Psalms 104

Mpo, kaiqe te Nora Kotira autu tuahera kaare.

Noravauvo, are ti Variqavano vaihara are nai noravanoma variaro.

Are Avuhainaava variararo ai nora autuvanovata, ai takuqi vai okaravavata, vitanta ai naavumataavarama variaro.

Vaiintivano nai tavaarana tavuna rumpa taintema kera, are ataa ira haikaqohaira nena naavuma taanara.

Vaiintivanoseri rairakero aqutaintema kera, are naaruva rairakera vataanara.

Are verara tonavuqaa nena naavu kaqa taanara.

Tonavuvano ai iqokakaari vaivara, are uvai arokaqaa variararo viva ai vita varero vi vaira.

Are uvai atitaararo uvaivano ai vakaaka varero vi ani vaira.

Aaquakaavano utiharo ai kaiqa vara amite vairave.

Are maa vatara tuqa kempukaiqama kera arataararo kia ho qakianaro.

Tavunaqohai naavuma kaantemakera, are nora namariqohaira ekaa maa vatara apuqama kaararo namarivano ekaa aiqinavata mantaaqa kaira.

Viraqaahaira are nora namari vira atiararo viva qetakero virave.

Naaruvavano karara tintema kera, are tiararo nora namarivano qetakero
aiqina kero oti vaiqiro, are virara mini variane tiananaini uqitaini otu vaira.

Nora namarivano mini otiniro vaivara, are viva qaiqaaauvuteharo/ruaqairiharo vata maata naavuma kaantorave tira, vira qioqama taanara.

10 Are tiararo aiqinaihairo aruvu namari, vo namari vo namarivano nteharo uqitaini otu vi vaira.

11 Namari viva mintimakero tuvi vaimanta ekaa aantauvahi ne variavaro qaakau donkivata namari naataa imanta vira ne variara.

12 Vi namarira auvahini vo uviri vo uvirivano katari kaaraqinavu/naavu kaqate vaiha, ihi ti variara.

13 Are nena maaqa vuruni vaihara aaqu varake variararo aaquvano aiqinaini nti vaira.

Are aaqu vara kaanaraqaahairo vataini vo kara vo karavano koqemakero qampiqe vaira.

14 Are qaqi kaararo purumakauvano ne ukauva koqema kero qampiqe vaivaro, vaiinti nahenti utuke ne karava vo kara vo karavano koqema kero qampiqe vaira.

15 Vataqihairouaini naaqunta qampiqe vaimanta tenavu vira tava tatike, vi namarira neha quaheha vaunara.

Tenavuorivi tava tatike vira vahavera viriqaa aqutauraro tinavu virivano takuqi vaira.

Tenavuuiti varake mpareti autuke ne vauraro tinavu vaata kempukaiqama timite vaira.

16 Noravauvo, are aaqu vara kaararo nti vaivaro Lebanonini are ututaanasidaa katarika koqemake qampiqe variamanta 17 vika kaaraqi vo uviri vo uviri náinavu/naavu kaqate variara.

Hevikavano toqukera kaaraqi nainavu/naavu kaqatero vaira.

18 Mini aiqina uritarakero vainaini qaakau memeraara ni variamanta, vo aantau iroka voqaaka oriqi kukeqavi variara.

19 Quara tiraro karakaaqa utute, qantuke varaate tira, are tora autukera vataanara. ˻Are kuari autu kera vataararo˼ iteharo naitarama kero ruhunki vaira.

20 Are tiararo entama vivaro nantaqi varia aantauvahika himpi vi ani variara.

21 Qaraakaraioninavu entaqi are vika kara niminarara rantaqi niha, vika naverai tiha aantau aruke ne variara.

22 Vika entaqi mintiaqi vivi aatitake, anirante nái vaite variaraqi oru vaite variara.

23 Vaiinti nahenti toqaqi himpi oru kaiqa varaqi vivi, entamake variara.

24 Noravauvo, are nai vo haika vo haika airi haika autu kera vataanarave.

Mpo Noravauvo, ai avu aatovano koqe avu aato vaivara are ekaa okara tave variarava vaihara, are ekaa vi haikara vi haikara autukera vataaramanta vika maa vataraqaa mpiqavi variara.

25 Nora namarivano nai noraiqamakero vaimanta viraqi airi vo haika vo haika mpiqavi variamantara ti, tenavu kia ho vika kaara ntirara.

26 Vosipi vosipivano nora namariqaa vi ani variamanta, nora havuka are autukera vataarauka, vikavata nora namariqi niha otiqete urunte i variara.

27 Ekaa vi haikava vi haikava karara antuqa arimanta vika ai veka variavara are avuqavumakera vika nái ne karara nimi varianara.

28 Are vika kara nimiaramanta vika vira ne variarave. Are nena kauquqihaira vika kara nimiaramanta vika kara vira ho ne variara.

29 Are vika qioqama tehara kia kara nimiana entara, vika voqamake qete variara.

Are vikaqihaira aiho qaqini vara kaana entara, vika vaaka qutuvi qaiqaa vataiqama vi variara.

30 Vika mintimake taiqa vuavara, ˻are vika kuvuarama taaka˼ qaiqaa aiho nimiaramanta vi haikava vi haikava maa vataraqaa vi ani variara.

31 Ho kairaro Nora Kotira mpeqa okara takuqi vaiva ekaa enta ekaa enta variqiro vuarire.

Kairaro Noravano Kotiva ekaa haika nai autu kero vatairara quaheharo variqiro vuarire.

32 Viva kempukavano vairara tiro, viva vataini viavi tavai entara vaturavano utirave. Viva aiqinaqaa nai kauqu vatai entara aiqinaqihairo iha muravano oru vi vairave.

33 Noravano Kotiva mintimakero vairara ti, te qaqi variqi vuaina entara, Kotira autu tuaheraqi virera.

Te qaqi variqi vuaina entara, ekaa vi entanavura te tenta Variqa autu tuaheraaina ihira tivaqi virera.

34 Mpo, kairaro Noravano Kotiva te mintimake ihi tivaqi viha vira quahama amitaainarara iriharo, ti quahama timitaarire.

35 Noravauvo, are kairamanta qora okara auti variaka vehi autu taiqavi, kia qaiqaavata maa vataraqaa variate.

Ho kaiqe te Nora Kotira autu tuahera kaare.

Ne ekaa Nora Kotira autu tuahera kaaterama turo.

Copyright information for `TBG