Psalms 148

Kaiqenavu Nora Kotira autu tuahera kaare.

Ne ekaa naaruva virini variaka Nora Kotira autu tuahera kaate.

Neenselive, ne naaruvaihainaa iqokaenselive, ne ekaa vira autu tuahera kaate.

Kuarivauvo, toravauvo, netanta vira autu tuahera kaate.

Ekaa opu makau virini ite variaka vira autu tuahera kaate.

Nai verantoqama kera variana naaruvava, are vira autu tuahera kaane.

Tonavu turuqaa variara namariva, arevata vira autu tuahera kaane.

Noravano Kotiva tivaro ekaa vi haikava vi haikava qovaraiqama vuarara tiro, ekaa vi haikava vi haikava vira autu tuahera kaate.

Noravano Kotiva timanta viva tintemake vika nái nimi vatukaraqaa vaiha, kia vira uva raqake hampi vi aniraiti, ekaa enta nái nimiraqaa variqi vivara.

Ne ekaa haikavano vataqaa variaka, Nora Kotira autu tuahera kaate.

Nora haikavano nora namariqi variakave, namari veva muntukaraqi variakave, ˻ne Nora Kotira autu tuahera kaate.˼

Aaquakaavanove,taaruvanove/kaampuravanove, toqa vaururuvanove, tonavuvanove, vira uva iri vai aaronaa uvaivave, ˻ne ekaa Nora Kotira autu tuahera kaate.˼

Nora aiqinave, inaara aiqinave, tava ire varia katarikave, nantaqi vai katarikave, 10 ekaa kuvu aantauvahive, ekaa qaakau aantauvahive, ekaa memaru kuveqave, ekaa uvirive, ˻ne ekaa Nora Kotira autu tuahera kaate˼.

11 Avuhainaaka maa vataraqaa variakave, ekaa vo vatanaa vo vatanaakave, ekaa vaiinti nahentiqaa raqikiakave, ekaa nora vaiintive, 12 ekaa qaraaka vaiinti nahentive, konta naampaive, ˻ne ekaa Nora Kotira autu tuahera kaate˼.

13 Kairamanta ekaa vika vika Nora Kotira autu tuahera kaate. Vira autuvano ekaa vo autu vo autuvata uri aatarakero nai nora autu avuni vairave.

Vira mpeqa okaravano takuqi vaiva naaruvavata vatavata uri aatarakero nai virini vairave.

14 Vira muntukavano tinavu Isareri nai vaiinti nahentiara vaivaro viva tinavu nai vaiinti nahenti koqema timiteharo kempukaiqama timite vaimantara ti, tenavu vira autu tuaherake vaunara.

Ho kaiqenavu Nora Kotira autu tuahera kaare.

Copyright information for `TBG