Psalms 15

Devitiva maa ihira qara ntuvatora

Noravauvo, tauka taukae ai Naavu turuaraini ho vaivarave?

Tauka taukae ai takuqi vai aiqinara Saioni Aiqinaqaa vaiha, ai quahama amitevarave?

˻Maa vaiinti nahentikama ho mintivarave:˼

Vika kia Kotira uva raqa karaiti, ekaa vira uva iriqi viha koqe aaraqaa niha quqaa uvaqai ti variaka, vikama Kotira Naavuqive Kotira aiqinaqaave ho vaivara.

Vika vo vaiinti autu vataini tuvi vuantorave ti, kia virara qora uva ti variara. Vika nái tonti kia qoraiqama nimite variara.

Vika nái tataaqa varia vaiinti nahentika kia qoraiqama nimitareka una uva vokiaka viti viri tiva nimi variara.

Vika Kotiva qoririma nimitai vaiinti nahentikara kia antuqa arimanta vaiha, Nora Kotira uva koqemake iri variaka nora autu nimi variara.

Vika nái kauqu aiqiqaa aqukeha tivataa uvara kia qaqira karaiti, koqe entae qora entae vi uvara avataqi vi variara.

Vika vokiaka nimia monura qaiqaa nái varareka iha, kia vitare vo monuvata naariraiti, qaqi nái nimia monura viraqai vare variara.

Vovano qutaru monu vika nimiharo tiharo, Ne vi vaiintirara una uva tivaro viva kiakoaatara kaarire timanta vika kia vira uva iriara.

Tauka taukae koqe kaiqa mintimake vare variaka, vika kia kuntavaivaima vare kaavu ntiraiti, koqemake variqi vivara.

Copyright information for `TBG