintivano vaiharora tiro, viva tiharo, Te vaiinti nahenti nivuqaa Mariara atitaariraro viva kaurira haika varaantorave. Kaiqe te vira evaara atitaariraro vuarire, tiro.

20 Iohepiva naiqai mintima kero iriro, vaiteharo taira tave vauvaro Noravano atitovaenseli vovano qovarama viro tiharo, Devitira maaquo, Iohepio, kia qeteharama Mariara varaane. Kotira Maraquravanoma vira vainti taiqama kaivo.

21 Ai naatavano qorainti vainti vuru vatatairara are vira autu reharama Ihurave tiane. Ihuva vaiinti nahenti kahaqama nimiteharo vika qora kaiqa vare uvara nunka nimiteharo vika kuvantu nimitaainarara tira, are vira autu rehara Ihurave tiane, tiro.

22 Haaru Noravano nai paropeti vaiinti noqihairo tivato uvava vivauma variarire tiro,enselivano qovarama viro minti tura. Haaru Kotira uva qoqaiqamake vauva, paropeti vaiintivano mintima tiro:

23 
 • Naantiara kia vaiinti vataakero nina nahentiva vainti taiqama viro vainti vatataanarove. Vika virara Imanuerivave tivarave, tura. (Ais 7:14)
Imanuerira autu okara vaireva,Kotiva tinavu hampata vairave, tura.

24 Iohepiva vaitoraqihairo himpiro viva Noravano atitoenseliva tu uvara iriro viva tunte iro, Mariara qaqi varatora.

25 Iohepiva Mariara qaqi varatero vaiharo viva kia vikantiro niraitiro vauvaro, Mariava qaqi variqi viro, vuru qorainti vainti vatatovaro Iohepiva vira autu reharo, Ihurave, tura.

Copyright information for `TBG