Psalms 20

Devitiva maa ihira qara ntuvatora

˻Avuhainaao˼, kairaro nora maaravano ariqi vaina entara Noravano Kotiva ai kahaqiarire.

Kairaro tinavu kaivaqara Iekopira Variqa nora autu vaiva viva ai antua amitaarire.

Kairaro Saioni Aiqinaqaa Nora Naavuqi vaiva, viva ai kahaqiharo kempukaiqama amitaarire.

Kairaro viva are voofaa voofaa vira amite varianara, kia tauru karaitiro, viva are voofaa voofaa iha quara amitaanara viraravata ai quahama amitaarire.

Kairaro ai muntukavano vaina haikara viva ai amiro, are nana kaiqa varareva aatoqi iritenara viravata ai amiarire. ˻Te ai avuhainaarara irihama Kotira aarama amitauro.˼

Kotiva mintima kero ai kahaqirara are iqoka raquqira vihara nena navutaaka naatara kena entara, vi entaraqaa tenavu ai hampata vaiha voqamake quaheha naverai tivaqi viha Kotira autu tuaheraqi virerave.

Mpo, kairaro Noravano Kotiva are vira aarehara tina uvara ekaa iriarire.

Te kankomake iruraro Noravano Kotiva ti kaama tero ti noraiqama kaimanta te avuhainaa vaiinti vauraro viva ti kahaqi vaimanta vaunara.

Te vira aarauraro viva naaruvaini nai takuqi vairaqihairo ti uva iriro ti kempukaiqama timitaimanta te navutaaka naatarake vaunara.

Hini kiaka tiha, Tenavu airi iqokakaari vataarera, homa navutaaka naatara kararave tiamanta, hini kiaka tiha, Tenavu iqoka ohi airitahaa vataarera, homa navutaaka naatara kararave, ti variara.

Minti ti variamanta tenavu tentanavu Variqa Nora Kotira kempuka viraraqai noraiqaake iriqi vuariraro viva tinavu navutaaka ho naatara timitaanarove, ti vaunara.

Vi vaiintika kuntavaivaima vare kaavu ntivaqevata, tenavu kia mintiraiti kempukaiqamake himpi vairara.

Noravauvo, are tinavu avuhainaa vaiinti kahaqiraro viva tinavu navutaaka naatara kaarire.

Tenavu ai aaraaina entara are tinavu uva irira, tinavu kahaqama timitaane, turo.

Copyright information for `TBG