Psalms 109

Devitiva maa ihira qara ntuvatora

Mpo Kotio, te ai autu tuahere vauraukama vauro. Virara iriharama are kia evaara vairaitira, te ai aare vauna uvara irihara ti kahaqiane, turo.

˻Are kiae iriaro?˼ Qora okara auti variaka tiriara tauvaqa vauraa uva ti variavo.

Vika una uva tiqaa ntuvakeha ti variavo.

Vika ti qoraiqama timitareka ti ututuma teha qora uva, vo uva vo uva ti variavo.

Oho, qumina uva kaara vika minti ti variavo.

Te vikara muntuka vateha vikara iriha ai aarama nimitauramanta vika kia virara iriraiti, tiqaa uva vatareka auti variavo.

Te koqe okara autu nimitauramanta vika qora okaraqai tinta autu timitaavo.

Te vikara antuqa vaimanta vauramanta vika kiama tiriara antuqa arimanta variavo.

Oho, are kia koqeko ti vai vaiintira vo kaama tairaro vi vaiintiva ti navutaara uva iriarire. Nai navutaava nai virako iriarire. Are qaqi kairaro viva virako iri taiqakero, virara quqaama ariqaa uva vaivo tiarire.

Ti navutaava ai aaraaina entara are vira uvara qora uvama vaivo tiane.

Are viva qaqi variaina entara qiquqama kairaro viva vaaka qutu viraro vovano viva raqikiaina kaiqara varaarire. (Kaiqa Varora 1:20)

Are kairaro viva vaaka qutu viramanta vira vaintinavu viqa vainti kia qovavata vaika vaivaro vira naatavanovata tentoqa variarire.

10 Are qaqi kairamanta vira vaintivara vehiqamavi qumina vi aniha karara naarumaqi nuate.

Are qaqi kairamanta vinavuka naavuvata rampai aquke vika nititama kaimanta kia naavuqivata variate.

11 Are ti navutaara qoraiqama amitehara, qaqi kairamanta viraqi viqateka aninte, viva iaina haikara, vatave airairave ekaa vi haikara vi haikara raqiake varaate. Are qaqi kairamanta vo vatanaaka aninte, viva kaiqa vareharo vukaari utukero vara vatai haikara, ekaa vi haikara muara varaate.

12 Are qaqi kairaro kia vo vaiintivanovata vi vaiintira aaqurihama amitaarire.

Viva qutu virara are qaqi kairaro kia vovanovata vira viqa vaintinavuara mpoqama nimitaarire.

13 Are qaqi kairamanta viva kuvuarama taika vaaka qutu vimanta, naantiara vai vaiinti nahentika vika nutu kia iritaraiti, ekaara tauru kaate.

14 Oho, Noravano Kotiva ti navutaara kaivaqaukavara qora okara autuara kia tauru karaitiro, qaqi iritaarire.

Vira nova qora kaiqa varai uvaravata kia nunka amitairaqe te hove tiataarave.

15 Ho Noravauvo, are vi vaiintira ankuvano qora okara autua uvara ekaa enta qaqi iritehara kia nunka nimitaraitira, are qaqi kairamanta ekaa vaiinti nahenti vikara tauruke qumimaqama kaate.

16 Vi vaiintiva kia vo vaiintiara kaiqe te vira koqema amitaare tiraitiro, viva vehi vaiinti nahentive, vo haika vo haikara aavoqiakave, nora maaraqi variakave, viva vika qoraiqama nimitaqiro vira kaara vika qutu vuarave.

17 Vi vaiintiva kia koqe uvara quaharaitiro, viva qora uvaraqai quaheharo vo vaiinti vo vaiintiara ne vaaquqama vuate ti vaivama vairave. Oho, vi uvara tirava nai vaaquqama vuarire.

Vi vaiintiva kia Kotira aareharo vo vaiintivata koqema amitaane tiraitiro vairave. Vira kaara Kotiva naivata kia koqema amitaarire.

18 Vaiintivano utavaaqa nonku taintemakero, vi vaiintiva vaiinti nahentiara vaaquqama vuate tivaqiro vi vairave.

Oho, namari naavaro vaataqi viqetaintema kero, vira qora uvavano vira vaataqi oriqetero nai qoraiqama amitairaqe te hove tiataarave.

Vahavera vaataqaa tutiqama kaivaro vuhaariqi viqetaintema kero, vira qora uvavano nai vuhaari qoraiqama kairaqe te hove tiataarave.

19 Oho, vira qora uvavano nai qoraiqama amiteharo kia vira tuta karaitiro, utavaaqa nonkutaira voqaara vira naavuma tairaro, tavaaranareti rumpa taira voqaara ekaa enta vira ututuma teharo vairaqe te hove tiataarave.

20 Tiriara qora uva ti variakave, tiqaa una uva ntuvakeha ti variakave, Noravano Kotiva mintimakero nái qoraiqama nimitairaqe te hove tiataarave.

21 Noravauvo, are ekaa haikaqaa raqiki variaravama variaro. Are nena nora autu koqerara irihara, ti koqema timitaane. Ekaa enta ai muntukavano tiriara vairara tira, are navutaaka kauquqihaira ti qaqini vara kaane.

22 Mpo, te vehi vaiintivano vaiha te tenta kahaqiarirava kia vaimanta vauraro ti muntukavanovata qoraiqimantama vauro.

23 Erainaini kuarivano aqu vireva ivaro maraquravano vukaiqama viro taiqa vintemake, te inaaraiqaqai varike taiqa virerave. Kaintaaqa ruqutu venta kaantemakero, ti qaqira kaivo.

24 Te kara aurama tauraro ti torivano kia kempukaiqivaro ti vaatavano oqita vivaro vuhaariru aqu vimantama vauro.

25 Vaiinti nahenti ti tauvaqa vauraa uva tiavo. Vika ti taveha nái qiata runkinkiri iha naaraihama timite variavo.

26 Mpo Noravauvo, are ti Variqavano variararo ai muntukavano tiriara vairara tira, are ti ruaruama timitaane.

27 Are mintiramanta ti navutaaka kankomake iri tave tiha, Oho, Noravano Kotiva vira ruaruama amite vaivama vaivo, tivarave.

28 Vika tiriara tiha, Kotiva vira qoraiqama amitairaro vaaquqama vuarire, tivara are kia mintiraitira, ti koqema timitenara.

Are ti qoraiqama timite variaka náivata qoraiqama nimitehara vika vara muntuvi kairaqe te ai kaiqa vaiintivano virara quahaare.

29 Are qaqi kairamanta ti navutaaka anomake kauruate.

Are qaqi kairaro vukai tavunavano vaiinti naavuma taintema kero, kaurira haikavano vika naavuma taarire.

30 Kia ho nái kahaqika variamanta hauri navutaaka vikaqaa uva vateha vika arukevorave tiro, Noravano Kotiva vika tataaqa himpi vaiharo vika kahaqirara ti, te naverai tivaqi viha Nora Kotira autu nora ami, virara koqeve tirera. Te vaiinti nahenti ruvaaqumavi vainaini vaiha, vira autu tuahera kareravema turo.

Copyright information for `TBG