Proverbs 23

-6-

Are nora vaiinti vontira kara nareva oquvi vaihara raurihara variane. Are airi kara ne vaina vaiintiva vairera, vi vaiintira hampata vaihara kia airi kara naane.

Viva nai hiakaa i kararaqohairo ti kuntama viri kaantorave tira, kia vira karara antuqa harirara variane.

-7-

Koqe avu aato irihara variane. Hauri are airi monu varenarara noraiqaakera irihara vukaari utihara kaiqa varerora. Airi monuvano vaakama taiqa vuariravama vairo. Memoravano ata varero naaruvaini vintemakero, vi monuva kia vukai vairo, vaakama taiqama vuanaro.

-8-

Are kiama nai airaira taataukero tuataina vaiintira hampata kara naane. Vira hiakaa ina karara kia antuqa arirara variane.

Are vira hampata kara nairera, viva ariara mintima tianaro: Ho qaqiqai karavata namarivata naane tiharovata, viva nai aatoqihairo ariara viva ti kara airi nama kaantorave tianaro.

Are vi vaiintiva vo okara vo okara autinara tavera tihara, te kia vira kara naataarave tira vuru vihikenara. Are ekaa virara uqerara uva tiva terava quminaiqama vuanaro.

-9-

Kia koqe avu aato vataava ai uvara qumina uvave tiantorave tira, kia koqe uva maara vira tiva amiane.

-10-

10 Haaru nái vataqaa o ntuva tera kia nkaqu vuruvi arataane. Viqa vainti i vatara kia varaane.

11 Noravano vika auta ntuva nimite vaiva kempukavano vika mantaraini vaiharo ariqaa uva vataanaro.

-11-

12 Koqe uva maara tira irihara variane. Are aato vatera koqe okara vo okara vo okara tira irireva autihara variane.

-12-

13 Are kiama qetehara nena vainti utetaane. Tunaaraqohaira vira ruqutiraro viva kiama qutu vuanaro.

14 Are mintina okarava vira kahaqiraro viva kia qutu viraitiro, qaqi varianaro.

13-

15 Ti maaquo, are koqe avu aato irira varairera, te quaheha vairara. 16 Are nena noqihaira kia hampi uva tiraitira, avuqavu uva tiraro ti muntukaqihairo koqe ianaro.

-14-

17 Kia qora okara auti variaka tavehara, Mpo, tevata vika voqaantemake mintiataarave tiraitira, are Nora Kotira aatu qetehara virara noraiqaakera iriqira vuane.

18 Are mintirera, naantiara are kia qutiraitira, koqema kera variqira vinara.

-15-

19 Ti maaquo, ai avu aatovano kanko iarire tira, koqe okarara noraiqaakera irihara vira avataqira vuane.

20 Airiuainivata karavata ne vaika hampata kia variane.

21 Airiuaini neha vueraiqiakave, airi kara ne variakave, vika vaitaqi vivi, vehiqamavi qunahina utataariraqai nonkivara.

-16-

22 Ai qova ai vatataivara variaravara tira, vira uva iriane. Ai nova kontaiqama vina entara kia vira qaqira karaitira, koqemakera viraqaa raqikiane.

23 Kia quqaa uva tira qoririma karaitira, vi uvara irireva autihara variane. Koqe avu aatove, koqe uva maarave, vo okara vo okara kankomake iri taverave, are vira vira varareva autihara variane.

24 Vaiintivano avuqavu okaraqai avataqi viraro vira qova voqama keroma virara quaheharo varianaro. Vira maaquvano koqe avu aato vataava vairera, vira qova virara quaheharo varianaro.

25 Virara irihara are koqe okara avataqira viraro ai noka qoka muntukavano koqe iramanta variate. Are mintiraro ai nova ai vatataiva ariara voqamakero quahaarire.

-17-

26 Ti maaquo, ti uva koqema kera irihara, te koqemake koqe aaraqaa nunantema kera nuane. 27 Hampi nariro ni vai nahentivave, vo qoraintintiro ni vai nahentivave, vi nahentika vaireka, hiqainti voqaara variavaro ˻vaiintivano viraqi hiqintirava qoraiqama vuanaro˼.

28 Muara vaiinti kukeqavi vaiha vaiintivano aniainara veka variantemake, vi nahentika variamanta airi vaiinti vikaqaa naata vaati varaa okarara raqe variara.

-18-

29 Taukae nora maaraqi vaiha nariara ike mpo ti variavo?

Taukae antua uva tiha raqi variavo?

Taukae nái raqa numuara kaara vika vaata teqa taaqama taamanta variavo?

Taukae enena nuntu nauntu ti variavo?

Tauka avuvanoe naare ahaa imanta variavo?

30 ˻Ho kaiqe te vikara ai tiva nimiare.˼ Airiuainive iha namarive ne variaka, vikama minti variavo.

31 Hauri are qaqi kairarouainivanokaapu avutaqi koqema kero takuqiharo aera aera i vairava ai kuntama varairara are vira nairaro ai auntaini koqe iantora.

32 Are namakera vira qararaa toqaqi tavairarouqahivano/quaihavano nkaqa kaintema kero, vi namariva ai qoraiqama amitaanaro.

33 Mintiraro ai avu aato hampiqama virara are aahuva haika vo haika vo haikama tave vauro tivakehara hampi uva tinara.

34 Sipivano nora namariqi viharo qaki qaki i vaivaro vaiintivano viraqi kia koqemakero vaintema kera, are nena taintaqaa vaihara kia koqemakera vaitenara.

35 Are mintimakera nena aatoqi irinarave: Vika ti haruamanta te kiama anomake qoraiqamavi vauro. Mpo, te taireve vaitaainaraqihai himpiuaini rantake qaiqaa nararave, tinara.

-19-

Copyright information for `TBG