Psalms 121

Te aiqinaini vuruvi aitutuma taveha tiha, Mpo, ti kahaqiarirava taihairoe qovaraiqianarove? tunara.

˻Te minti tivake tiha,˼ Ho Noravano Kotiva naaruvavata vatavata autukero vataiva, vivama ti kahaqiarirava vaivo, tunara.

Viva kia vaitaraitiro, koqema kero ariqaa raqikiqiro viharo, kia ai qaqi kairaro ai aiquvano vauriri ntairara are hiqintinara.

Ho iriate. Isareriqaa maimaraara raqiki vaiva, viva kia naka uaiqavata avu tauntaivaro vaitaraitiro, viva qaqi avu rampaikero tavamaqiro vi vaivama vaivo.

Noravano Kotiva ariqaa koqema kero raqiki vaira.

Viva ai kauqu tanaraini vaiharo ai mantaaqa amite vaivara are vira aumaqaaraqi koqemakera vi ani varianara.

Aatitainaraqaa kuarivano kia ai tatoqa kairaro, entaqi toravano kia ai qoraiqama amitaanaro.

Nai nana nana haikavanoe ai qoraiqama amitareva auti vairaro Noravano Kotiva ai antua amitairaro kia vo haikavanovata ai qoraiqama amitairara are ho variqira vinara.

Are vona vona vi ani vairaro Noravano Kotiva qaqiqai ariqaa koqemakero raqikiqiro virara, are vatevata naantiara ekaa entavata, koqema kera variqira vinaravema turo.

Copyright information for `TBG