Psalms 146

Kaiqe te tenta tivaata muntukaqohai Nora Kotira autu tuahera kaare.

Te ekaa maa vataraqaa qaqi variqi vuaina entara Nora Kotira autu tuaheraqi virera.

Ekaa vi entara te tenta Variqa autu tuahera kaaina ihira tivaqi virera.

Ho iriate. Hauri ne nora vaiintiqaave, qiata vaiintiqaave, muntuvi vaiha, vikara tinavu ho kahaqama timitevarave tivora. Vika variqi vi vuru qutu vikama variavo. Vika ni ruaruama nimite aarava kiama ho vaivo.

Vika qutuvi, qaiqaa vataiqama vivara. Vi entara vika vo haika autireka iritera kiama ho autivaravema turo.

Ho tinavu kaivaqara Iekopira Variqara viva tinavu kahaqi vaivama vaivo ti variaka, vika quaheha variqi vivara.

Noravano Kotiva vika Variqavano vaimanta vika viraqaa muntuvi variqi vivara.

Noravano Kotiva naaruvave vatave nora namarive autu kero vatero, ekaa viraqi vai haikaravata autu kero vataira.

Viva nai vaiinti nahentiara tivatai uvara kia qaqira karaitiro, ekaa entama vikaqaa raqikiqiro vuanaro.

Qora vaiintinavu vaiinti nahentiqaa maara voqavata vatevorave tiro, Noravano Kotiva vi vaiinti nahentika kahaqi vaira.

Karara antuqa ari variaka, viva vika kara nimi vaira.

Viva rumpataaka kuvantu nimite vaira.

Viva avu qimpa vuaka rampai nimite vaira.

Nora maaravano vika ravaaqavu kaika, viva vika maara qaqini varake vaira.

Vira muntukavano avuqavu ni varia vaiinti nahentikara vaira.

Viva vo vatanaaka tinavu vataini variakaqaa koqema kero raqiki vaira.

Viva tentoqa nahentive, viqa vaintive, vika vika kahaqi vaira.

Qora vaiintinavu nái aatoqi iritaa haikara viva hampiqama kaimanta vika kia ho vi haikara auti variara.

10 Noravano Kotiva ekaa enta Avuhainaava vaiharo raqikiqiro vuanarove.

Ne Saionini variaka iriate. Ni Variqavano niqaa raqikiqiro viviro, viva ekaa naantiara qovaraiqi vaiinti nahentikaqaavata raqikiqiro vuanarove.

Kaiqenavu Nora Kotira autu tuahera kaare.

Copyright information for `TBG