Psalms 115

Noravauvo, tenavu tentanavu hutu tuahera kaarorave.

Ai muntukavano tinavuara vaivara are tinavuara noraiqaakera iriqira vi varianarara ti, tenavu tentanavu hutu kia tuahera karaiti, ai nora autu tuaheraqi virerave.

Oho, vo vatanaa vo vatanaaka nantihae tinavu ireha tiha, Tantoe ni Variqavano vaivo? ti variara.

Tinavu Variqavano naaruvaini vaiharo, nai nana nana kaiqa varaataa ira vare vaira.

Tinavu Variqavano mintimakero vaimanta vo vatanaa vo vatanaaka variqa vaireka, vaiintivano kauquqohai aututaaka variara. Vaiintivanokorivesilvaave varake, vi haikaraqohai una variqa autukeha vate variara.

Ike, una variqa vika no vaimantavata, kia ho uva tivara.

Vika avu vaimantavata, kia ho tavevara.

Vika aato vaimantavata, kia ho uva irivara.

Vika aiqi vaimantavata, kia ho uhirevara.
Vika kauqu vaimantavata, kia ho auteha tavevara.

Vika aiqu vaimantavata, kia ho nivara.

Vika noqihai kia ho uva voqavata tivara.

Oho, una variqa auti variaka variqi vi, naantiara vika nái aututaa haikara vira voqaantemake vaivara.

Qaqi vaiinti nahenti una variqara noraiqaake iri variaka, vikavata vohaa qaramake vira voqaara vaivara.

Ne Isareri, Nora Kotiraqaa kempukaiqamake muntuvi variate.

Vivama ni kahaqiharo, kainkevano vaiinti antua amitaintema kero, ni antua nimite vairave.

10 Eronira anku Kotira kaiqa vara amite variaka, ne Kotiraqaa kempukaiqamake muntuvi variate. Vivama ni kahaqiharo, kainkevano vaiinti antua amitaintema kero, ni antua nimite vairave.

11 Nora Kotira aatu qeteha koqemake ni variaka, nevata Kotiraqaa kempukaiqamake muntuvi variate.

Vivama ni kahaqiharo, kainkevano vaiinti antua amitaintema kero, ni antua nimite vairave.

12 Noravano Kotiva kia tinavuara tauru karaitiro, viva tinavuara iriharo tinavu koqema timitaanaro.

Viva tinavu Isareri koqema timiteharo, Eronira anku Kotira kaiqa vara amite variakavata koqema nimitaanaro.

13 Nora autu vataakave, inaara autu vataakave, Nora Kotira aatu qeteha koqemake ni variaka, viva ekaa vika koqema nimitaanaro.

14 Mpo, kairaro Noravano Kotiva airi vainti ni nimiro, ni vaintivaravata airiqama kaarire.

15 Kairaro Noravano Kotiva naaruvavata vatavata autu kero vataiva, viva ni koqema nimitaarire.

16 Naaruvavano nai Noravano Kotiva iva vaivaro, vatavano tinavu vaiinti nahenti timitaivama vaivo.

17 Qutu vuaka evaara varianaini otu variarara ti, vika kiama ho Nora Kotira autu tuahera kevara.

18 Tenavu qaqi vaurauka vatevata naantiara ekaa entavata Nora Kotirara koqeve tivaqi virera.

Ho kaiqenavu Nora Kotira autu tuahera kaare.

Copyright information for `TBG