Psalms 17

Devitiva maa ihira qara ntuvatora

Mpo Noravauvo, te ariara viva ti uva avuqavuqama timitaarire ti, te ai aare vauro.

Te tenta noqihai kia una uva tiraiti, ai aare vaunarara tira, are ti uva iriane.

Avuqavu ni varia okarara are kankoma kera iriaravara tira, areko tiharama tiriara kia viraqaa uva vaivo tinarave.

Ti avu aatoqi vaira are kankoma kera iri tavaanara. Te qora kaiqa varaarorave tivake vaurara, are entaqi ti avu aato muntukaqi tuanti taantima kera tavairera, are tavairaro kia viraqi te qora kaiqa autuarirava voqavanovata varianarove.

Te ai uva koqemake iri vaunarara ti, vo vaiintinavu tiroriha nái kenauka ruquti varia aararaqaa kia te ni vaunarave.

Te ai aaraqaa niha, kia te vi aararaqaahai vo aaraqaavata vetante verantemaqi ni vaunarave.

Kotio, quqaama are ti uva iri varianarara ti, te ai aare vauro. Ho vate are nena aato ti timiharama ti uva iriane.

Ai aumanto oru variaka are vika antua nimite variaravara tira, ai muntukavano tiriara vainara ti humiqehara tivata ruaruama timitaane.

Are nena avuqaa koqema kera raqikianantema kera, tiqaavata raqikiana.

Kokoraaravano aroka rairakero nai naati aqu amitaintema kera, are tiqaavata koqema kera raqikiramanta
qora kaiqa vare variaka kia ti qoraiqama timitaata.

Oho, navutaaka ti haru kareka ti ututumate variavo.

10 Aaqurihama nimite varia okarava kia vikaqi vaimanta variara.

Vika nái mahuta tivakeha nái nutuqai tuahere variara.

11 Oho, vika ti aiqutaararamaqi/uramaqi ani, ti ututumate, ti utu vataini rutahaa karekama auti variavo.

12 Raioninavu aantau aru kareka autuantemake, vika ti haru kareka auti variara. Noraraionivano aantau arukareva kukeqavi vaintemake, vika tiriara aituti variara.

13 Mpo Noravauvo, ani ti navutaaka hampata iqoka raquqira vihara vika naatara kaane.

Nena iqoka paipeqohaira qora kaiqa vare variaka kauquqihaira ti ruaruama timitaane.

14 Noravauvo, vataihainaa haikaraqai noraiqaake iri variakaqaahaira ti ruaruama timitaane.

Vika nái qora kaiqa varaara kaara are nái qoraiqama nimitehara vika vaintivaravata naintivaravata qoraiqama nimitaane.

15 Te avuqavuqamake ni vauraukara ti, te naantiara quqaama ai viri tavarara.

Te vaitaainaraqihai himpi, are ti vataakera vainarara iriariraro, ti muntukaqihairo koqe iraqe vairara.

Copyright information for `TBG