Proverbs 2

Koqe avu aato vira koqaa

Ti maaquo, ti uva irira koqema kera vi uvara nena avu aatoqi vataana. Are koqe avu aato vai okarara iriqira vihara, vi uvara kankoma kera irireva autihara variana.

Are Kotirara, Mpo, koqe avu aato timiane, tiana. Mpo, koqe aaraqaa viravata qora aaraqaa viravata, ti humiqairaqe te avuqavu aaraqaa vuare, tiana.

Silvaa orie, vo haika koqe haika kukeqa tairae, rantareva autintema kera, are koqe avu aatora rantaqira vuana. Are mintimakera rantaqira virera, are Nora Kotira aatu qetehara ni vaina okarara kankoma kera irira, vira vo okara vo okaravata iri tavenara.

Noravano Kotiva koqe avu aato nimi vaivama vairo. Vivama koqe avu aato tinavu timi vaimanta tenavu vira okara, vo okara vo okara ho iri tave vaunara.

Noravano Kotiva avuqavu ni variaka kahaqi vaivama vairo. Kainkevano vaiinti antua amitaintema kero, viva koqe aaraqaa ni variaka antua nimite vaimanta vika kia qoraiqama vuara.

Nái kena vaiinti nahenti avuqavu okara autu nimite variaka variavaro Noravano Kotiva vika antua nimite vaira. Virara kempukaiqaake iriqi vi variaka variavaro viva vikaqaa maimaraara raqiki nimite vaira.

Ti maaquo, are koqe avu aatovano vai okarara iriqira virera, are avuqavuqama nimite vaina okarara, vo okara vo okara kankoma kera iri tavera, ekaa koqe aaraqaa ninaravata ho tavenara.

10 Are mintima vaina vaiintiva vairera, ai avu aatovano anoma kero koqema viraro ai muntukavanovata paru irarama vainara. 11 Are mintima kera koqe aaraqaave qora aaraqaave vinara kankoma kera irirava, viva ai antuama amitaanaro. Are vo uva vo uva kankoma kera iri taverava, viva ariqaa koqema kero maimaraara raqiki amitaanaro.

12 Koqe avu aatovano mintima kero ariqaa raqikirara are kiama qora okara auti vaikave, qora uva ti vaikave, ntataqira vinara.

13 Vi vaiintika avuqavu ni varia aarara qaqirake konkiraiqi aararaqaa ni vaiha 14 quaheha qora kaiqa, vo kaiqa vo kaiqa vare variara. Vika qora okara, vo okara vo okarara quaheha variara.

15 Mintia vaiintika qora aaraqaa ni variavara are kia vika uvara quqaa uvave tinara.

16 Vo vaiinti naatavano ariara tiharo, Ani tintira nuane, tina entara koqe avu aatovano ai kahaqirara are kia vi nahentira uva irinara.

17 Minti vai nahentiva nai qaraaka nahenti vau entara qorainti varatora qaqirakero, Kotira avuqaa nai kauqu aiqiqaa aqukeharo tivato uvaravata qaqirakero, hampi kaiqa varareva iharo ai aaraanaro.

18 Ho are vi nahentira hampata vira naavuqi virera, are qora aaraqaama vinara. Vi aarava qutu vuaka varianaini muntu taiqaanaro. 19 Vaiintinavu vi nahentira tavareka vuakaqihairo kia vovanovata oturantero uri vairave. Vi vaiintika kia ho qaqi variaka ni varia aararaqaa qaiqaa nivara.

20 Are virara virara iriharama, koqe vaiinti ni varia aararaqaave, avuqavu ni variaka ni varia aararaqaave, vi aararaqaaqai nuana. 21 Avuqavumake ni varia vaiinti nahentika, vika maa vataraqaa maahotama variqi vivara. Vikaqaa uva vateva kia vairamanta vika koqemake qaqi variqi vivara.

22 Vika mintiaqi vimanta vo vaiinti nahenti kia Kotira uva iriraiti, qora kaiqa vareka vaivaro nimiri raru kaintema kero, Kotiva vika qaqini vara kero vehi autu kaanaro.

Copyright information for `TBG