Psalms 101

Devitiva maa ihira qara ntuvatora

Noravauvo, ai muntukavano vaiinti nahentiara vai okararavata, are avuqavuqama kehara raqiki variana okararavata iriha te ihi tiha ai autu tuahera karera.

Tiqaa uva variantorave ti, te avuqavuqamake ai aaraqaa nirera. Mpo, te mintiarirara tairentae are tuvu ti kahaqinarave?

Vovano tiqaa uva vataantorave ti, te tenta naavuqi variakaqaa koqemake raqikirera.

Te tenta tivuqohai kia vaaqu okara vo okara vo okara autira tavarera.

Ai tauvaqa utu amite variakara kia ti hantuqa vaimanta, te kia vika tontiqamake vika hampata vairera.

Kia tenta avu aatoqi unaqaraiqama keha kaiqa varaainarara iriqi virera.

Te qora kaiqa tauvaqa utu amitarera.

Te tavaari vokiaka evaara evaara nái kena vaiintiara tauvaqa vauraa uva tivera, te vika qioqama karera.

Vokiaka nái nutu tuaherakeha, nái kena vaiinti nahenti toma nimite vaivera, te vika qioqama karerave.

Te Kotirara noraiqaake iri variaka quahama nimitaari vika homa ti hampata avuhainaara naavuqi vaivara.

Kia vikaqaa uva vaimanta avuqavuqamake ni vaika, vikaqaima ti kaiqa vara timitevara.

Una uva ti variaka kiama ti avuhainaara naavuqi ho vaivara.

Unaqaraiqama keha koqe kaiqa vare variaka kiama ho ti aaqanto himpi vaivara.

Te vo enta vo enta qora kaiqa vare variaka aru ntata kaari vika kia ho Nora Kotira vatukaqive, maa vataraqaave, vaivara.

Copyright information for `TBG