Psalms 141

Devitiva maa ihira qara ntuvatora

Mpo Noravauvo, te ai aare vauro. Vaaka ti kahaqiane. Mpo, are te ai aare vauna uvara iriane.

Mpo, koqe unta i murava are iananaini oru vintemakero, te ai aaraaina uvava are iananaini oru vuarire.

Entaqi aiofaa iha quara amitaavara are quahaanantema kera, te tenta kauqu tuaherakeha ai aaraaina uvarara quahaane.

Noravauvo, ti noqaa raqiki timitairaqe te kia qora uva tiare.

Noravauvo, are kia ti qaqi kairaro ti muntukavano qora haika autirara ntuarire.

Kia ti qaqi kairaqe te qora vaiinti hampata ruvaaqumavi vaiha qora kaiqa varaare. Are ti ravaaqavu kairaqe te kia vika hampata ruvaaqumavi vaiha ovata naare.

Avuqavu ni vai vaiintiva ti ruqutirera, te virara hovema tirara. Viva ti kahaqirevama mintivo tirara.

Koqe vaiintivano mintiraro, qora kaiqa vare vai vaiintiva ti autu tuahera kairera, te virara kia ti mintima timitaane tirera. Te vo enta vo enta Kotira aareha, vika nái qora kaiqa vare variara kaara vika qoraiqama nimitaane ti vaunarara ti, te minti tirera.

Hini kiaka nái qiata vaiinti ntita vare muntu qora onkaiqi aqu kaimanta, vi entara vaiinti nahenti te tuna uvarara quqaa uvavema tivara.

Vaiintivano iha kantakaara teqa taaqama kero aqu aquma kaintemake, vi vaiintika vuhaantaari vara vaavi matipaqi aqu kevara. (ves 5-7 Hiparu uva okaravano kia kankomake vairo.)

Noravauvo, are ekaa haikaqaa raqiki variaravama variaro. Te ariaraqai noraiqaake iri vaunara.

Te ariara viva ti antua timite vaivama vaivo, tunara. Mpo, are kia ti qaqi kairaqe qutuare.

Are ti antua timitairaqe te qora vaiinti kukeqake vaara vuiteraqaa kia aru vuare.

10 Are qaqi kairamanta qora vaiinti vika nái vaara vuiteraqaa aru viqe, te qaqi vitare vuare.

Copyright information for `TBG