Psalms 11

Devitiva maa ihira qara ntuvatora

Noravano Kotiva ti antua timitaarire ti, te virara noraiqaake iriqi vi vaunara.

Te minturamanta ne nantihae tiriara tiha, Uvirivano qetakero vintema kera, are kantera aiqinaini viramanta ai navutaaka kia ai aruate, ti variavo?

Ne tiha, Oho, qora kaiqa vare variaka mantaaqavi vaiha, vika nái huru vuike avuqavu ni variaka ntaihareka vikaqaa hinta utute variavo.

Kamaanira kempukavanovata taiqa viramanta ˻qora kaiqa vare variaka vika nái varaataa i kaiqara vare variamanta˼ avuqavu ni variaka nantiakee ho vaivarave?

˻Ho ne minti ti variaka iriate.˼ Noravano Kotiva ˻kia viraitiro˼, viva nai takuqi Naavuraqi qaqima vaivo.

Noravano Kotiva naaruvaini vaiharo nai avuhainaa taintaqaa oquvi vaiharo ekaa naato vataini varia vaiinti nahentika taveharo, vika vare varia kaiqaravata kankoma kero iri tave vairave.

Noravano Kotiva vaiharo koqe vaiinti nahentivata, qora vaiinti nahentivata tuantikero tave vaira. Vokiaka ruqutiha qoraiqama nimite variakara, viva kia vikara antuqa arivaro vairo.

Viva naaruvaihairo iha auru qaqi ite vainara qora kaiqa vare variakaqaa rauru kaanaro.

Nái qora kaiqa varera kaara viva kempuka uvai vara kairaro utiharo vika tatoqa aqukaanaro.

Noravano Kotiva avuqavu kaiqa vare vaivara tiro, viva avuqavu kaiqa vare variakara antuqa arivaro vairo.

Avuqavu kaiqa vare variaka, vika homa Kotiva vainaini oru vaiha koqemake variqi vivara.

Copyright information for `TBG