Numbers 24

Balaamiva tavovaro Noravano Kotiva Isareri koqema nimitaari rava vauvarora tiro, viva kia qaiqaa avuni untema kero, oruvure/quaha kaiqa vararaitiro, viva tuqantaaviro aahara vataini vuavu tavora. Viva mini vuavu tavomanta Isareri vo anku vo anku naiseri naavu maaqa kaqate vauvaro viva mini vauvaro Kotira Maraquravano viraqaa tuvu ntovaro viva paropeti uva mintima tiro:

 • Te Beora maaqu Balaamika maa uvara tirerave.
 • Te naantiara qovaraiqiaina haikara tave vauraukama uva tirerave.
 • Kotiva uva ti vaimanta te vira uva iri vaurauka, te vira uva tirerave.
 • Kotiva ekaa kempuka vataava, viva ti tairakaa vo haika humiqaivera te vi haikara tave, vataini hiqintivi vaiha vi haikara okara kankomake tavaunarave.
 • Te Isareriseri naavu maaqa kaqataara tavauraro nai koqe iro vairave.
 • Te tavauraro vikaseri naavu maaqavano vaireva, vata raavuravano viviro niaraini otu vira voqaara vairave.
 • Qaiqaa vikaseri naavu maaqavano vaireva, vo naaho vo naahovano nora namari auvahianta vaira voqaara vairave.
 • Qaiqaa vika naavu maaqavano vaireva, Noravano koqe katarialo katari ututaira voqaara vairave.
 • Qaiqaa vika naavu maaqavano vaireva,sidaa katari naiqi naiqi namari auvahianta vaira voqaara vairave.
 • Airi aaquvano Isareri vataqaa ntiramanta vika vata koqeraqi nái kara utivarave.
 • Isareri avuhainaa vaiinti vovano King Agaakira aatarakero nora vaiintivano vaiharo airi vaiinti nahentiqaa raqikianarove.
 • Kotiva vika Isipiqihairo ntita varero aniva, viva Isareri kempukaiqama kaimanta vika qaakau purumakauvano kempukaiqama kero raqintemake, vika iqoka raqiha nái navutaaka naatarake, vika veva huru kaavu rauhaantimake, vika vuhaarivata kinta kaantamake variarave.
 • Isareri kempukavanoraioni voqaara vairave.Raionivano vaite vaivaro vaiintivano ti harukaantorave tiro kia vira vauraqama kaintemake, Isareriraioni vira voqaara variarave.
 • Vovano Kotirara Isareri koqema nimitaane tirera, Kotiva naivata koqema amitaanarove. Vovano Kotirara Isareri qoraiqama nimitaane tirera, Kotiva naivata qoraiqama amitaanarove, tiro.
10 Balaamiva minti tuvaro Balaakiva vi uvara iruvaro arara itovaro nai kauqutanta ruqutukero Balaamirara tiharo, Oho, te ariara anintera tiramanta ti navutaaka qoraiqama vuate ti, te ai aaraurara are anintera kia minti tiraitira, taaramo tataama nena Variqa aarehara vika koqema nimitaane tiaro.

11 Ho vaaka nena maaqaini vuane. Avuni te kauqu aiqiqaa aqukeha airi monuvata airairavata ai amirera turaro ai Noravano ai aara tinta kaira kaara are kia ho vi haikara varenarave, tiro.

12 Minti tuvaro Balaamiva vira nai tiva amiro tiharo, Ho iriane, Are ti tivitaate tira nititaana vaiintikara te vika minti tiva nimunarave:

13 Balaakiva ekaa nai naavuqisilvaa orivekori orive vataira ti timirera, te kiama ho Kotira uva raqake tenta irike vo haikavata autirarave. Te ekaa uva, Noravano tiane tina uvara viraqai tirerave, tunarave. Te minti tivake are nititaana vaiintika tiva nimunarave. 14 Ho vate te tenta vaiinti nahenti vainaini anirante virerave. Are qaqi kairaqe te naantiara Isareri ai navunaaka qoraiqama nimite uvara ai tiva ami vuare, tiro.

Balaamiva paropeti uva ekaara tura

15 Balaamiva minti tivakero qaiqaa paropeti uva tiharo mintima tiro:

 • Te Beora maaqu Balaamika maa uvara tirerave.
 • Te naantiara qovaraiqiaina haikara tave vaurauka uva tirerave.
16 
 • Kotiva uva ti vaimanta te vira uva iri vaurauka, te vira uva tirerave.
 • Kotiva ekaa kempuka vataava, viva ti tairakaa vo haika humiqaivera te vi haikara tave, vataini hiqintivi vaiha vi haikara okara kankomake tavaunarave.
17 
 • Te naantiara qovaraiqiaina haikara tavehama Isarerivata tave vauro.
 • Te tavauraro opu vovano noraiqaakero itaintema kero, Isareriqihairo avuhainaa vaiinti vovano qovarama vuanarove.
 • Vi vaiintiva Isareri avuhainaaka kauru tuateharo kempuka vaiintivano vaiharo oru Moapi tiri vuhaari rukavu kero, viraqaahairo oru Setira qiata vuhaari rukavu kaanarove. (Vi uvara vutuke tirera: Viva iqoka raquqi viharo Moapi vatanaakavata, Seti vatanaakavata naatara kaanarove.)
18 
 • Viva nai navutaaka Idomu naatara kero vika vatavata varaanarove.
 • Isareri qaqiqai vika aruqi vivi,
19 naatara kaivaro kia voqavanovata qaqi varianarove, tiro. 20 Balaamiva minti tivakero viva taira tavontema kero, Amareki vatanaaka tavero, vikaravata paropeti uva tiharo mintima tiro:

 • Ekaa vo vatanaa vo vatanaakaqihai Amareki vatanaaka avuni vaiha kempuka vatanaaka variarave. Ho naantiara vika ekaara vehi autuvi taiqama vivarave, tiro.
21 Balaamiva minti tivakero viva qaiqaa taira tavontema kero, Kini vatanaaka tavero, vikaravata paropeti uva tiharo mintima tiro:

 • Memoravano aihaiqi vai oriraqaa naavu kaqakero vaintemake, ne Kini vatanaaka variamanta ni navutaaka kia ho ni ntaiheka variamanta variavo.
22 
 • Ne mintiake vaimantavata, naantiara Asiria vatanaaka ni Kini hampata raqiha, ni hini kika aru vehi autu taiqake, ni hini kika rumpa vare vo vataini vuru kevarave, tiro.
23 Balaamiva minti tivakero paropeti uva vo tiharo mintima tiro:

 • Naantiara vevaranotimantarainisipiqi ni varia vatanaaka ruvaaquma vivarave.
24 Vika ruvaaqumavi Saiparusihai airi sipi qi aninte, oru Asiriavata Ebevata hampata iqoka raqiha vika naatara kevarave. Vika naatarake vaimanta viraqaahai vo vatanaaka aninte vika náivata vehi autu taiqa kevarave, tiro. 25 Balaamiva ekaa vi uvara tiva taiqa kero, anirantero nai maaqaini vuvaro Balaakivavata nai maaqaini vurama.

Copyright information for `TBG