Psalms 102

Vaiintivano nora maaraqi vaiharo Kotira aaro uvara

Mpo Noravauvo, te ai aaraaina uvara iriane. Mpo, are qaqi kairaro te ai aareha ti kahaqiane tiaina uvava are inanaini oru vuarire.

Mpo, te nora maaraqi variaina entara are kia ti tivuqaa kukeqavi vairaitira, nena aato ti timihara te ai aaraaina uvara irira vaaka vo tiane.

Iha muravano oru viharo vaaka ruqema vintema kero, te vataini variqi vuarirava vaakama taiqa vuanaro.

Iha ite vaintema kero, ti vaatavanovata voqamakero iha ite vaimantama vauro.

Ahakavano tamunta vintema kero, ti muntukavano qoraiqimanta vauraro kia ti karavata naataa imantama vauro.

Te ke ke tivaqi vi vauraro ti vaatavano oqita viro vuhaariru aqu vimantama vauro.

Uvirivano aahara vataini nariaraa vaintemake, te tentaraa vaiha kia koqemake vauro.

Haarua nuqihiqi maromarivano nariaraa vaintemake, te tentaraa vauro.

Uvirivano naavu qiataqaa nariaraa vaintemake, tevata tentaraa vauro.

Entaqi te kia vaitaraiti, qaqiqai avu rampaiteha variqi vi vaunara.

Ti navutaaka toqaqihai hoqaramate ti naaraihama timitaqi vivi vuru entamake variara.

Vokiakara qoraiqama vuate ti, vika ti autuqaa qora uva tiva nimite variara.

Ai voqamakero tiriara arara ite vaivo. Vaiintivano vo haika vara aqu kaintema kera, are ti qaqini vara kaaro.

Mintianara kaara hantavano ti kara vaivaro, auquruvano tikaapuqi hiqinti vaimanta namari vataake ne vaunara.

11 Kuarivano erainaini vaaka ruhunku vintemake, te inaaraiqa varike taiqa virara.

Ukau teqa kaavaro vaaka aaharauqama vintemake, tevata vaakama taiqa virara.

12 Noravauvo, te mintimake variariraravata, are Avuhainaava ekaa enta raqikiqira vinarave.

Ai nora autuvano kia taiqa viraitiro, ekaa enta qaqi variqiro vi vaira ekaa naantiara qovaraiqika, vikavata ai autuara iriha vira tuaheraqi vivara.

13 Quqaama are vo enta Saioniqi variaka aaqurihama nimitenara. Ho, vate vi entava anintaivo. Are Saioniqi variakara mpo ike tihara vika quahama nimitaane.

14 Saioni vatukavano qoraiqama viro vaimantavata, tenavu ai kaiqa vaiinti nahenti qaqiqaima vi vatukarara muntuka vatauro.

Vaantaavura ori qaqini vara aqu aquma kaava kiri kairiro vaimantavata, tenavu virara qaqiqai mpo ike ti vauro.

15 Ho naantiara Noravano Kotiva Saioni vatuka qaiqaa autu kaira vi entara ekaa vo vatanaa vo vatanaaka vira mpeqa okara taveha qetevara.

Vi entara ekaa avuhainauka vataini vaika, vika Nora Kotira kempuka aatu qeteha, aiqu kauqu ntiri ntiri i vaira vaivara.

17 Vi entara vehi vaiinti nahenti Kotira aaraivaro viva vika kia qoririma nimitaraitiro, vika uva irianaro.

18 Ho naantiara tenavu kuvuarama taarirauka Noravano Kotiva vare vai kaiqara kankomake iri taveha vira autu tuahera kaate ti, kaiqenavu vi uvara qara ntuva taari vikavata vi uvara tavaate.

19 ˻Tenavu maantimake uva qara ntirera:˼

Noravano Kotiva naaruvaini nai turuaraini vaiharo maa vatara viavi tave vairave.

20 Viva viavi taveharo rumpataa vaiinti nahentika ke ke ti varia uvara iriro, vikaqaa uva vateha arukaate ti variaka kuvantu nimite vairave.

21 Tenavu vi uvara mintimake qara ntuva taari Saioniqi vai vaiinti nahentika Nora Kotira autu tiva qoqaiqama keha, vira autu tuaheraqi vuate.

22 Vi entara hihai hihai vo vatanaa vo vatanaaka nái avuhainauka hampata Kotira quahama amitareka Ieruharemiqi ani ruvaaqivarave.

23 Mpo, te qaraaka vaiinti vauna entara, Noravano Kotiva ti kempuka taiqa kero, te variaina entaravata iquqama kairave.

24 Viva mintima kaimanta te virara tiha, Ti Variqavauvo, are ekaa enta ekaa enta variaravave. Mpo, te kia naampaiqiraiti, qaraaka vaiinti vaiha qutu vuarorave. Kia ti vaaka vitaane.

25 Haaruqama kera are maa vatara tuqa autukera arataanarave. Are nena kauquqohaira naaruvavata autukero vataanarave.

26 Vatavanovata naaruvavanovata variqi vi vuru taiqa vivaravata, are ekaa entama qaqi variqira vinarave. Utavaaqavano nihiqama viro qunahi vinantemake, vitanta taiqa vivara. Qaraaka utavaaqa nonkireva iharo, haaruara qaqini vara kaintema kera, are vitanta taiqa kenara.

27 Vitanta taiqa vivaravata, are kia taiqa viraitira, haaru varianantema kera, ekaa enta qaqi variqira vinarave.

28 Are mintiaqira viramanta tinavu vaintivara, vikavata ai aaqanto koqemake variqi vivara, are vika kuvuarama tekavata antua nimitaqira viramanta vikavata koqemake variqi vivarave.

Copyright information for `TBG