Psalms 137

Isareri vika nái maaqainiara iqi ratora

Mpo, tenavu Babironini vai namarira, vo namari vo namari auvahianta oquvi vaiha, Saioniniara aato iruraro tinavu muntuka qoraiqimanta iqi rate vaunara.

Tenavu ihi tiha ruquti vauna haikara nontauni vai katariraqi hirite tiha, Mpo, tenavu kia ihi tiataarave, tunara.

Tinavu rumpataaka tinavuara tiha, Ne tinavu ihi tiva timite vaiqe tenavu quaheha variare. Ne Saioniniara tivate ihira tinavu tiva timiqe iriare. tiara.

Oho, tenavu vo vatanaaka vataini vaiha nantiakee Nora Kotirara tivate ihira tirarave?

Mpo, Ieruharemivauvo, te ai tauru kaarera, homa ti kauquvanovatakitaa ruqutinara tauru kaarire.

Ieruharemivauvo, te ariara tiha, Are avuhainaa vatuka, te quahaarira vatukavama variaro, ti vaunarave. Te vi uvara tauru kaarera, homa ti aunta qoraiqiraqe te kia ho qaiqaa ihi tiare, turo.

Oho, Noravauvo, navutaaka Ieruharemi vatuka aatarakaa entara Idomu vatanaaka tia uvara are tauru kerora.

Vi entara Idomu vika tinavu navutaakara tiha, Ne vi vatukara ekaa ravantiaqa aqukaate. Ekaa Ieruharemiqi vai haikaravata rakavu raakavuma kaivaro anoma taiqa vuarire, tiara.

Babironivauvo, qetehara variane. Are qoraiqamama vinarave. Vaiinti vovano are tinavu qoraiqama timitaanarara iriharo, ninavata qoraiqama amitaarira vaiintiva quahaarire.

Ai vainti naati vika nái noka kauquqihairo raqiakero oriqaa vika qiata rukavu kaarirava quahaarirema turo.

Copyright information for `TBG