Psalms 132

Noravauvo, haaru Devitiva ariarao tiro, vukaari utiharo vo kaiqa vo kaiqa varaira kia tauru kaane.

Mpo, are Isareri vatanaaka kempuka Variqavano variaro. Devitiva nai kauqu aiqiqaa aqukero tivatai uvara, qaqi iritaane.

Viva minti tirave: Hauri te kia vira Naavu kaqa amitaraiti, te tenta naavuqi oriqete tenta taintaqaa vaitaarorave.

Noravano Kotiva tinavu Isareri kempuka Variqavano variaina Naavurara iriha, te vira Naavu naane kaqa amite, viraqaahai te auraara vaiha vaitarerave.

Tenavu tota Betarihemini vaiha Kotiva uva tiva taatautaiVokiseva vai vakaakara iri, viraqaahai tenavu virara rantaqi vivi tavauraroVokise viva Kiriati-Jearimi vatuka tataaqa naahoqi vaira.

˻Mini vaimanta tenavuVokisevira vare vuru Ieruharemini ke˼, viraqaahai tenavu tiha, Kaiqenavu Nora Kotira Naavuni oru vira aiqutaraini kankakaavi vaiha, vira autu tuahera kaare, tunara.

Noravauvo, are uva tiva taatau taanaVokiseva viva ai mpeqa okara tinavu humiqe vairara tira, are himpira viVokisera hampata ani nena Naavuqi ekaa enta variqira vuane.

Are nena kaiqa vara amite varia vaiintika kairamanta, vika ekaa enta avuqavu okaraqai autuqi vuate.

Are nena vaiinti nahenti qaqi kairamanta vika quaheha ihi tivaqi vuate.

10 Noravauvo, are nena kaiqa vaiinti Devitirara irihara, kiama avuhainaara vira nena kaama taanara qoririma kaane.

11 Haaru Noravano Kotiva nai kauqu aiqiqaa aqukero Devitirara kempukaiqama kero tivatai uvara viva kiama qaqini vara kaanaro.

Viva Devitirara mintima tiro: Te are kuvuarama tenaraqihai vaiinti vo noraiqama kaariraro viva avuhainaa vaiintivano varianarove.

12 Ho ai maaqu vika te uva tiva taatau taunarave, ekaa te uva maara tiva taunarave, koqemake iriqi vivera, naantiara vika maaquvara nái qoka vatuka vare, avuhainaa vaiintiqamavi vaivarave. Vika ekaa enta mintiakema raqikiqi vivarave, tiro. Noravano Devitirara minti tira.

13 Noravano Kotiva Saioni vatuka nai kaama tero te viraqi vairerave tira.

14 Viva tiharo, Te maa vatukaraqi ekaa enta variqi virerave. Ti muntukavano maa vatukarara vaimanta, te viraqi vaiha vaiinti nahentiqaa raqikiqi virerave.

15 Te Saioni vatukaqi vaika airi haika nimiari vika kiama vo haikaravata aavo qivarave. Te vehi vaiinti nahenti kara nimiari vika ho nevarave.

16 Ti kaiqa vara timite vaika, te vika koqema nimitaari vika te vaiinti nahenti kuvantu nimitaaina okarara iriha, koqe kaiqa varaqi vimanta, Saioniqi vai vaiinti nahentika quaheha ihi tivaqi vuate.

17 Te Devitira ankuqihai vaiinti vo kaamate noraiqama kaariraro viva ovavano koqemakero itaintema kero, raqikiqiro vuanaro.

18 Viva raqiki vairaqe te vira navutaaka naatara amite, kaurira haika vika nimirerave.

Te kaama taaina vaiintiva mintimakero nai vaiinti nahentiqaa raqiki vairamanta vika koqemake variqi vivarave, tiro. ˻Noravano Devitirara minti tira.˼

Copyright information for `TBG