Psalms 116

Te Nora Kotirara ti aaqurihama timitaane turaro viva te vira aaraunara irirara tiro, ti muntukavano voqamakero virara vaimantama vauro.

Te vira aarauraro viva nai aato ti timi vairara ti, te tenta qaqi variqi vuaina entara vira aaramaqi virera.

Mpo, qutira haikavano naaqunta voqaara tiqaa vunta vaantama kero uqurama taimanta te qutuvi ruhiqauvi vaunara.

Te qutu vuaka varianaini vuarirava aumanto vaimanta te voqamake qeteha vauraro vi maarava ti taiqa kareva auti vaimanta vaunara.

Te mintimake vaiha viraqaahai Nora Kotira aareha tiha, Mpo Noravauvo, ti ruaruama timitairaqe te kia qutu vuare, tunara.

Noravano Kotiva tinavu aaqurihama timiteharo tinavu koqema timite vaivama vairo. Tinavu Variqavano tinavuara mpo ike ti vaivama vairo.

Kia ho nái kahaqi varia vaiinti nahentika variavaro Noravano Kotiva vika antua nimite vaimanta vika ho variara.

Tevata mintimake qoraiqamavi vauraro viva ti ruaruama timitaira.

Noravano Kotiva mintima kero ti koqema timitaivaro ti muntukavano paru i vaimanta vauro.

Noravauvo, te qutuvi ruhiqauvi vaurara are ti ruaruama timitera, ti auquru aaharaiqama timitera, tiriara hiqintuantorave tira, are tiqaa koqema kera raqikiqira vuanararama turo.

Noravano Kotiva mintima kero ti kahaqirara ti, te maa vataraqaa qaqi variqi vuaina entara vira avuqaa koqemake nuvaqi virera.

10 Te Kotirara viva quqaama ti kahaqianarove tivakeha vira aareha tiha, Mpo Noravauvo, nora maaravano tiqaa vaivo, tunara.

11 Vi entara ti muntukavano qoraiqimanta vaiha te tiha, Ike, ekaa vaiintivano ti varia uvava una uvaqaima vaivo, tunara.

12 ˻Te mintimake iriha vauraro Noravano Kotiva ti koqema timitaira.˼ Ike, viva ti koqema timitairara iriha te nanaofaae vira nai amirarave?

13 ˻Ho te maaofaara vira amirerave.˼

Teuaini kaqa vare oru Nora Kotira avuqaa vaiha, viva ti ruaruama timitairara iriha virara koqeve tivakeha, viuainira qihiara amitarera.

14 Mintimake viraqaahai te vira vaiinti nahenti ruvaaqumavi vainaini vaiha, te tenta kauqu aiqiqaa aqukeha vo uva vo uva tiva taunantemake autirera.

15 Noravano Kotiva nai vaiinti nahentiara noraiqaakero iri vairara tiro, vikaqihairo vovano qutiraro viva kiama virara qumina haikave tianaro.

16 Noravauvo, te ai kaiqa vaiintima vauro. Haaru ti nova ai kaiqa nahenti vaiharo ai kaiqa varaintemake, tevata vate ai kaiqa vare vauro.

Seni naaquntavano ti rumpa taivara are ti qantu timitaaramanta te qaqini kuvantuvi ho vauro.

17 Are ti mintima timitaanarara ti, te ariara koqeve tiainaofaara iha quara amiteha ai aararera.

18 Mintimake viraqaahai te ai vaiinti nahenti ruvaaqumavi vainaini vaiha, te tenta kauqu aiqiqaa aqukeha vo uva vo uva tiva taunantemake autirera.

19 Noravauvo, te viofaara Ieruharemini ai Naavu vainaini vaiha autu amitarerave.

Ho aniqenavu Nora Kotira autu tuahera kaare.

Copyright information for `TBG