Psalms 138

Devitiva maa ihira qara ntuvatora

Noravauvo, te naaruvaihainaaka nivuqaa vaiha, ekaa tenta muntukaqihai ariara koqeve tiha ihi tivakeha ai autu tuahera karerave. (Haarua vuku hinivanonaaruvaihainaakave tiamanta hinivanovariqanavuveti variara.)

Ai muntukavano tiriara vaivara are tiriara noraiqaakera iri varianarara ti, te ai takuqi vai Naavuva vainaini kankakaamavi viri vataini vate vaiha, ai autu tuahera karerave.

Ai autuvanovata ai uvavanovata ekaa vo haika vo haika uri aatarakero avunima vaivo.

Te ai aarauna entara are ti uva irira, ti kempukaiqama timite variaramanta te kia qetaraiti vaunara.

Noravauvo, naantiara ekaa avuhainaaka vo vataini vo vataini vaika ai uva iri, vika ai autu tuahera kevara.

Ai okaravano nai mpeqa okara vairara ti, vi entara vika are ekaa kaiqa varenarara iriha ihi tivara.

Noravauvo, are nai uritarakera kantaaqaini vaiharavata, vaiinti nahenti nái nutu vatainiqamake variakara are kia tauru karaitira, vikara qaqi iriqira vi varianara.

Nái nutu tuahere variaka kia ho ai avuqaa kukeqavi vaivara.

Airi maaravano ti ravaaqavu kareva auti vaivaravata, are ti antua timite variaramanta te kia qutiraiti, koqemake vaunara.

Ti navutaaka arara itaimanta ti qoraiqama timitareka auti variavara, are vika ntaihehara nena kempukaqohaira ti ruaruama timite varianara.

Noravauvo, are ti muntukaqi hoqarama taana kaiqarara irihara, vi kaiqara vara vuru taiqa kairaqe te ho variare.

Ai muntukavano tiriara ekaa entama variqiro vuanaro.

Mpo, are nena kauquqohaira ti autukera vataarava varianarara tira, kia ti qaqira kaanerama turo.

Copyright information for `TBG