Psalms 140

Devitiva maa ihira qara ntuvatora

Noravauvo, are qora vaiintinavu kauquqihaira ti ruaruama timitaane.

Are ti antua timitairamanta voqamake nái kena vaiinti ruquti varia vaiintika kia ti ruqutuate.

Qora kaiqa varevaqai vika avu aatoqi vaimanta, ekaa enta vika vaiinti nahenti avutana vaiha tiroriha raqira haika vara qovaramake variara.

Memaru avai vaihaiva vaiinti qoraiqama kaintema kero, vika qora uvavano vaiinti nahenti qoraiqama nimite vaira. Vika nái noqihai ti varia uvavauqahi/quaiha uhi voqaara vaira.

Noravauvo, qora kaiqa vare variaka ti ravaaqavu kevorave tira, are tiqaa koqema kera raqikiane.

Voqamake nái kena vaiinti ruquti variaka ruvaaqumavi vaiha, te qoraiqama vuainarara nai tiva ami nai tiva ami i variarara irihara, are ti antua timitaane.

Oho, nái nutuqai tuahere variaka ti ravaaqavu kareka, vika te virera una aararaqaa vaara vuite variara.

Mpo Noravauvo, te ariara are ti Variqavanoma variaro. Te ai aareha ti aaqurihama timitaane ti vauna uvara iriane. Mpo Noravauvo, are ekaa haikaqaa raqiki variaravama variaro. Are nena kempukaqohaira ti ruaruama timite variaravama variaro. Tenavu navutaaka hampata raqi vauna entara are tiqaa koqema kera raqiki varianarave.

Noravauvo, are virara virara irihara, kia navutaaka qaqi kairamanta vika nái autuataa inara autuate.

Kia qaqi kairamanta vika ruvaaqumavi vaiha qora uva tiva taatauteva qovaraiqiarire.

Kia ti navutaaka qaqi kairamanta vika iqoka raqiha ti haatara kaate.

Oho, are qaqi kairaro vika ti qoraiqama timitareka tivate uvava náiqaa qovarama vuarire.

10 Are iha auru tuta kairaro vikaqaa hiqinti hiqinti iharo tatoqa taiqa kaarire.

Are vikaruvuqi/mpumpiqi vara vaavi aqukaira vika kia ho qaiqaa viraqihai vaarintaate.

11 Vo vaiinti autuvano vataini tuvi vuarire ti, una uva ti variaka, are kia vika qaqi kaira maa vataraqaa koqemake variqi vuate.

Oho, qaqi kairaro qora haikavano qovarama viro, voqamake nái kena vaiinti ruquti variaka vehi autu taiqa kaarire.

12 Noravauvo, te kankomake iri tavaunara. Are vehi vaiinti nahenti auta ntuva nimitehara vika kahaqi variaravama variaro.

Vo haika vo haikara aavoqiaka qoraiqama nimitevorave tira, are vika kahaqama nimite variaravama variaro.

13 Avuqavu ni variaka ai autu tuahereha vika ai aaqanto ekaa entama variqi vivaravema turo.

Copyright information for `TBG