Psalms 119

Alef א

Kia vo uvavanovata vikaqi vaimanta vika Noravano Kotiva tivatai uvara koqemake iriha ni variaka, Kotiva vika koqema nimite vaimanta vika quaheha variqi vi variara.

Vika Kotiva tivatai uvara koqemake iriqi viha, ekaa nái muntukaqihai vira rantareka auti variaka Kotiva vika koqema nimitaanaro.

Vika kia qora okara voqavata autiraiti, Nora Kotira aaraqaa koqemake ni variara.

Noravauvo, are tinavuara ti uva kia raqa karaiti, ekaa vi uvara koqemake raqikiha iriqi vuate tira, vo uva vo uva tiva taanarave.

Mpo, are uva maara tiva taanara te kempukaiqamake iriqi vuarera, te virara hove tiataara.

Are minti minti iate tiana uvara te koqemake iriqi vuarera, te kia kaurira haika varaainarave.

Are tiva taana uvava avuqavu uvaqai vaimanta te vi uvara vo enta vo enta kankomake iriqi viha, te tenta muntukaqihai quqaiqamake ai autu tuaheraqi virerave.

Mpo Noravauvo, te ekaa are tiva taatau taana uvara iriqi virerave. Are kia ti qaqira kaane.

Beth ב

Quvaaraa vaintive varaata vaintive, vika nantiakee kia hampi kaiqa vararaiti, koqemake vaivara? Ho vika ai uva iriha, vi uvara koqemake avataqi vivera, vika homa mintiake vaivara.

10 Mpo, te ekaa tenta avu aato muntukaqihai ai kaiqa vararerave. Are ti kahaqiraqe te kia ai uva voqavata raqa karaiti, ekaa vi uvara iriqi vuare.

11 Te ai uva raqa kaarorave ti, are tiva taana uvara tenta avu aatoqi vataunara.

12 Mpo Noravauvo, te ai autu tuahera karerave. Are nena koqe okara, vo okara vo okara ti humiqairaqe te vira avataare.

13 Are uva tiva taanara, ekaa vi uvara te tenta noqihai vaiinti nahenti tiva nimi vaunara.

14 Vaiintivano airi monuarave airairarave quahaintemake, te ai uva iriha avataainarara voqamake quaheha vairera.

15 Are uva maara tiva taanarave, koqe aaraqaa ni uvara tiva taanarave, te tenta aatoqi iriqi vi vaunara.

16 Mpo, are uva tivakera vataanarara ti hantuqa harimanta, te kia vi uvara tauru karerave.

Ghimel ג

17 Mpo, are ti nena kaiqa vaiinti koqema timitairaqe ˻te kia qutiraiti,˼ qaqi variqi viha ai uva iriqi vuare.

18 Are ti avu aato qantua timitairaqe te are uva tiva taanara iriqi viha, vi uvara voqaraa uva vira okara, vo okara vo okara anomake iri tavaare.

19 Mpo, kia te vukai enta maa vataraqaa variainarara tira, are kiama nena tivakera vataana uvara kukeqa karaitira, vira okara humiqaane.

20 Mpo, ti muntukavano ekaa enta are uva tiva taanara voqamakero iriataa ivaro vaira.

21 Nái nutuaraqai iri variaka are vika nitinara. Vika are uva tivakera vataanara tauvaqa utu amitaara kaara, are vika qoraiqama nimitaira vaaquqama vivarave.

22 Te are tivakera vataana uvara iriqi vunara kaara vika ti turoqareha naaraihama timite variarave. Are kia qaqi kaira vika mintina uvara tiriara tiate.

23 Mpo, qiata vaiintinavu ti hutu vataini tuvi vuarire ti, ruvaaqumavi variaveravata, te ai kaiqa vaiinti vaiha ai uva maara tenta aatoqi iriqi virerave.

24 Are uva maara tiva taarava ti muntuka paruma timitaimanta te quaheha vauro. Vi uvava ekaa enta avuqavu aara ti humiqe vaira.

Daleth ד

25 Oho, ti kempuka taiqaimanta te konkoma kanta hiqintivi vauro. Are nena tiva taana uvara iriharama, ti qaiqaa kempukaiqama timitairaqe ho variare.

26 Mpo, te tenta varauna kaiqara ekaa ai tiva amurara are vira irira, tinta tiva timianarave.

Are nena koqe okara, vo okara vo okara ti humiqairaqe te vira avataare.

27 Are ti kahaqiraqe te are tiva taana uvara okara kankomake iriare.

Are mintiraqe te are nora kaiqa, vo kaiqa vo kaiqa varenarara aatoqi iriqi vuare.

28 Mpo, ti muntukavano qoraiqivaro ti kempukavano kia vaimantama vauro.

Are nena kauqu aiqiqaa aqu kera tiva taana uvara iriharama, ti kempukaiqama timitairaqe te ho variare.

29 Mpo, are kia ti qaqi kairaqe te hampi aaraqaa viha una kaiqa varaare.

Tiriara viva vi aararaqaa vuantorave tira, are ti koqema timitehara nena uva tiva taanara ti humiqaqira vuane.

30 Ti muntukavano avuqavuqamake ni varia aarara vaimanta, te are tiva taana uvara viraqai iriqi virera.

31 Noravauvo, te ai uva maara kempukaiqamake iriqi vi vaunarara tira, are kia ti qaqi kairaqe te vo haika kaara kaurira haika varaare.

32 Are koqe avu aato voqavata ti timi varianarara ti, te kia rumokamake viraiti, te tuqavaaqamake ai aaraqaa viha, ai uva iriqi virerave.

He ה

33 Noravauvo, are nena uva tiva taanara ti humiqairaqe te ekaa enta vi uvara koqemake iriqi vuare.

34 Nena uva okara kankoma kera ti humiqairaqe te tenta muntukaqihai kempukaiqamake vira avataqi vuare.

35 Are minti mintimake nuate tiana uvara ti humiqairaqe te quahake vi aararaqaa nuvaqi vuare.

36 Are ti kahaqiraqe te monu airaira varaainarara kia noraiqaake iriraiti, ai uva iriqi vuainarara noraiqaake iriqi vuare.

37 Te qumina vo haika vo haikara avu autuarorave tira, are ti kahaqiraqe te ekaa vi haikara tauvaqa utu amitaare.

Are nena tianantema kera, ti koqema timitairaqe te ho variqi vuare.

38 Are nena tiva taana uvara irihara, ti nena kaiqa vaiinti koqema timitairaqe te ai aatu qeteha ai uva iriqi vuare.

39 Mpo, te qaiqaa kaurira haika varaarorave tira, are ti kahaqiraqe te ai uva koqera ˻iriqi vuare˼.

40 Mpo, ekaa enta te are uva tiva taanara iriataa imantama vauro. Are nena avuqavu okarara irihara, ti qaqi kairaqe te kia qutiraiti, qaqi variqi vuare.

Waw ו

41 Noravauvo, ai muntukavano tiriara enena vaira qaiqaavata ti humiqaane.

Are nena kauqu aiqiqaa aqu kera tiana uvara irihara, ti ruaruama timitaane.

42 Are mintiraqe te tiriara qora uva ti variaka náivata tiva nimiare. Te are tiva taana uvaraqaa muntuvi vauraukave.

43 Are tiva taana uvava vivaqai ti ho kahaqianarove tunarara tira, kia ti qioqama tairaqe te ai quqaa uva qaqiqai tivaqi vuare.

44 Te ekaa enta are uva tiva taanara koqemake iriqi virerave.

45 Te ai uva maarara noraiqaake iriqi vihara ti, te kia vo haika aatu qetaraiti, nahainaini qaqi nuvaqi virera.

46 Te avuhainaa vaiinti nivuqaa oru vaiha kia kauriraiti, ai uva qaqi tiva nimirera.

47 Are uva tiva taanarara ti voqama kero hantuqa harimanta, te quaheha vi uvara iriqi virera.

48 Mpo, ti muntukavano voqamakero are uva tiva taanarara vaimanta, te vi uvarara voqaraa uvavema turo.

Are vaiinti nahentiara maantimake ti aaraqaa nuate tiana uvara, te vi uvara vo enta vo enta tenta avu aatoqi iriqi virerave.

Zain ז

49 Are haaru nena kauqu aiqiqaa aqu kehara ti nena kaiqa vaiintiara tivataana uvara qaiqaa iritaane.

Te vi uvara iriha ariara viva quqaama ti kahaqianarove, tunara.

50 Te nora maaraqi vauna entara are nena kauqu aiqiqaa aqu kera tiva taara uvava ti muntuka qihaaqama timitaira.

Te vi uvara iri tiha, Quqaama, te kia qutu viraiti, qaqi variqi virarave, tunara.

51 Nariaraqai noraiqaake iri variaka, enena tiriara qoriri qaariri tiha naaraihama timite variamantavata, te kia are tiva taana uvara qaqira kaunarave.

52 Noravauvo, are haaru vo uva vo uva tiva taanara, te kia tauru karaiti, qaqi irite vauraro vi uvava ti muntuka paruma timite vaira.

53 Oho, qora vaiinti vika are uva tiva taanara raqake variara kaara ti voqamakero arara ite vaimanta vaunara.

54 Te maa vataraqaa vona vona variqi viha, are uva tiva taanara viraqaa te ihi arakeha ti vaunara.

55 Noravauvo, te entaqi vaiha kia ai tauru karaiti, ariara qaqi iriteha are uva tiva taanaravata koqemake avataqi vi vaunara.

56 Te are tiva taana uvara iriqi vuraro vi uvava ti muntuka paruma timite vaimanta vaunarave.

Heth ח

57 Noravauvo, te variqi viha ariaraqai noraiqaake iriqi virerave.

Te tenta kauqu aiqiqaa aquke tiha, Te ekaa ai uva iriqi virerave, turo.

58 Ekaa tenta muntukaqihai ariara ike mpo tiha, Are nena kauqu aiqiqaa aqu kera tianantema kera, ti aaqurihama timitaane, turo.

59 Te tenta qaqi variqi vuainarara aatoqi iriqi viha tiha, Mpo, te ai aaraqaa viha ai uva maara iriqi virerave, tunara.

60 Kia te varike mintirerave, te vaaka are minti minti iate tiana uvara avataqi virera.

61 Qora vaiinti vika qora kaiqa varareka ti rarau vare viqevata, te kia are tiva taana uvara tauru karaiti, qaqi vira iriqi virera.

62 Are tiva taana uvava avuqavu uva vaimantara ti, te vo enta vo enta, enta tavaara himpi vaiha ariara koqeve ti vaunara.

63 Ai aatu qeteha koqemake ai uva iriqi vi variaka, te vikara ti qata vakaa, aura nakaama variavo tunara.

64 Noravauvo, ekaa naato vata maata variaka ai muntukavano vikara vaira tave variara.

Are nena koqe okara, vo okara vo okara ti humiqairaqe te vira avataare.

Teth ט

65 Noravauvo, are nena tiva taana uvarara irihara, ti nena kaiqa vaiinti koqema timite variaro.

66 Are uva tivakera vataanarara te kempukaiqamake iriqi vi vaunarara tira, are ti avu aato kahaqiraqe te ai uva okara kankomake iriare.

67 Te koqe aara qaqirake hampi aaraqaa vurara are ti ruqutihara utetaanarara ti, te vate ai uva iriqi vi vaunara.

68 Mpo, ai okaravano koqe okara vaivaro ai kaiqavanovata koqe kaiqa vairara tira, are vira vira ti humiqairaqe te avataare.

69 Nái autuaraqai iri variaka una uva tiriara viti viri tiva nimi variamantavata, te ekaa tenta avu aatoqihai are tivakera vataana uvara iriqi vi vaunara.

70 Vo vaiintiara ike mpo tiva nimiteva kia vikaqi vaimantavata, te are tiva taana uvarara hantuqa harimantama vauro.

71 Mpo, koqemama are haaru ti ruqutihara utetaanarave.

Are kia mintima timitaaraitirio, te kiama ai uva okara avataqi vuraitirio.

72 Are nena noqihaira tivatanaa uvara irihama te tiha, Airikorive,silvaave, vi haikava vi haikava qumina haikaqai vaivaro, ai uvavano nai nora haikama vaivo, turo.

Yod י

73 Are nena kauquqohaira ti autu kera vataanarara tira, ti avu aato kahaqi vairaqe te vo uva vo uva are tiva taanara koqemake iriqi vuare.

74 Ai uvavano quqaa vivauma varianarove ti vaunarara tira, are qaqi kaira ai aatu qeteha ai autu tuahere vaika ti taveha quaheha variate.

75 Noravauvo, te kankomake iruraro are tiva taana uvava avuqavu uvaqai vairave. Are tiriara noraiqaakera iri variaravara tira, are ti utetehara tiqaa maara vataaro.

76 Are kauqu aiqiqaa aqu kehara ti nena kaiqa vaiintiara tiva taana uvara irihara, qaqi kairaro ai muntukavano tiriara enena vaiva ti muntuka paruma timite vairaqe te ho variqi vuare.

77 Are tiva taana uvarara te voqamake quaheha vaunarara tira, are ti aaqurihama timitehara qaqi kairaqe te kia qutu viraiti, qaqi variqi vuare.

78 Oho, nái autuaraqai iri variaka una uva tiqaa oqike ti variara kaara are qaqi kairamanta vika kaurira haika varaate.

Ai uva maara, vo uva vo uva tenta aatoqi qaqi iriqi virera.

79 Are qaqi kairamanta ai aatu qeteha ai uva iriqi vi variaka, vika te iainanaini ani ti hampata variate.

80 Mpo, are ti kahaqiraqe te are ekaa uva tivakera vataanara iriqi viha, kia te tenta autuaina okarara iriha kauruare.

K af כ

81 Are ti ruaruama timitenara veka vauraro ti muntukavano maara ntaimantama vauro.

Te mintimake vaihavata, te are tiva taana uvava quqaa vivauma varianarove tivakehama, vi uvarara noraiqaake iri vauro.

82 Mpo, are kauqu aiqiqaa aqu kera tiva taarava qovaraiqiaina entarara te qumina aitutumaqi vuraro ti tivuantaiha itaivo. Mintimanta te ariara tiha, Mpo, tairentae viva ti muntuka qihaaqama timitaanarove? turo.

83 Memeraa pahiqiuaini vataavaro qunahi vimanta qaqirakaara, te vira voqaarama qoraiqamavi vauro.

Te mintimake vaihavata, kia te are uva maara tianara tauru karaiti, qaqi iriqi vi vauro.

84 Mpo, te ai kaiqa vaiintivano nora maaraqi vauro. Are nanti nanti enta varikerae ani ti kahaqinarave?

Are tairentae ti qoraiqama timite variakaqaa uva vatehara náivata ntaihenara?

85 Nái autuaraqai iri variaka, vika kia are tiva taana uvara iriraiti, vika tiriara viraqi aqu vuarire ti, hiqainti quvite variara.

86 Are minti minti iate tiana uvava vaireva, koqe uva vaimanta tenavu homa ekaa vi uvaraqaa muntuvi vairara.

Vika quminaiqama keha ti qoraiqama timite variara kaara te ariara ti kahaqiane turo.

87 Oho, vika ti haruke ruhiqau kaamantavata, te kia ai uva maara qaqira karaiti, vi uvara qaqi iriqi vi vaunara.

88 Mpo, ai muntukavano tiriara vairara irihara, are tiqaa koqema kera raqiki vairaqe te kia qutiraiti, qaqi variqi vuare.

Are mintiraqe te are tiva taana uvara koqemake iriqi vuare.

Lamed ל

89 Noravauvo, ai uvavano ekaa entama variqiro vuanarove. Ai uvavano naaruvaini kempukaiqama keroma vaivo.

90 Are nena vaiinti nahentiara kia tauru karaitira, are vikaravata, ekaa vika kuvuarama tekaravata, noraiqaakera iriqira vinarave.

Are maa vatara autu kera nai vairaqaa vataanarara tiro, vatevata maa vatava qaqi nai mintiakero vairave.

91 Are tiararo ekaa haikavano qovaramaviro vaira. Ho vi haikava vi haikava vatevata qaqi mintimake variarave.

Ekaa vi haikava vaireva, ai kaiqa vara amite variaka vaiha kia taiqa viraiti, qaqi variqi vi variara.

92 Are tiva taana uvava ti voqamakero quahama timite vaimantama vauro.

Vi uvava kia ti mintitirio, nora maaravano tiqi vaiva ti haru kaimanta te qutuma vuraitirio.

93 Te ai uva maara iriqi vurara are ti qaqi kaaramanta te kia qutiraiti qaqi vaunara. Virara irihama te kia ai uva qaqira karerave.

94 Mpo, te are iaraukama vauro. Te ai uvara noraiqaake iriqi virerave ti vaunarara tira, are ti ruaruama timitaane.

95 Qora kaiqa vare variaka kukeqavi vaiha ti haru kareka auti variamanta, te kia vikara noraiqaake iriraiti, te tenta avu aatoqi ekaa are tivakera vataana uvara qaqiqai iriqi virera.

96 Te tavauraro ekaa vo haika vo haikavano variqiro viro vuru taiqa vuarira haikava vaivaro, ai uva vivaqaima kia taiqa viraitiro, qaqi variqiro vuanarovema turo.

Mem מ

97 Mpo, are tiva taana uvarara ti voqama kero hantuqa harimanta, te virara entaqivata aatitairaqaavata aatoqi qaqi iriqi vi vaunara.

98 Are tivakera vataara uvava ekaa enta ti hampata vaiharo ti koqe avu aato timi vaimantara ti, te tenta navutaaka avu aatovata naatara kaunara.

99 Ekaa enta te ai uva maara tenta aatoqi iriqi vihara ti, te vo okara vo okara kankomake iri tave, tentatisaaka avu aatovata naatara kaunara.

100 Te are minti minti iate tiana uvara koqemake avataqi vi vaunarara tiro, ti avu aatovano naampai avu aatovata naatara kaira.

101 Qora aara airi vaimantavata, te ai uvaqai iriqi virerave tivakeha, kia vi aararaqaa vunara.

102 ˻Kotio˼, are nenavano nena uva maara ti humiqe varianarara ti, te vi uvara kia qaqira karaiti, qaqi iriqi vi vaunara.

103 Hani nauraro noqaahairo hiakaa i vaivarovata, ai uvavano nai voqavatama hiakaa ivo.

104 Are tivakera vataana uvava ti koqe avu aato timi vairara tiro, ekaa qora okarara kia ti hantuqavano vaimantama vauro.

Nun נ

105 Raamuvano aara ataama timitaintema kero, ai uvavano koqe aara ti humiqe vaimanta ni vaunara.

Ovavano ataama amitaintema kero, ai uvavano ti aara humiqe vaimanta te avuqavu ni vaunara.

106 Te tenta kauqu aiqiqaa aqukeha ekaa ai avuqavu uva avataqi virerave tunara kia qaqira karaiti, tenta tunantemake ai uva iriqi virerave.

107 Mpo Noravauvo, maaravano voqamakero ti qoraiqama timite vaimantama vauro. Are nena tiva taana uvara irihara, ti qaqi kairaqe kia qutiraiti, qaqi variare.

108 Noravauvo, areofaara quahaanantema kera, te ai ihi tiva amite variainarara quahaane. Are nena uva tivakera vataanara viravata ti humiqairaqe te ekaa vi uvara koqemake iriqi vuare.

109 Vo enta vo enta te kia tenta qaqi variqi vuainarara noraiqaake iriraiti, te are tiva taana uvaraqai iriqi virera.

110 Qora vaiinti vika ti ravaaqavu kareka vaara vuike vataamanta, te kia ai uva qaqira karaiti, kempukaiqamake iriqi vi vaunarave.

111 Ai uvavano voqama kero ti muntukaqi quahara haika timi vaimanta, te vi uvara ekaa enta tuataqi virera.

112 Te tentara tiha, Te are tiva taana uvara kia qaqira karaiti, ekaa vi uvara avataqi vi, vuru qutu vireravema turo.

Samek ס

113 Oho, unaqaraiqama keha ai avataqi ni variakara kia ti hantuqa harivo.

Are tiva taana uvarara ti hantuqa harimantama vauro.

114 Navutaaka ti harukevorave ti, te are variananaini kukeqavi vaunara. Kainke voqaantema kera, are ti antua timite varianara.

Te ai uvara noraiqaake iriha vi uvava quqaa vivauma varianarove, turo.

115 Ne qora okara auti variaka, te iainanaihai qaqirake vuate. Te tenta Variqavano uva tivakero vataira iriqi virera.

116 Kotio, are nena kauqu aiqiqaa aqukera tiva taana uvarara irihara, ti kempukaiqama timitairaqe te kia qutiraiti, qaqi variqi vuare.

Hauri te ariara viva ti kahaqianarove tiarirava quminaiqiantora.

117 Are ti tuatairaqe te koqemake variare.

Te ekaa enta ai uvara koqe uvave tivakeha viraqai iriqi virerave.

118 Are uva tivakera vataanara qaqirakaaka are vika qoririmake varianara. Vika una uva tivateva quminaiqama vuanaro.

119 Qumina nuhiqi haikara qaqira kaantemakera, are ekaa vataini qora kaiqa vare variaka qaqirake varianarara tiro, ti muntukavano ai uvara voqama kero hantuqa harimantama vauro.

120 Mpo, te ai mpeqa okarara iriha ai aatu qete vauraro ti aiqu kauqu ntiri ntiri i vaimantama vauro.

Are uva avuqavuqina okarara, viraravata te irihama qete vauro.

Ayin ע

121 Mpo Noravauvo, te koqe okara, avuqavu okaraqai autunarave. Virara iriharama kia ti navutaaka kauquqi qaqi kairamanta vika ti qoraiqama timitaate.

122 Vo haikavano ti qoraiqama timitaantorave tira, are ti nena kaiqa vaiinti kahaqiane.

Kia qaqi kairamanta nái autuaraqai iri variaka tiqaa maara vataate.

123 Mpo, are nena kauqu aiqiqaa aqukehara tihara, Ai ruaruama amitarerave tianarave. Vi entava qovaraiqiainarara te qumina aitutumaqi vuraro ti tivuantaiha itaivo.

124 Ai muntukavano tinavuara enena vairara iriharama, ti nena kaiqa vaiinti nena koqe okara, vo okara vo okara humiqairaqe te vira avataare.

125 Te ai kaiqa vaiintivano vaunarara tira, are ti koqe avu aato timiraqe te ai uva kankomake iriare.

126 Noravauvo, qora vaiinti nahenti are uva tiva taanara raqake variara kaara himpira, nena okara vika numiqaane.

127 Airi tataa koqemake hiqamataakoriva vaivarovata, ti muntukavano avuniqamakero are tiva taana uvararama vaivo.

128 Te ekaa ai uvara avuqavu uvama vaivo ti vaunara. Ekaa qora okarara kia ti hantuqa vaimantama vauro.

Pe פ

129 Ai uvavano nai koqe uva vairara ti, te ekaa vi uvara koqemake iriqi vi vaunara.

130 Ai uvavano vaiinti avu aatoqi vairaro vi uvava vira avu aato ataama amitaanaro. Vi uvava kia koqe avu aato vataa vaiintivata koqe avu aatoma amianaro.

131 Vainti naativano karara antura ntiharo no aaqaa vintemakero, ti voqamakero ai uvara hantuqa harimantama vauro.

132 Ai autuara noraiqaake iri variaka aaqurihama nimitaanantema kera, tuqantaavira tivata tavehara aaqurihama timitaane.

133 Are nena uvara irihara ti koqe aara humiqairaqe te viraqaa nuare.

Mpo, are kia qora okara qaqi kairaro viva ti ravaaqavukero tiqaa raqikiarire.

134 Ti qoraiqama timitareka auti variakaqihaira ruaruama timitairaqe te ai uva ho iriqi vuare.

135 Mpo, are ti nena kaiqa vaiinti koqema timitehara nena koqe okara, vo okara vo okara ti humiqairaqe te vira avataare.

136 Airi vaiinti nahenti are tiva tanaa uvarara kia noraiqaake iriraiti, vi uvara raqake variara kaara te iqi rate vauraro ti auquruvano voqama kero nte vaimanta vauro.

Sade צ

137 Noravauvo, ai okaravano vaireva, avuqavu okara vaivaro, are ekaa uva tiva taaravavata avuqavu iro vairave.

138 Are uva maara tiva taarava nai avuqavu iro vaimanta, tenavu homa ekaa vi uvaraqaa muntuvi vairara.

139 Oho, ti navutaaka ai uvara qumina uvave ti variara kaara ti voqama kero vikara arara ite vaimantama vauro.

140 Te tavaurara are kauqu aiqiqaa aqu kera ekaa uva tiva taarava quqaa uvama vaivo. Ti ai kaiqa vaiinti vi uvarara voqamakero hantuqa harivo.

141 Te qumina vaiinti vauramanta vaiinti nahenti ti iri qoraiqama timite variamantavata, te ai uva maara kia tauru karaiti, ekaa vi uvara qaqi iriqi vi vaunara.

142 Ai avuqavu okaravano kia taiqa viraitiro, ekaa entama variqiro vuanaro. Are uva tiva taarava, quqaa uvama vaivo.

143 Airi maaravano tiqi qovaraiqivarovata, are uva maara tiva taarava ti muntukaqi quahara haika timimanta te quaheha vauro.

144 Are uva maara tiva taarava ekaa enta avuqavuqiro varianaro.

Are ti avu aato kahaqiraqe te vi uvara kankomake iriqi viha, kia qutiraiti, qaqi variqi vuare.

Qof ק

145 Mpo Noravauvo, te ekaa tenta kempukaqohai ai aareha tiha, Are ti uva iriane, turo. Mpo, te ekaa ai uva avataqi virerave.

146 Te ai aareha tiha, Are ti ruaruama timitairaqe te ekaa are tiva taana uvara tuataqi vuare, turo.

147 Te kia aatitairaqi himpi, ariara viva ti kahaqiarire ti, ai aare vauro.

Te are kauqu aiqiqaa aqukera tiva taana uvava quqaa vivauma varianarove tivakeha, vi uvarara noraiqaake iri vauro.

148 Vo enta vo enta entaqi te kia vaitaraiti, taintaqaa qaqi vaiha, are tiva taana uvarara tenta aatoqi qaqi iriqi vi vaunara.

149 Noravauvo, ai muntukavano tiriara vairara iriharama, ti uva iriane.

Are avuqavuqama kera uva rahe variaravara tira, are tiqaa raqiki vairaqe te kia qutiraiti, qaqi variqi vuare.

150 Oho, ti qoraiqama timitareka auti variaka te unanaini vaini vainimaqi ani variavo. Vika are tiva taana uvara kia avate variakave.

151 Noravauvo, vika mintiavaravata, are ti aumanto varianara. Te tavauraro are uva tivakera vataarava, ekaa vi uvava quqaa uvaqaima vaivo.

152 Nai haaru te ai uva kaara nti vauraro ti aatovano kenko tiro iri vimanta te tiha, Vira uvavano ekaa enta variarire tiro, viva vi uvara tivakero vatairave, tunara.

Resh ר

153 Mpo Noravauvo, te are tiva taana uvara kia tauru kaunarara tira, are maaravano ti qoraiqama timite vaira tavehara, ti ruaruama timitaane.

154 Are navutaaka nivuqaa vaihara, ti auta ntuva timitera kuvantu timitaane. Nena kauqu aiqiqaa aqukera tiva taanantema kera, ti kahaqiraqe te kia qutiraiti, qaqi variqi vuare.

155 Qora kaiqa vare variaka, vika are tiva taana uvara kia avataqi vuara kaara, are vika kuvantukera ntitera aarava kia ho varianaro.

156 Noravauvo, are vaiinti nahenti aaqurihama nimite variana okarava nai uritarero vairara tira, are qaqi kairaqe te kia qutiraiti, qaqi variare.

157 Navutaaka airitahaa vaiha ti qoraiqama timite variamantavata, te kia ai uva qaqira karaiti, vi uvara qaqi iriqi vi vaunara.

158 Oho, kia ariara noraiqaake iri varia vaiintika, vika kia ai uva avate variara kaara te vika tavauraro tivu naavu aqimantama vauro.

159 Noravauvo, are ti tavaararo ti ai uvara hantuqa harimantama vauro.

Te mintunarara tira, ai muntukavano vaiinti nahentiara vai okarara irihara, ti qaqi kairaqe kia qutiraiti, qaqi variare.

160 Ekaa ai uvavano vaireva, quqaa uvaqaima vaivo.

Ekaa vi uvava avuqavu uvavano vairara tiro, kia taiqa viraitiro, ekaa entama varianaro.

Shin ש

161 Qiata vaiinti vika quminaiqama keha ti qoraiqama timite variamantavata, te kia vika naatu qetaraiti, ai uvaraqai qeteha, virara noraiqaake iriqi vi vaunara.

162 Vaiintivano airi monuve airairave rantakero varero quahaintemake, te are kauqu aiqiqaa aqu kera tiva taana uvarara quahehama vauro.

163 Kia ti una uvara hantuqa harivo. Are tiva taana uvara, viraraqai ti hantuqa harimantama vauro.

164 Are uva tiva taarava avuqavu uvaqai vaimantara ti, te vo enta vo enta 7 tataa ariara koqeve tivaqi vi vaunara.

165 Are uva tiva taanara virara antuqa arimanta variaka, vika muntukavano paru i vaimanta variavaro kia vo haikavanovata vika qoraiqama nimitaira hiqinti qoraiqama vivara.

166 Noravauvo, are ti kuvantu timitena entara veka vaiha, te are minti minti iate tiana uvara koqemake iriqi vi vauro.

167 Ti muntukavano ai uva maarara voqamakero vaimanta, te ekaa vi uvara koqemake iriqi vi vaunara.

168 Are ekaa te auti vauna okarara kankoma kera iri tave varianarara ti, te are ekaa uva tivakera vataanara koqemake iriqi vi vaunarave turo.

Tau ת

169 Noravauvo, qaqi kairaro te ai aareha ariara ike mpo tiaina uvava are inanaini oru vuarire.

Are haaru tiriara tiva taanara irihara, koqe avu aato iriainara ti timiane.

170 Te ai aaraaina uvara iriharama, haaru nena tianantema kera, ti ruaruama timitaane.

171 Are nena koqe okara, vo okara vo okara ti humiqe variaramantara ti, te ai autu ekaa enta tuaheraqi virera.

172 Are tivakera vataara uvava nai avuqavuqiro vaimantara ti, te ekaa vi uvara iriha tenta noqihai ariara ihi tivaqi virera.

173 Te are tivakera vataana uvara avataqi vi vaunarara tira, are ti kahaqireva qeramatera variane.

174 Mpo, are ti kuvantu timitena entara, tavaataa imantama vauro. Te ekaa are tiva taana uvara iriha voqamake quaheha vauro.

175 Are ti qaqi kairaqe te kia qutiraiti, qaqi variqi viha ai autu tuahera kaare.

Kairaro are tiva taana uvava ti kempukaiqama timitairaqe te koqemake variqi vuare.
176 Sipisipivano vi aniharo kakakima vintemake, tevata hampi niha kakakima vunarave.

Mpo, te mintunarara tira, are ti nena kaiqa vaiinti tuvu ranta kaane. Are tiva taana uvara te kiama tauru kauro.

Copyright information for `TBG