Numbers 22

Moapi avuhainaa vaiintivano Balaamira aarora

Isareri mini varike, vihai vika oru Moapi vataini vivi, Iotani Namari hini mantaraini uqita kanta vika naavu maaqa kaqate vaura. Vika uqita kanta vauvaro Ieriko vatukavano Iotani Namari hini mantaraini vuruniqama vaura.

Isareri mini vauvaro Moapi avuhainaa vaiinti Sipora maaqu Balaakiva vaiharo Isareri Amo vatanaaka aru taiqa korara iriro, vivavata Moapi vatanaakavata tavomanta Isareri airitahaa vaumanta ekaa vika Isareri naatu voqamake qeteha vaura.

Ho vika qete vaiha Midiani vatanaaka nora vaiintinavu tiva nimi tiha, Oho, purumakau qoravano vaaka ukau nama taiqa kaintemake, vi vatanaaka tenavu vataaina haikara ekaa vara taiqama kevarave, ti.

Minti tuvaro King Balaakiva vaiinti vo, Balaamiva aniarire tiro, vaiinti vonavu viva unaini vara kora. Vi entara Beora maaqu Balaamiva nai maaqa Petorini Iufaretisi Namari tataaqa vaura. Balaakiva vaiintinavu vara keharo Balaamirara mintima tiate tiro:

  • Mpo, vo vatanaaka Isipi ke, ekaa vata maata raapamake aniaka, vika vate tinavu aumanto vaiha tinavu vatavata varareka auti variavo.
  • Vika airitahaa variarara ti, tenavu kia ho vika naatara kararave. Mintimake variaverama te ai aarauro. Are maini anintera nena variqanavu naarairamanta vinavuka vi vatanaaka qoraiqama nimitaate. Are mintiraqe tenavu ho vika hampata raqiha vika naatarake tentanavu vataqaahai vika aru ntata kaari vuate.
  • Te irunarave. Are vaiinti nahentiara vika kaimanta koqemake variate tiaramanta ai variqanavu vika koqema nimite variamanta variarave. Are tihara, Kaimanta vika qoraiqama vuate, tiaramanta ai variqanavu vika qoraiqama nimite variarave, tiro.
Balaakiva minti tumanta Moapihaivata Midianihaivata nora vaiintinavu vi uvara vare, Balaamiva unaini vura. Balaamiva Isareri qoraiqama nimitaaina uvara tiarire ti, vika vira koqaavata vare, viva unaini orunte King Balaakiva tu uvara vira tiva amura.

Vinavuka tiva amuvaro viva iriro, vinavukara tiharo, Ne entaqi ti naavuqi vaitaiqe te hura toqaqi Noravano Kotiva vonare tina uvara ni tiva nimiare, tumanta nora vaiinti vinavuka vira hampata mini vaitora.

Ho entaqi Kotiva Balaamiva unaini tuvuntero vira irero tiharo, Tau vaiintikae ai hampata variavo? Vika nana haika varareka aniakae variavo? tiro.

10 Kotiva minti tuvaro Balaamiva Kotirara tiharo, Balaakiva Moapi avuhainaava vinavuka nititaimanta vinavuka viri ti mintima tiva timiavo: 11 Mpo, vo vatanaaka Isipi ke, ekaa vata maata raapamavi aniaka, vika vate tinavu aumanto vaiha tinavu vatavata varareka auti variavo. Are anira, nena variqanavu naarairamanta vinavuka vi vatanaaka qoraiqama nimitaate. Are mintiraqe tenavu vika hampata raqiha, vika naatarake tentanavu vataihai vika aru ntata kaari vuate tiavo, tiro.

12 Minti tuvaro Kotiva Balaamirara tiharo, Aqao, are kia vi vaiintinavuka hampata mini vuane. Te Isareri hampata vaiha vika koqema nimite vaunarara tira, are kia ti aarehara vika qoraiqama nimitaane tiane, tiro.

13 Noravano Kotiva minti tuvaro Balaamiva toqaqi himpiro vuru Balaakiva nora vaiintinavu nititokara tiharo, Neqai anirante vuate. Noravano Kotiva ti qioqama taimantara ti, te kia ho ni hampata virarave, tiro.

14 Balaamiva minti tumanta vinavuka anirante Balaakiva unaini orunte vira tiva ami tiha, Tenavu Balaamirara tinavu hampata aniane turaro viva kia virerave tivakeroma mini vaivo, ti.

15 Minti tuvaro Balaakiva qaiqaa qiata vaiinti airitahaa nora autu vatauka, avuni nititoka vika nutuvata naatara koka naarama ruvaaquma kero 16 viva vika nititomanta vika Balaamiva unaini orunte tiha,

Balaakiva ariara mintima tivo:

  • Are te iainanaini aniane. Are kia qaqi kairaro vo haikavano ai ravaaqavu kaarire.
17 
  • Are te iainanaini aniraqe te homa ai airi haika amiarirara, are tiriara minti minti iane tiraqe te are tinantema kema iainarave.
  • Mpo, maini anintera nena variqanavu naarairamanta vinavuka maa vatanaaka qoraiqama nimitaate, tiro.
18 Balaakiva minti tumanta vika vuru Balaamira tiva amuvaro Balaamiva vi uvara iriro, Balaakiva nitito vaiintinavuka tiva nimiro tiharo, Balaakiva nai avuhainaa naavuqi ekaasilvaa orivekori orive vataira ti timirera, te kiama ho Nora Kotira tenta Variqa uva, nora uvae, inaara uvae, raqa kararave. 19 Mpo, tota vonavu untemake, nenavuvata vate entaqi ti naavuqi vaitaiqe te variariraro Noravano Kotiva tiriara vonare tirera, ni tiva nimiare, tiro.

20 Minti tumanta vika mini vaitovaro entaqi Kotiva Balaamiva unaini tuvuntero vira tiva amiro tiharo, Vi vaiintinavuka ai vitareka aniarara tira, are homa vika hampata vinarave. Are vika hampata virama, te ariara tiainantema iane. Kiama nena irikera vo haikavata autuane, tiro.

21 Noravano Kotiva Balaamirara minti tuvaro toqaqi Balaamiva himpiro nai donkiqaa tavuna vuqitero viraqaa vaarintero oquviro Moapihainaa qiata vaiintinavu hampata vurama.

Balaamiva nai donki atura

22 Balaamiva vura kaara Kotira arara itora. Balaamiva nai donkiqaa oquviro vumanta vira kaiqa vaiinti taaraqantavata vira hampata vuvaro Noravano Kotiva atitoenseliva aaraqaa himpitero vaiharo aara kuvai kareva auti vaura.

23 Mintuvaro donkivano tavovaroenseli viva iqoka paipe tuatero aaraqaa himpitero vauvaro donkivano vira tavero aaraqaa vura qaqira kero ahakaqi vura. Mini vuvaro Balaamiva donkivano aaraqaa qaiqaa vuarire tiro, vira airi tataa ruquti vaura.

24 Mintiakero donki ruquti vauvaro donkivano qaiqaa aaraqaa vuvarouaini naaho taaraqanta vauraqi aaravano vitanta avutana vuvaro aara auvahianta ori ohaavano hini hini vauvaro aaravano muaqeqiro vauvaroenseli viva qaiqaa himpitero viraqaa vaura.

25 Donkivanoenseli vira tavero, oritarare tiro, ohaa tataaqa viharo Balaamira aiqu oriqaa ratatiaqa kovaro vira kaara Balaamiva qaiqaa donki vira airi tataa ruquti vaura.

26 Mintiakero donki ruqutuvaroenseli viva qaiqaa oru Balaamira avuni inaaraiqakaa ori vaiqiro anoma muaqeqama vaunaini himpitero aara kuvaitero vauvaro 27 donkivano tavovaro viva kia vira vaaraqama amitaarira aarava vauvaro, donki viva aara viraqaa vaitatero vauvaro, Balaamira voqama kero arara itovaro viva nai kauruqohairo donki qaiqaa airi tataa ruqutura.

28 Vira ruquti vauvaro Noravano Kotiva donki vira kahaquvaro donkivano vaiintivano uva tintema kero, Balaamirara tiharo, Te ai nantima kaurarae are taaramo tataa vaihara, ti haruaro? tiro.

29 Donkivano minti tuvaro Balaamiva virara tiharo, Are ti varakera kia avu aato vai vaiintira voqaara autu timitaanara kaara te ai ruquti vauro. Te iqoka paipe vatauraitirio, ai aruma kauraitirio, tiro.

30 Balaamiva minti tuvaro donkivano vira tiva amiro tiharo, Te ai donkivano vaurara are ekaa enta tiqaa oquvira variqira anira maa entara anintaaro. Te vate autuna okarara haaruvata mintunarave, kiae mintunarave? tuvaro Balaamiva tiharo, Aqao, kia are haaru mintianarave, tiro.

31 Minti tuvaro Noravano Balaamira avu qantua kovaro viva tavovaro Noravano atitoenseliva iqoka paipe totero aaraqaa himpitero vaura.

Aaraqaa himpite vauvaro Balaamiva qetakero vaakama vata kanta hiqintiviro nai viri vatainiqama kero vaura.

32 Mintimake vauvaro Noravano atitoenseliva vira irero tiharo, Nana kaarae are nena donki taaramo tataa ruqutuaro? Are kia ˻Baraakiva inaini˼ vuataara vaivarama aniaro. Vira kaara te ai aara kuvaikarera anuraukave. 33 Ai donkivano ti taveroma taaramo tataa te unanaihairo tuqantaaviro vivo. Ai donkivano kia mintitirio, te vira vehakuma amiteha ai aruma kauraitirio, tiro.

34 Noravano Kotiva atitoenseliva minti tuvaro Balaamiva tiharo, Oho, te qora kaiqama vara kauro. Te kiama are ti aara kuvai timitaanara tavauro. Vate te mini vuainarara are kia quahairera, te homa maihai anirante vuainarave, tiro.

35 Balaamiva minti tuvaroenseli viva tiharo, Hove, are vika hampata vuane. Vika hampata viharama kiama are nena irikera vo uvavata tiraitira, te ai tiva amiaina uvara viraqaima tiva nimiane, tiro.Enselivano minti tuvaro ho Balaamiva Balaakira qiata vaiintinavu hampata vurama.

Balaamiva Balaakiva vaunaini vura

36 Balaamiva vinavuka hampata vuvaro Balaakiva Balaamiva anu uvara iriro, viva oru Aanoni Namari tataaqa Moapi vata auvahini vau vatukara mini Balaamira vita kareva vura. 37 Balaakiva Balaamira vita kero virara tiharo, Mpo, te avuni vaiinti varake ari oru vite aniate tunarave. Are nantivarae vi entara kia aniaro? Are tiriara kia ho airi monu airaira ti timianarove tirae mini variaro? tiro.

38 Tuvaro Balaamiva vira tiva amiro tiharo, Ho tavaane, te vate anima ntauro. Ho nana uva Kotiva ti tiva timinara, vi uvaraqai te ho ni tiva nimirerave. Kia te tenta irike vo uvavata ni tiva nimirerave, tiro.

39 Ho minti tivakero Balaamiva Balaakikantiro vatuka vo Husotini oru vauvaro 40 Balaakiva mini vaiharo purumakauvata sipisipivata arukero hini mati Balaamiravata qiata vaiinti vira hampata anukavata unta nimura.

Balaamiva hoqarama kero paropeti uva tura

41 Ho vira qararaa vaaka toqaqi Balaakiva Balaamira vita varero vuruni Bamoti-Baali vatukaqaa vuru kovaro, Balaamiva mini vaiharo vuavu tavovaro Isareri naavu maaqa kaqake vau vatukava hini qoqaa vaura.

Copyright information for `TBG