Psalms 142

Devitiva ori onavuqi vaiharo maa ihira qara ntuvatora

Te ike mpo tihama Nora Kotira aare vauro. Viva ti aaqurihama timitaarire ti, te vira aare vauro.

Ekaa maaravano tiqi qovaraiqirave, te avu aato uti vaunarave, te ekaa vi uvara vira tiva ami vauro.

Noravauvo, ti muntukaqihairo maara ntaivaro ti kempukavanovata kia vaimanta te ta aararaqaae virarave tuna entara, are vi aarara kankoma kera irira tavaanara.

Oho, vi vaiintika tiriara aru vuarire ti, te ni vauna aararaqaa vaara vo kukeqake vui taavo.

Te hini hini tuqantaavi tavauraro vaiinti vovano ti kahaqiarirava kia vaivo.

Tiriara viva qoraiqama vuantorave tiro, tiriara noraiqaakero iri vai vaiintiva kiama vaivo. Te vonaini ruqemake kukeqavi variarirava kiama vaivo.

Kia voqavanovata te qaqi variqi vuainarara noraiqaakero irivo.

Mintiverama Noravauvo, te ariara ike mpo tiha, Te are variananaini ruqemake oru kukeqavi vairerave.

Te maa vataraqaa qaqi variqi vuaina entara te ariaraqaima ti Noravano vaivo, tivaqi virera.

Mpo, te tenta kahaqiarirava kia ho vaimanta te nora maaraqi vaunarara tira, are te ai aare vauna uvara iriane.

Ti haru kareka ti avataqi ani variaka kempukavano voqavata vairara tira, are vika kauquqihaira ti ruaruama timitaanerama turo.

Mpo, nora maaravano ti rumpa tairaqihaira are ti kuvantu timitairaqe te qaqini aitare variare.

Are mintiramanta ai vaiinti nahenti are ti koqema timitenarara iriha, vika te iainanaini ani ruvaaqumavi vaiqe te vika nivutana vaiha ai autu tuahera kaare.

Copyright information for `TBG