Psalms 143

Devitiva maa ihira qara ntuvatora

Mpo Noravauvo, te ai aare vauna uvara iriane.

Ai okaravano avuqavu okara vaivara are nena vaiinti nahentiara noraiqaakera iri variaravara tira, te ariara ike mpo ti vauna uvara irihara ti aaqurihama timitaane.

Maa vataraqaa qaqi variqi vi variakaqihairo kia ho vovano aiko aatara kaariravama vaivo. Mpo, te virara irihama ariara kia ti nena kaiqa vaintiqaa uva vataanerama turo.

Oho, navutaaka ti avata vare aniha ti ruqutu kaamanta, te vataini konkoma kanta hiqintivi qoraiqamavi vauro.

Haaru qutu vuaka konkira arinaini variantemake, vika konkira ariraqi ti muntu kaamantama vauro.

Mintira kaara ti muntukavano maara ntaivaro ti kempukavanovata kia vaimantama vauro.

Mpo, are haaru tinavu koqema timite variana entara, virara te vate qaqi iriteha vauro.

Are nora kaiqa, vo kaiqa vo kaiqa tinavu vara timitaanara, viraravata tenta aatoqi qaqi irite vauro.

Mpo, auntavano aaharaiqama vivaro namari naataa intemakero, ti maraquravano voqama kero ariara antuqa arimanta te tenta kauqu tuaherake ai aare vauro.

Mpo Noravauvo, ti kempukavano kia voqavata vaivo. Vaaka ti uva iriane.

Kia ti tivuqaa kukeqavira variane. Hauri te qutu vuaka varianaini otu vuarora.

Te ariqaa muntuvi vaunarara irihara, ai muntukavano tiriara vaira vo enta vo enta toqaqi ti humiqehara kahaqiane.

Te ai aare vaunarara tira, are ti aara humiqairaqe te vi aarara avataqi vuare.

Noravauvo, are ti antua timitaane ti, te are variananaini anuro. Are virara irihara navutaaka kauquqihaira ti ruaruama timitaane.

10 Are ti Variqavano varianarara tira, are ti nena antuqa humiqairaqe te vira avataqi vuare. Kairaro ai koqe Maraquravano ti tivita varairaqe te koqe aaraqaa vuare.

11 Mpo Noravauvo, are nena nora autuara irihara ti qaqi kairaqe te kia qutiraiti, qaqi variqi vuare.

Are nena avuqavu okarara irihara, te nora maaraqi vaunaraqihaira ti tivita varera qaqini vuru kaane.

12 Nena vaiinti nahenti aaqurihama nimite variana okarara irihara, ti navutaaka aru vehi autu taiqa kaane.

Te ai kaiqa vaiinti vaunarara tira, are ti navutaiqi varia vaiintika aru taiqa kaanerama turo.

Copyright information for `TBG