Psalms 139

Devitiva maa ihira qara ntuvatora

Noravauvo, are ti avu aatoqi uqautama kera tuanti taantima kera tavaanara.

Are ti okara kankoma kera iri tavaanara.

Te oquvi vaunarave, te himpi nunarave, te minti minti unara are kankoma kera iri tave varianara.

Are ti niaraini vaiharavata, ti avu aatoqi vaira ho iri tave varianara.

Te oru kaiqa vare vaunaraqaavata te vaite vaunaqaavata are ti tave varianara.

Te nana nana haika auti vaunara, are ekaa vira vira iri tavaanara.

Noravauvo, te tirera una uvara, are naane vaaka irikaanara.

Are ti avunive, tauvaqainive, taaqenive, ekaa mini mini ututuma taanara. Are nena kempukaqohaira ti antua timite varianara.

Are mintima kehara ti okara kankoma kera iri tavaanarara ti, te tiha, Mpo, ai avu aatovano uritarero vaivaro ti avu aatovano ai avu aatoqi vainara kia ho iri tavaanarove, turo.

Mpo, te tainie vuariraro ai Maraquravano kia ti tavaanaro? Te tainie ruqemake vihae kia ai avuqaa vairara?

Are naaruvaini varianarara ti, te qumina mini ruqemake vuarora.

Are qutu vuaka varianainivata varianarara ti, te kia ho mini otu kukeqavi vairara.

Te niaraini kuari avu urinaini ata vare oru variarera, ai kauquvano minivata homa ti tuataanaro.

Te kuari avu ruhunku vinaini oru variarera, minivata ai kauquvano ti utuma varaanaro.

11 Te konkira arinaini oru variarera, te kia ho ai avuqaa kukeqavi vairara.

Enta ira haikavano ti mantaaqa kairaqe te kukeqavi variare tiarera, are mini qaqiqai qoqaa ti tavenara.

12 Voqamakero konkira ariva vaivaravata, are virara aatitairave ti varianara.

Are aatitairaqaa ho tave varianantema kera, entaqivata ho tave variaravama variaro.

Enta ivavata aatitaivavata ai avuqaa vohaa qarama keroma vaivo.

13 Arema ekaa ti vaatave, ti avu aatove, autukera vataaravama variaro.

Are ti nora auhaqi ti vaata akukumakera autukera vataanara.

14 Mpo, are minti mintima kera ti autu kera vataanarara irihama, te kauqu runkinkiri iha ai aatu qeteha ai autu tuaherake vauro.

Te kankomake irunara. Ekaa are vare variana kaiqava nai voqaraa kaiqama vaivo.

15 Te tenta nora auhaqi kukeqavi vauna entara are ekaa ti vuhaarinavu tavaanara.

Vi entara are ti mative, vuhaarive koqema kera taataukera vataararo ti vaatavano koqemakero akukumavi vaira.

16 Mpo, ti nova kia ti vatatai entara are ti kankoma kera tavaanara.

Te kia qovaraiquna entara are ekaa te maa vataraqaa qaqi variaina entanavura nena vukuqi qara ntuva taanara.

17 Ike, Kotio, ai avu aatoqira nai nora uva, vo uva vo uva vaimantara ti, te vi uvara vi uvara kankomake iriarirava kia ho vaivo.

18 Are avu aato uti variarava nai airi vaimantara ti, te ai avu aatoqiraara kaara ntuarera, nai nora namari auvahini airi nuqa vaira viravatama aatara kaanaro.

Te vira ho kaara ntuva taiqa kaareravata, te kiama ho ai okara vira kankomake irirara.

19 Mpo Kotio, are qora kaiqa vare variaka aru taiqa kairaqe, te hove tiataara.

Ne vaiinti aruke variaka, ne tiqaahai qaqirake niaraini vuaterama turo.

20 Kotio, vi vaiintika ariara qora uva ti variakave. Vika ai navutaiqiha ai autu koqera qoraiqamake variavo.

21 Noravauvo, ariara kia antuqa ari vaiintika ti kia vikara hantuqa harivo.

Ai navutaiqi variaka kia vikara ti muntukavano vaivo.

22 Quqaa tarurama turo. Ti muntukavano kia vi vaiintikara vaivo. Te vi vaiintikara ti navutaakama variavo ti vaunara.

23 Kotio, uqautama kera tuanti taantima kera ti avu aato muntukaqi vainara tavaane.

Te nana nana haikara avu aato utuainara avatama kera tavaane.

24 Ti avu aatoqi qora uva vovano variantorave tira, viraqi rantakera tavaane.

Are koqe aaraqaa ti tivita kera vatairaqe te ekaa enta qaqi variqi vuare.

Copyright information for `TBG