Psalms 13

Devitiva maa ihira qara ntuvatora

Mpo Noravauvo, tairentae are qaiqaa ti iri timitenarave?

Are ekaa entae tiriara tauru kehara variqira vinarave?

Are nanti nanti entae ti tivuqaa kukeqavira variqira vinarave?

Ti muntukavano qoraiqimanta te vo enta vo enta nora maara varaqi vi vaunara.

Mpo, are taireve vi maarara taiqa timitenarave?

Tairentae are ti kahaqiramanta ti navutaaka kia qaiqaavata ti haatara kaate?

Noravauvo, are ti Variqavano variaro. Vo tivakera, ti tavera ti qaiqaa kempukaiqama timitaane.

Hauri are ti qaqi kairaqe te qutu vuarora.

Hauri ti navutaaka tiriara tiha, Tenavu vira aatarama kauro, tivakeha oqovivi autiha vora ntuva timitevora.

Ai muntukavano tiriara vainara te virara noraiqaake iriqi virera.

Quqaama are ti ruaruama timitenarara tiro, ti muntukaqihairo koqe i vairaqe variqi virera.

Noravauvo, are ti koqema timitaanarara ti, te ai ihi tiva amitaqi virerave, turo.

Copyright information for `TBG