Psalms 145

Devitiva maa ihira qara ntuvatora

Arema ti Variqavano ti Avuhainaava varianarara ti, te ai autu noraiqama karerave. Ekaa enta ekaa enta te ai autu tuaheraqi virerave.

Vo enta vo enta te ariara koqeve tivaqi virera. Te ekaa enta ai autu tuahera karerave.

Noravano Kotiva nai uritarakero noravano vairara ti, tenavu vira autu voqavata tuahera kaariravama vaivo. Viva noravano vairara kia vovanovata ho kankomakero iri tavaanarove.

Vate varia vaiinti nahentika are autinarara naantiara qovaraiqika tiva nimiqi vivara. Mintiaqi viha, naantiara naantiara qovaraiqikavata are nora kaiqa varenarara iriha ai autu tuahera kevara.

Are takuqu kera variana okararave, are Avuhainaava variana okararave, virara virara vika viti viri tiva nimivara. Vika mintiqe te are voqaraa kaiqa varaanarara aatoqi iriqi virerave.

Vika are nora kaiqa varenarara kauqu runkinkiri iha vokika tiva nimiqi viqe, te ai nora autuara tiva qoqaiqama karerave.

Vaiinti nahenti ruvaaqumavi vaiha, ai koqe okararavata, are avuqavuqama nimite vaina okararavata quaheha ihi tivaqi vivara.

Noravano Kotiva tinavu koqema timite vaiva tinavu aaqurihama timite vaivaro vira araravano kia vaaka ite vaira. Vira muntukavano tinavuara voqama kero vaira.

Viva ekaa vaiinti nahenti koqe okaraqai autu nimite vaira.

Viva ekaa haika nai autu kero vatai haikararavata aaqurihama nimite vaira.

10 Noravauvo, are ekaa haika autu kera vataarauka, vika ai autu tuahera kevara.

Are vaiinti nahenti koqema nimitaanarara iriha, vika ai autu tuahera kevara.

11 Are avuhainaava kempukaiqama kera raqiki variana okararave, ai kempukavano uritarakero vai okararave, vika virara virara vokika tiva nimiqi vivara.

12 Vika minti tiva nimiqi vimanta ekaa vo vatanaa vo vatanaaka are nora kaiqa varenarara kankomake irivara.

Are Avuhainaava kempukavano variararo ai autuvano nora autu vaira, viraravata vika kankomake irivara.

13 Are Avuhainaava vaihara, ekaa enta ekaa enta raqikiqira vinara.

Are maa entara variakaqaa raqikiqira vivira, ekaa naantiara naantiara qovaraiqika vikaqaavata raqikiqira vinaravema turo.

Noravano Kotiva nai kauqu aiqiqaa aqu keharo tivatai uvara kia tauru karaitiro, ekaa vi uvara avate vaira.

Vira muntukavano ekaa haika nai autukero vatairara vaira.

14 Nora maaravano vikaqaa vaika Noravano Kotiva vika kahaqama nimite vaira. Vika kempukavano kia vaika viva vika kempukaiqama nimite vaira.

15 Ekaa qaqi variqi vi varia haikauka karara antuqa arimanta ai veka variavara are vika avuqavuma kera nái kara nimi varianara.

16 Are nena kauquqihaira vika kara nimiaramanta vika ho ne variara.

17 Noravano Kotiva ekaa kaiqa vare vaiva avuqavuqama kero vaivaro vira muntukavano ekaa nai autukero vatai haikarara vaira.

18 Kia unaqaraiqama keha Kotira aararaiti, quqaa vira aare variaka, viva vika aumanto vaiharo vika kahaqi vaira.

19 Vira uva raqa kaarorave ti, vira aatu qeteha ni variaka, viva vika muntukavano vai haikara nimi vaira.

Vika virara ike mpo tiha tinavu kahaqiane ti varia uvara iriharo, vika ruaruama nimite vaira.

20 Virara muntuka vaika Noravano Kotiva vikaqaa koqema kero raqiki vaiharo, qora okara auti variaka vehi autu taiqake vaira.

21 Mpo, te tenta noqihai Nora Kotira autu tuaheraqi virera.

Qaqi kaira ekaa viva autukero vatai haikauka vira autu takuqi vaira ekaa enta ekaa enta tuaheraqi vuate.

Copyright information for `TBG